17468 nl - wetsvoorstel
Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Dit wetsvoorstel werd op 9 juni 1982 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
9 juni 1982

Volledige titel
Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Uit de memorie van toelichting

Bij brief van 13 april 1982 heeft de Minister-President de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de hoogte gesteld van de besluiten die de Ministerraad in het kader van de voorbereiding van de vroege voorjaarsnota heeft genomen. Vervolgens deelde de Minister-President bij brief van 12 mei 1982 de Tweede Kamer mee dat de Ministerraad op 11 mei 1982 in dat kader een aantal nadere besluiten had genomen. Het huidige kabinet heeft de besluiten zoals neergelegd in voornoemde brief van 12 mei 1982 overgenomen. De versomberende economische situatie van ons land noodzaakt ertoe om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen ter verlichting van de financiële problematiek. In verband hiermee heeft het kabinet besloten dat pakket van maatregelen, waarvan het effect voor 1982 per saldo ruim f3 mld. bedraagt, uit te voeren. Binnen dat pakket is voor f 675 min. aan maatregelen opgenomen die leiden tot een vermindering van de uitgaven in de sociale verzekeringen. Deze maatregelen zijn voor f 375 min. meer algemeen van karakter, terwijl een tweetal maatregelen van meer specifieke aard een bedrag belopen van f300 min. Een van deze twee specifieke maatregelen betreft de invoering van een glijdende schaal voor uitkeringen ingevolge de WAO, de WW en de WWV, voor zover zij een modaal dagloon te boven gaan. Aangezien een dergelijke maatregel echter van ingrijpende aard is, heeft het kabinet het niet wenselijk geacht, dat deze zou worden gerealiseerd zonder advisering door de Sociaal-Economische Raad en voordat overleg heeft plaatsgevonden over een herziening van het stelsel van sociale zekerheid op basis van een nog aan het parlement toe te zenden nota. Bij invoering van deze maatregel per 1 juli a.s. ontbreekt echter de tijd voor advisering en nader overleg met het parlement. Ten einde toch de beoogde bezuinigingen te kunnen bereiken stelt de Regering voor om, in afwachting van een nadere standpuntbepaling over de structuur van het sociale verzekeringsstelsel, de uitkeringen krachtens de WAO en de WWV, voor zover zij gebaseerd zijn op een modaal of hoger dagloon te bevriezen. Dit modale dagloon is gesteld op f139 en komt overeen met circa 55% van het eveneens te bevriezen maximumdagloon. De voorgestelde bevriezing kan worden gerealiseerd door indexering van de betreffende daglonen per 1 juli 1982 achterwege te laten, respectievelijk voor de daglonen die daar net beneden liggen de indexering zodanig te beperken, dat de gestelde grens van het op 30 juni 1982 geldende dagloon Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nrs. 1-3

van f 139 niet wordt overschreden. De bevriezing van het maximumdagloon geldt behalve voor uitkeringen ingevolge de WAO en WWV, ook voor uitkeringen ingevolge de WW en de ZW. Hiermee wordt bereikt dat degenen aan wie tussen 1 juli 1982 en 1 januari 1983 een uitkering zal worden toegekend niet een hoger bedrag aan uitkering zullen ontvangen dan het bedrag dat berekend wordt naar het op 30 juni 1982 geldende maximumdagloon. Bevriezing van de niet naar het maximum berekende uitkeringen krachtens de Ziektewet en de Werkloosheidswet is niet mogelijk, gezien het ontbreken van algemene indexeringsbepalingen in deze wetten. Afgezet tegen de indexverhoging per 1 juli 1982 zal de voorgestelde maatregel in 1982 de uitgaven krachtens bedoelde voorzieningen met f 150 min. beperken. De effecten op de koopkracht van de individuele uitkeringsgerechtigden kunnen als volgt worden samengevat.

Dagloon op

Effect op netto-Idem in gul-1 januari 1982 inkomen in % dens per maand 135

-0,4

-15139

-1,0

-34165

-1,4

-54 190

-1,3

-56 215

-1,5

-74 253

-1,S

-88

De voorgestelde bepalingen strekken ertoe de bevriezing van de daglonen vanaf f 139 en de bevriezing van de maxima, waarnaar de uitkeringen worden berekend, per 1 juli 1982 te effectueren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nrs. 1-3

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 29 juni 1982, eindverslag, nr. 126     KST17468N126K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982
 
1 29 juni 1982, stemming(en), Blz. 489 - 544     290682 1 19
De stemming over het wetsontwerp Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en... - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 29 juni 1982 orde 19
vergadering: 29 juni 1982
 
1 29 juni 1982, behandeling, 17439, Blz. 489 - 544     290682 1 15
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachten... - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 29 juni 1982 orde 15
vergadering: 29 juni 1982
 
1 29 juni 1982, behandeling, 17439, Blz. 489 - 544     290682 1 9
De behandeling van de wetsontwerpen: Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wette... - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 29 juni 1982 orde 9
vergadering: 29 juni 1982
 
1 24 juni 1982, nr. 121     KST17468N121K1
Gewijzigd ontwerp van wet - Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982
 
2 24 juni 1982, brief, nr. 11     KST17468N11K2
Brief van De Minister van Financiën
 
2 22 juni 1982, stemming(en), 17486, Blz. 3881 - 4182     220682 2 11
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982 - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 22 juni 1982 orde 11
vergadering: 22 juni 1982
 
2 21 juni 1982, gewijzigd amendement, nr. 10     KST17468N10K2
Gewijzigde amendementen van de leden B. de Vries en De Korte ter vervanging van die gedrukt onder nr. 6
 
2 21 juni 1982, motie, nr. 9     KST17468N9K2
Motie van het lid Brouwer
 
2 21 juni 1982, amendement, nr. 8     KST17468N8K2
Amendementen van het lid Groenman
 
2 21 juni 1982, amendement, nr. 7     KST17468N7K2
Amendementen van het lid Ter Veld
 
2 21 juni 1982, amendement, nr. 6     KST17468N6K2
Amendementen van de leden B. de Vries en De Korte
 
2 21 juni 1982, behandeling, 17203, 17467, Blz. 3827 - 3880     210682 2 3
De behandeling van de wetsontwerpen: Wijziging van de wet van 20 december 1979, Stb. 711 (maximering vereveningstoeslagen) - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 21 juni 1982 orde 3
vergadering: 21 juni 1982
 
2 17 juni 1982, nota, nr. 5     KST17468N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 16 juni 1982, verslag, nr. 4     KST17468N4K2
Verslag
 
2 9 juni 1982, memorie van toelichting, nr. 3     KST17468N3K2
Memorie van toelichting
 
2 9 juni 1982, koninklijke boodschap, nr. 2     KST17468N2K2
Ontwerp van wet
 
2 9 juni 1982, koninklijke boodschap, nr. 1     KST17468N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 8 juni 1982, nader rapport, nr. C     KST17468NCK2
Nader rapport
 
2 27 mei 1982, advies Raad van State, nr. B     KST17468NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1981, memorie van toelichting, nr. A     KST17468NAK2
Oorspronkelijke tekst van het ontwerp van wet en van de memorie van toelichting zoals aangeboden aan de raad van state
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.W. (Rudolf) de Korte 21-06-1982 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 29-06-1982 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
L.C. (Louis) van Dalen 29-06-1982 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
G.O.J. (Govert) van Tets 29-06-1982 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
S.C. (Suzanne)  Bischoff van Heemskerck 29-06-1982 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
L.C. (Louis) van Dalen 29-06-1982 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
G.O.J. (Govert) van Tets 29-06-1982 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
L. (Louw) de Graaf 29-06-1982 Minister L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 29-06-1982 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
L.C. (Louis) van Dalen 29-06-1982 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
G.O.J. (Govert) van Tets 29-06-1982 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
L. (Louw) de Graaf 29-06-1982 Minister L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.