15706 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Dit wetsvoorstel werd op 30 augustus 1979 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zodanig te wijzigen dat aan mannen en vrouwen bij inkomensderving wegens langdurige arbeidsongeschiktheid onder dezelfde voorwaarden recht op uitkering wordt toegekend en in verband daarmede enige wijzigingen aan te brengen in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
30 augustus 1979

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(25 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 19 december 1979, motie, nr. 38a     KST15706N38aK1
Motie van de heer Franssen C.S.
 
1 19 december 1979, behandeling, 15900, 15696, 15583, 15683, Blz. 159 - 190     191279 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Wet mini-mumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aa... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 19 december 1979 orde 2
vergadering: 19 december 1979
 
1 18 december 1979, eindverslag, nr. 38     KST15706N38K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
1 18 december 1979, behandeling, Blz. 115 - 158     181279 1 4
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschikt -heidsverzekering en de Ziektewet (in-voering gelijke uitkeringsrechten vo... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 18 december 1979 orde 4
vergadering: 18 december 1979
 
1 10 december 1979, nr. 27     KST15706N27K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 27 november 1979, stemming(en), Blz. 1527 - 1709     271179 2 5
De stemmingen over het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voo... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 27 november 1979 orde 5
vergadering: 27 november 1979
 
2 20 november 1979, motie, nr. 18     KST15706N18K2
Motie van de leden Jansen en Salomons
 
2 20 november 1979, motie, nr. 17     KST15706N17K2
Motie van het lid Salomons
 
2 20 november 1979, motie, nr. 16     KST15706N16K2
Motie van de leden Hermsen en Nijpels
 
2 20 november 1979, amendement, nr. 15     KST15706N15K2
Amendementen van het lid Nypels
 
2 20 november 1979, nota van wijziging, nr. 14     KST15706N14K2
Derde nota van wijzigingen
 
2 20 november 1979, amendement, nr. 13     KST15706N13K2
Amendementen van het lid Salomons
 
2 20 november 1979, amendement, nr. 12     KST15706N12K2
Amendementen van het lid Salomons
 
2 20 november 1979, amendement, nr. 11     KST15706N11K2
Amendement van de leden Salomons en Nypels
 
2 20 november 1979, behandeling, Blz. 1315 - 1370     201179 2 9
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrou... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 20 november 1979 orde 9
vergadering: 20 november 1979
 
2 15 november 1979, nota van wijziging, nr. 10     KST15706N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 15 november 1979, nota, nr. 9     KST15706N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 13 november 1979, eindverslag, nr. 8     KST15706N8K2
Eindverslag
 
2 31 oktober 1979, nota van wijziging, nr. 7     KST15706N7K2
Nota van wijzigingen
 
2 31 oktober 1979, memorie van antwoord, nr. 6     KST15706N6K2
Memorie van antwoord
 
2 22 oktober 1979, voorlopig verslag, nr. 5     KST15706N5K2
Voorlopig verslag
 
2 30 augustus 1979, bijlage(n), nr. 4     KST15706N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 30 augustus 1979, memorie van toelichting, nr. 3     KST15706N3K2
Memorie van toelichting
 
2 30 augustus 1979, koninklijke boodschap, nr. 1     KST15706N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1978, voorstel van wet, nr. 2     KST15706N2K2
Ontwerp van wet
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
 • Ziektewet
  Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E.H.Th.M. (Ed) Nijpels 20-11-1979 VVD E.H.Th.M. (Ed) Nijpels i
B.J.M. (Ben) Hermsen 20-11-1979 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
E.H.C. (Nora) Salomons 20-11-1979 PvdA E.H.C. (Nora) Salomons i
E. (Erwin) Nypels 20-11-1979 D66 E. (Erwin) Nypels i
C.N. (Cor) van Dis 20-11-1979 SGP C.N. (Cor) van Dis i
J.L.A. (Leo) Jansen 20-11-1979 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

E.H.Th.M. (Ed) Nijpels 20-11-1979 VVD E.H.Th.M. (Ed) Nijpels i
B.J.M. (Ben) Hermsen 20-11-1979 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
E.H.C. (Nora) Salomons 20-11-1979 PvdA E.H.C. (Nora) Salomons i
A.J. (Bart) Verbrugh 20-11-1979 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
C.N. (Cor) van Dis 20-11-1979 SGP C.N. (Cor) van Dis i
J.L.A. (Leo) Jansen 20-11-1979 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

J.L.A. (Leo) Jansen 20-11-1979 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

J.L.A. (Leo) Jansen 20-11-1979 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vijfde termijn Tweede Kamer

E.H.C. (Nora) Salomons 20-11-1979 PvdA E.H.C. (Nora) Salomons i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zesde termijn Tweede Kamer

J.L.A. (Leo) Jansen 20-11-1979 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i

Eerste termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 18-12-1979 CDA J.H. (Jo) Franssen i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 18-12-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
A.H. (André) Kloos 19-12-1979 PvdA A.H. (André) Kloos i
J.H. (Jo) Franssen 19-12-1979 CDA J.H. (Jo) Franssen i
G.O.J. (Govert) van Tets 19-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
W. (Wil) Albeda 19-12-1979 Minister W. (Wil) Albeda i
L. (Louw) de Graaf 19-12-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.