14184, nr. 86c - Motie Van Tets C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Deze motie werd op 12 september 1978 ingediend door het Eerste Kamerlid Govert van Tets (VVD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977 en was mede ondertekend door Gerbrand de Jong (VVD) i, Hendrik Louwes (VVD) i, Jan Voûte (VVD) i en Guus Zoutendijk (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over de plannen van de Regering inzake wijzi­ging in drie fasen van kinderbijslag en kinderaftrek, van mening dat een verdergaande hervorming van het stelsel van kinder­regelingen, die toegepast zou kunnen worden op nieuwe -dat wil zeggen op het tijdstip van invoering van nog niet verwekte -kinderen, verdient zo spoedig mogelijk in studie genomen te worden, spreekt als haar oordeel uit dat met het ter hand nemen van deze aangele­genheid door middel van het richten van een adviesaanvrage aan de SER niet gewacht behoort te worden tot of tot na de aangekondigde derde fase, dringt er bij de Regering op aan deze adviesaanvrage aan die welke be­trekking heeft op die derde fase toe te voegen, en gaat over tot de orde van de dag

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

1 12 september 1978, motie, nr. 86c     KST14184N86cK1
Motie van de heer Van Tets C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.