16527 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Dit wetsvoorstel werd op 15 december 1980 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Werkloosheidswet te wijzigen onder andere teneinde de werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening op te nemen in de verzekering en in verband daarmede de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet Sociale Werkvoorziening aan te passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
15 december 1980

Volledige titel
Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i

Uit de memorie van toelichting

De moeilijke economische situatie heeft ertoe geleid om bij brief van 28 augustus 1980 het oordeel van de Sociaal-Economische Raad (SER) te vragen over een pakket maatregelen om een beperking van de groei van de uitgaven voor sociale zekerheid te bewerkstelligen. In § 1 van de memorie van toelichting bij het dezer dagen ingediende ontwerp van wet tot nadere wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening (wijziging van het aantal dagen werken, vereist voor het recht op uitkering) is reeds ingegaan op de algemene uitgangspunten welke het kabinet in acht heeft genomen bij het in beschouwing nemen van de mogelijkheden tot beleidsombuigingen. In de adviesaanvrage is ook het oordeel van de SER gevraagd over het voornemen om op de lonen van de werknemers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) een bedrag (verder te noemen: vereveningsbijdrage) in te houden in verband met het niet verschuldigd zijn van premie ingevolge de Werkloosheidswet (WW). Dat met het oog op een meer evenwichtige ontwikkeling op nettobasis tussen het loon van een werknemer in het bedrijfsleven en het loon van een werknemer in de WSW. De SER heeft op 21 november 1980 ter zake geadviseerd. Overeenkomstig het SER-advies heeft het kabinet besloten: -op de WSW-lonen een vereveningsbijdrage in te houden ter grootte van het gemiddelde percentage van de WW-premie voor werknemers in het bedrijfsleven; -de WSW-werknemers onder de werkingssfeer van de WW te brengen, doch zonder premiebetaling.

Dit ontwerp van wet strekt ertoe de daarvoor nodige wijzigingen in de WW, de WWV, de Wet op de loonbelasting 1964 en de WSW aan te brengen.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 24 maart 1981, eindverslag, nr. 117     KST16527N117K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
1 24 maart 1981, behandeling, Blz. 591 - 626     240381 1 11
Behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (Verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en twee-de kinderen per 1 januari 1981) (16526); Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet So ciale Werkvoorziening) (16527); Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing rechtop kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) (16534); Nadere wijziging van de Werkloos heidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Wijziging van het aantal dagen werken, vereist voor het recht op uitkering) (16542) - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 11
vergadering: 24 maart 1981
 
2 17 maart 1981, stemming(en), 16429, Blz. 3999 - 4062     170381 2 13
Stemmingen in verband met het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 17 maart 1981 orde 13
vergadering: 17 maart 1981
 
1 11 maart 1981, nr. 105     KST16527N105K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 11 maart 1981, behandeling, 16429, Blz. 3851 - 3998     110381 2 10
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 maart 1981 orde 10
vergadering: 11 maart 1981
 
2 11 maart 1981, behandeling, 16429, Blz. 3851 - 3998     110381 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 maart 1981 orde 8
vergadering: 11 maart 1981
 
2 11 maart 1981, behandeling, 16429, Blz. 3851 - 3998     110381 2 3
De behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 maart 1981 orde 3
vergadering: 11 maart 1981
 
2 5 maart 1981, stemming(en), 16534, 16542, Blz. 3717 - 3796     050381 2 15
De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 05 maart 1981 orde 15
vergadering: 5 maart 1981
 
2 4 maart 1981, motie, nr. 11     KST16527N11K2
Motie van het lid Knol over het verzoek aan de regering de uit het wetsontwerp 16527 voortvloeiende financiële opbrengsten aan te wenden voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW. -
 
2 4 maart 1981, behandeling, 16534, 16542, Blz. 3637 - 3716     040381 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 04 maart 1981 orde 4
vergadering: 4 maart 1981
 
2 4 maart 1981, behandeling, 16534, 16542, Blz. 3637 - 3716     040381 2 2
De behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichti ge kinderen) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 04 maart 1981 orde 2
vergadering: 4 maart 1981
 
2 2 maart 1981, nota van wijziging, nr. 10     KST16527N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 2 maart 1981, nota, nr. 9     KST16527N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 18 februari 1981, eindverslag, nr. 8     KST16527N8K2
Eindverslag
 
2 9 februari 1981, nota van wijziging, nr. 7     KST16527N7K2
Nota van wijziging
 
2 9 februari 1981, memorie van antwoord, nr. 6     KST16527N6K2
Memorie van antwoord
 
2 4 februari 1981, nota van verbetering, nr. 4     KST16527N4K2
Nota van verbetering
 
2 29 januari 1981, voorlopig verslag, nr. 5     KST16527N5K2
Voorlopig verslag
 
2 15 december 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16527N3K2
Memorie van toelichting
 
2 15 december 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16527N2K2
Ontwerp van wet
 
2 15 december 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16527N1K2
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
 • Wet op de loonbelasting 1964
  Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 04-03-1981 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.W. (Rudolf) de Korte 04-03-1981 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
J.D. (Jan) de Voogd 04-03-1981 VVD J.D. (Jan) de Voogd i
H. (Henk) Knol 04-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
W. (Wim) Meijer 04-03-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
C.N. (Cor) van Dis 04-03-1981 SGP C.N. (Cor) van Dis i
M. (Marcus) Bakker 04-03-1981 CPN M. (Marcus) Bakker i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 04-03-1981 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
A.J. (Bart) Verbrugh 04-03-1981 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
A.G. (Fred) van der Spek 04-03-1981 PSP A.G. (Fred) van der Spek i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

W. (Wim) Meijer 04-03-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 04-03-1981 Staatssecretaris J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i

Derde termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 04-03-1981 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.W. (Rudolf) de Korte 04-03-1981 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
H. (Henk) Knol 04-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
W. (Wim) Meijer 04-03-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
C.N. (Cor) van Dis 04-03-1981 SGP C.N. (Cor) van Dis i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 04-03-1981 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
A.J. (Bart) Verbrugh 04-03-1981 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 04-03-1981 Staatssecretaris J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

E.K. (Elida) Tuinstra 11-03-1981 D66 E.K. (Elida) Tuinstra i
H. (Henk) Knol 11-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
J.D. (Jan) de Voogd 11-03-1981 VVD J.D. (Jan) de Voogd i
C.N. (Cor) van Dis 11-03-1981 SGP C.N. (Cor) van Dis i
A.W. (Walter) Paulis 11-03-1981 CDA A.W. (Walter) Paulis i
M. (Marcus) Bakker 11-03-1981 CPN M. (Marcus) Bakker i
L. (Louw) de Graaf 11-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vijfde termijn Tweede Kamer

H. (Henk) Knol 11-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
J.D. (Jan) de Voogd 11-03-1981 VVD J.D. (Jan) de Voogd i
A.W. (Walter) Paulis 11-03-1981 CDA A.W. (Walter) Paulis i
L. (Louw) de Graaf 11-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H. (Huug) Versloot 24-03-1981 PvdA H. (Huug) Versloot i
J.H. (Jo) Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk 24-03-1981 VVD L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk i
F.H.P. (Boy) Trip 24-03-1981 PPR F.H.P. (Boy) Trip i
L. (Louw) de Graaf 24-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 24-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.