15900 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Dit wetsvoorstel werd op 9 november 1979 ingediend door de minister van Sociale Zaken, Albeda i, de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i, de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Kraaijeveld-Wouters i, en de staatssecretaris van Financiën, Nooteboom i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, dat in het belang van een evenwichtige inkomensontwikkeling de wijzen van aanpassing van het minimumloon, een aantal sociale verzekeringsuitkeringen en enige andere uitkeringen worden herzien en nader worden geregeld en dat ten aanzien van de minimumvakantiebijslag nadere voorzieningen worden getroffen; dat regelen worden vastgesteld inzake de hoogte van een sociaal mini-mum; dat aan de gevolgen van de tijdelijke afwijking van het indexcijfer, geregeld bij de wet van 28 juni 1979 (Stb. 1979, 346) een permanent karakter wordt verleend.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
9 november 1979

Volledige titel
Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken, W. (Wil) Albeda i
De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
De staatssecretaris van Financiën, A. (Ad) Nooteboom i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en negen amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

Documenten

(49 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 21 november 1980, brief, nr. 39     KST15900N39K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
1 19 december 1979, behandeling, 15706, 15696, 15583, 15683, Blz. 159 - 190     191279 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Wet mini-mumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aa... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 19 december 1979 orde 2
vergadering: 19 december 1979
 
1 18 december 1979, eindverslag, nr. 38     KST15900N38K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
2 18 december 1979, stemming(en), Blz. 2057 - 2240     181279 2 8
De stemmingen over: de motie-De Korte c.s. over de componenten 'wijziging van het werknemersdeel in de pensioenpremie' en 'opname of wijziging van een werknemersbijdrage in een regeling van vervroegd ... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 18 december 1979 orde 8
vergadering: 18 december 1979
 
1 18 december 1979, behandeling, Blz. 115 - 158     181279 1 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanp... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 18 december 1979 orde 8
vergadering: 18 december 1979
 
1 18 december 1979, behandeling, Blz. 115 - 158     181279 1 3
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 18 december 1979 orde 3
vergadering: 18 december 1979
 
1 14 december 1979, nr. 36     KST15900N36K1
Nader gewijzigd ontwerp van wet
 
2 13 december 1979, motie, nr. 38     KST15900N38K2
Motie van de leden De Korte en Nypels
 
2 13 december 1979, motie, nr. 37     KST15900N37K2
Motie van de leden Van der Doef en Nypels
 
2 13 december 1979, motie, nr. 36     KST15900N36K2
Motie van de leden Van der Doef en Nypels
 
2 13 december 1979, nota van verbetering, nr. 35     KST15900N35K2
Nota van verbeteringen
 
2 13 december 1979, motie, nr. 34     KST15900N34K2
Motie van de leden Nypels en Van der Doef
 
2 13 december 1979, motie, nr. 33     KST15900N33K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 13 december 1979, motie, nr. 32     KST15900N32K2
Motie van de leden De Korte en B. de Vries
 
2 13 december 1979, motie, nr. 31     KST15900N31K2
Motie van het lid Van der Doef
 
2 13 december 1979, gewijzigd amendement, nr. 30     KST15900N30K2
Gewijzigde amendementen van het lid M. Bakker C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 17
 
2 13 december 1979, gewijzigd amendement, nr. 29     KST15900N29K2
Gewijzigde amendementen van het lid Nypels C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22
 
2 13 december 1979, motie, nr. 28     KST15900N28K2
Motie van het lid Van der Doef C.S.
 
2 13 december 1979, motie, nr. 27     KST15900N27K2
Motie van de leden Van der Doef en Nypels
 
2 13 december 1979, stemming(en), Blz. 1987 - 2056     131279 2 12
De stemmingen over: de motie-Van der Doef c.s. over de component «herstructurering van beloningsverhoudingen» - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 13 december 1979 orde 12
vergadering: 13 december 1979
 
2 13 december 1979, behandeling, Blz. 1987 - 2056     131279 2 11
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanp... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 13 december 1979 orde 11
vergadering: 13 december 1979
 
2 13 december 1979, behandeling, Blz. 1987 - 2056     131279 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpa... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 13 december 1979 orde 8
vergadering: 13 december 1979
 
2 12 december 1979, gewijzigd amendement, nr. 26     KST15900N26K2
Gewijzigde amendementen van het lid M. Bakker ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14
 
2 12 december 1979, gewijzigd amendement, nr. 25     KST15900N25K2
Gewijzigde amendementen van het lid M. Bakker ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15
 
2 12 december 1979, nota van wijziging, nr. 24     KST15900N24K2
Derde nota van wijziging
 
2 12 december 1979, behandeling, Blz. 1919 - 1986     121279 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimunv loon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aan... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 december 1979 orde 8
vergadering: 12 december 1979
 
2 10 december 1979, gewijzigd voorstel van wet, nr. 23     KST15900N23K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 10 december 1979, amendement, nr. 22     KST15900N22K2
Amendementen van het lid Nypels C.S.
 
2 10 december 1979, amendement, nr. 21     KST15900N21K2
Amendementen van het lid Van der Doef C.S.
 
2 10 december 1979, amendement, nr. 20     KST15900N20K2
Amendementen van het lid Van der Doef C.S.
 
2 10 december 1979, amendement, nr. 19     KST15900N19K2
Amendement van de leden Van der Doef en Beckers-de Bruijn
 
2 10 december 1979, amendement, nr. 18     KST15900N18K2
Amendement van het lid Van der Doef C.S.
 
2 10 december 1979, amendement, nr. 17     KST15900N17K2
Amendementen van het lid M. Bakker C.S.
 
2 7 december 1979, nota van wijziging, nr. 13     KST15900N13K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 7 december 1979, nota, nr. 12     KST15900N12K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 6 december 1979, eindverslag, nr. 11     KST15900N11K2
Eindverslag
 
2 6 december 1979, brief, nr. 10     KST15900N10K2
Brief van De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 
2 5 december 1979, amendement, nr. 16     KST15900N16K2
Amendement van het lid M. Bakker
 
2 5 december 1979, amendement, nr. 15     KST15900N15K2
Amendementen van het lid M. Bakker
 
2 5 december 1979, amendement, nr. 14     KST15900N14K2
Amendementen van het lid M. Bakker
 
2 3 december 1979, brief, nr. 9     KST15900N9K2
Brief van De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 
2 28 november 1979, nr. 8     KST15900N8K2
Nota van wijzig - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimumloon)
 
2 28 november 1979, nr. 7     KST15900N7K2
Memorie van ant - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimumloon)
 
2 23 november 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST15900N6K2
Voorlopig verslag
 
2 14 november 1979, brief, nr. 5     KST15900N5K2
Brief van het lid Van der Doef
 
2 9 november 1979, bijlage(n), nr. 4     KST15900N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 9 november 1979, memorie van toelichting, nr. 3     KST15900N3K2
Memorie van toelichting
 
2 9 november 1979, koninklijke boodschap, nr. 2     KST15900N2K2
Ontwerp van wet
 
2 9 november 1979, koninklijke boodschap, nr. 1     KST15900N1K2
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past tien wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

W. (Wil) Albeda 12-12-1979 Minister W. (Wil) Albeda i
A.A.M. (Dries) van Agt 12-12-1979 Minister A.A.M. (Dries) van Agt i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.M. (Joop) den Uyl 12-12-1979 PvdA J.M. (Joop) den Uyl i
R.F.M. (Ruud) Lubbers 12-12-1979 CDA R.F.M. (Ruud) Lubbers i
J.C. (Jan) Terlouw 12-12-1979 D66 J.C. (Jan) Terlouw i
R.F.M. (Ruud) Lubbers 12-12-1979 CDA R.F.M. (Ruud) Lubbers i
J.G. (Koos) Rietkerk 12-12-1979 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
A.A.M. (Dries) van Agt 12-12-1979 Minister A.A.M. (Dries) van Agt i

Derde termijn Tweede Kamer

J.C.Th. (Jaap) van der Doef 13-12-1979 PvdA J.C.Th. (Jaap) van der Doef i
W. (Wil) Albeda 13-12-1979 Minister W. (Wil) Albeda i

Vierde termijn Tweede Kamer

J.C.Th. (Jaap) van der Doef 13-12-1979 PvdA J.C.Th. (Jaap) van der Doef i

Eerste termijn Eerste Kamer

Th.A.M. (Dik) van Kleef 18-12-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
A.H. (André) Kloos 18-12-1979 PvdA A.H. (André) Kloos i
B. (Bas) de Gaay Fortman 18-12-1979 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
J.W. (Johan) van Hulst 18-12-1979 CDA J.W. (Johan) van Hulst i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 18-12-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
G.O.J. (Govert) van Tets 18-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
A.H. (André) Kloos 18-12-1979 PvdA A.H. (André) Kloos i
J.H. (Jo) Franssen 18-12-1979 CDA J.H. (Jo) Franssen i
G.O.J. (Govert) van Tets 18-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 18-12-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
J.E. (Joop) Vogt 18-12-1979 PSP J.E. (Joop) Vogt i
W. (Wim) Kremer 18-12-1979 CPN W. (Wim) Kremer i
W. (Wil) Albeda 18-12-1979 Minister W. (Wil) Albeda i
L. (Louw) de Graaf 18-12-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

A.H. (André) Kloos 19-12-1979 PvdA A.H. (André) Kloos i
J.H. (Jo) Franssen 19-12-1979 CDA J.H. (Jo) Franssen i
G.O.J. (Govert) van Tets 19-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
W. (Wil) Albeda 19-12-1979 Minister W. (Wil) Albeda i
L. (Louw) de Graaf 19-12-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.