15650 nl - ongeclassificeerd
Volumebeleid

 

Deze notitie werd in 1979 door de staatssecretaris van Sociale Zaken, W. Albeda, aangeboden aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een verzoek van de Kamerleden om het volumebeleid afzonderlijk van de begroting van het Departement van Sociale Zaken te behandelen.

 

Kerngegevens

Ingediend
28†juni†1979

Volledige titel
Volumebeleid

 

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 25 moties ingediend.

Documenten

(33 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 28†mei†1979, bijlage(n); inhoudsopgave; notitie, nr. 2     KST15650N2K2
Notitie
 
2 28†juni†1979, brief, nr. 1     KST15650N1K2
Brief van de minister en De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
2 3†oktober†1979, lijst van vragen, nr. 3     KST15650N3K2
Lijst van vragen
 
2 26†november†1979, lijst van antwoorden, nr. 4     KST15650N4K2
Lijst van antwoorden
 
2 21†december†1979, 15594, 15960, Blz. 667 - 730     211279 2 2
Beschouwingen over de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken inzake Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1979-1980 21 december 1979 orde 2
vergadering: 21†december†1979
 
2 17†januari†1980, agenda, nr. 5     KST15650N5K2
Agenda
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 6     KST15650N6K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S. over dat de institutionele belemmeringen in het proces van arbeidsbemiddeling ten behoeve van arbeidsongeschikten op moeten worden geheven. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 7     KST15650N7K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S. over het verzoek aan de regering , in de op te stellen nota regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1985, aan te geven welke maatregelen in het kader van de plaatsingsbevordering, mobiliteitsvergroting, werkgelegenheidsverruiming en arbeidsverdeling door de provincie zullen worden beheerd en uitgevoerd. -
 
2 21†januari†1980, nr. 8     KST15650N8K2
Notitie van de staatssecretaris van sociale zaken
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 9     KST15650N9K2
Motie van het lid Van der Doef C.S. over het verzoek aan de regering om voorstellen te doen gericht op een verbetering van de rechtspositie van deeltijdwerkers. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 10     KST15650N10K2
Motie van het lid Van der Doef C.S. over het verzoek aan de regering om bij de begroting voor het jaar 1981 de Kamer een taakstellend programma voor de komende vijf jaar voor te leggen met bijbehorende instrumenten en kosten. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 11     KST15650N11K2
Motie van het lid Van der Doef C.S. over het verzoek aan de regering om op korte termijn de Kamer beleidsmaatregelen voor te leggen gericht op het bestrijden van de selectiviteit en starheid van de vraagzijde van de arbeidsmarkt. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 12     KST15650N12K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om de hoogste prioriteit toe te kennen aan de wijziging van de Wet plaatsing mindervaliden. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 13     KST15650N13K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om spoed te betrachten met de instelling van regionale begeleidings-/coŲrdi natiecommissies. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 14     KST15650N14K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om op korte termijn een apart pakket van maatregelen te ontwikkelen tot bestrijding van het vermijdbaar verzuim wegens ziekte. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 15     KST15650N15K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om op korte termijn voorstellen te doen tot een effectievere en beter gecoŲrdineerde opzet voor het opsporingswerk. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 16     KST15650N16K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om de uitwerking van de integratie van de werkloosheidsregelingen en de integratie van de arbeidsongeschiktheidsregelingen parallel te laten verlopen. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 17     KST15650N17K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S. verzoekt de regering om haar standpunt over het interim-advies in heroverweging te nemen, opdat een doeltreffende bijdrage van de SER-commissie Betaald Educatief Verlof aan de externe advisering over betaald educatief verlof en de volwasseneneducatie in redelijkheid gegarandeerd wordt. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 18     KST15650N18K2
Motie van het lid De Voogd C.S. over het verzoek aan de regering om bij het bepalen van het beleid zoveel mogelijk gelijkheid tussen particuliere werkgevers en de overheid als werkgever te betrachten. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 19     KST15650N19K2
Motie van het lid De Voogd C.S. verzoekt de regering te bevorderen, dat de bureaus voor school-en beroepskeuze bij hun voorlichting aan cliŽnten meer aandacht besteden aan de reŽle plaatsingsmogelijkheden. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 20     KST15650N20K2
Motie van het lid De Voogd C.S. over het verzoek aan de regering , te onderzoeken, op welke wijze de lacunes in de kennis bij jongeren en hun ouders omtrent beroepen zou kunnen worden opgevuld, en gaat over tot de orde van de dag. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 21     KST15650N21K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering de bestaande capaciteiten van de centra voor vakopleiding versneld aan te passen aan de behoeften en de doorstroomsnelheid op de centra door middel van samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 22     KST15650N22K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om op korte termijn te bevorderen, dat de praktijk van de toepassing van het huidige begrip passende arbeid zo nauw mogelijk bij de gegroeide jurisprudentie aansluit. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 23     KST15650N23K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering bij voorrang een wettelijke regeling te ontwerpen en in te dienen, tot verruiming van het huidige begrip passende arbeid. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 24     KST15650N24K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om op korte termijn de toepasbaarheid van de geldende verplaatsingskostenregeling te verruimen en de opzet te verbeteren. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 25     KST15650N25K2
Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering in het kader van een verruiming van de toepasbaarheid van de geldende verplaatsingskostenregeling, de mogelijkheid te onderzoeken om aan werklozen, voor wie aanvaarding van het aangeboden werk verhuizing en verkoop van de eigen woning betekent, vrijdom van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een vervangende woning te verlenen. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 26     KST15650N26K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S. over het verzoek aan de regering om de prioriteiten die door de Regering en parlement zijn gesteld ten aanzien van arbeidsbemiddeling metterdaad om te zetten in voldoende mankracht op de gewestelijke arbeidsbureaus en goede huisvesting van genoemde bureaus. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 27     KST15650N27K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S. over het verzoek aan de regering op korte termijn in overleg met het bedrijfsleven een plan voor de noodzakelijke uitbreiding van de scholingscapaciteit te maken en dit voor te leggen aan de Kamer. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 28     KST15650N28K2
Motie van de leden Buurmeijer en Beckers-de Bruijn over het verzoek aan de regering bij de verdere uitwerking van voorstellen voor een herziening van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid een zodanige decentralisatie toe te passen, dat de uitvoeringsorganisatie op lokaal niveau onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur wordt gebracht, -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 29     KST15650N29K2
Motie van de leden Buurmeijer en Beckers-De Bruijn over het verzoek aan de regering om op korte termijn voorstellen te doen voor een geÔntegreerde werkloosheidsregeling en daarbij een organisatiestructuur te ontwikkelen onder uitvoeringsverantwoordelijkheid van de gemeenten. -
 
2 21†januari†1980, motie, nr. 30     KST15650N30K2
Motie van het lid Buurmeijer over het verzoek aan de regering om snelle voortgang te maken met het doen van voorstellen, inzake de algemene invoering van regionale coŲrdinatieorganen. -
 
2 4†februari†1980, brief, nr. 31     KST15650N31K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 5†februari†1980, motie, nr. 32     KST15650N32K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S. over de oorzaken van de huidige arbeidsmarktproblematiek. -
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 ŗ 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.