17697 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)

Dit wetsvoorstel werd op 6 december 1982 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om een verhoging van belastingtarieven te vermijden. Daartoe heeft die werkgroep een samenstel van maatregelen voorgesteld, dat voor 1983 voldoende aanknopingspunten moet bieden om van de in de begroting 1983 in het vooruitzicht gestelde belastingverhoging te kunnen afzien.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
6 december 1982

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Uit de memorie van toelichting

In het kader van het regeerakkoord van het huidige kabinet is in het rapport van de werkgroep A het oordeel uitgesproken dat alles gedaan moet worden om een verhoging van belastingtarieven te vermijden. Daartoe heeft die werkgroep een samenstel van maatregelen voorgesteld, dat voor 1983 voldoende aanknopingspunten moet bieden om van de in de begroting 1983 in het vooruitzicht gestelde belastingverhoging te kunnen afzien. In het regeerakkoord is derhalve voor 1983 een pakket ombuigingen voorgesteld tot een totaalbedrag van f 1.215 min. Een van deze maatregelen betreft een beperking van het uitkeringsniveau voor jeugdige werklozen. De ombuiging op de rijksbegroting als gevolg van deze maatregel dient f150 min. te bedragen. De beperking van het uitkeringsniveau voor jeugdige werklozen valt in twee maatregelen uiteen. In de eerste plaats heeft het kabinet besloten de uitkeringsrechten in de bijstand voor 16-en 17-jarige werkloze jongeren te beëindigen. Gezien het feit dat deze kinderen dan voor hun onderhoud aangewezen zijn op hun ouders, lig het in de rede voor deze kinderen het recht op kinderbijslag te laten voortbestaan. Dit wetsontwerp strekt hiertoe. Door dit samenstel van maatregelen blijven 16-of 17-jarige werkloze jongeren als regel in dezelfde financiële positie als toen zij nog onderwijs volgden en komen zij in een gelijke financiële positie als hun leeftijdgenoten die nog onderwijs volgen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit uiteraard wel dat een inkomensverbetering voor die 16-en 17-jarigen zelf achterwege blijft. Overigens zullen de kinderbijslagbedragen voor deze groep, na aanvaarding door de Staten-Generaal van het ontwerp van wet tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (invoering van leeftijdsafhankelijke kinderbijslagen) (Gedrukte stukken Tweede Kamer, zitting 1982-1983, nr. 17552), de komende jaren geleidelijk worden verhoogd tot 130% van de thans geldende bedragen. Zoals bekend streeft het kabinet ernaar om in de toekomst het kinderbijslagstelsel te beperken tot kinderen jonger dan 18 jaar. Het voornemen bestaat om voor studerenden van 18 jaar en ouder te komen tot een nieuw stelsel van studiefinanciering. In dat kader past het ook de grens voor een zelfstandig recht op bijstand krachtens de Rijks-Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17697, nrs. 1-3

groepsregeling werkloze werknemers te leggen bij 18 jaar. Voor de grens van 18 jaar pleit bovendien dat er ook op andere terreinen van het overheidsbeleid van wordt uitgegaan dat jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar geacht worden tot het ouderlijk gezin te behoren en door de ouders onderhouden te worden. Ik wijs in dit verband op de A.A.W.-rechten voor vroeggehandicapten, welke met 18 jaar ingaan. In de tweede plaats meent het kabinet dat de Wet werkloosheidsvoorziening niet langer van toepassing dient te zijn op jongeren, beneden de leeftijd van 23 jaar. Indiening op korte termijn van een wetsontwerp ter realisering van dit voornemen, zal worden bevorderd. Gezien de uiterst penibele situatie van ' s lands financiën, is het absoluut noodzakelijk dat de met de hiervoorgenoemde voorstellen beoogde ombuigingen in 1983 ook inderdaad gerealiseerd worden. Het is daarom dat de Regering aan het concretiseren van deze maatregelen hoge prioriteit heeft moeten geven. Wanneer de in dit wetsontwerp voorgestelde maatregel ten aanzien van de 16-en 17-jarigen niet op 1 januari a.s. is geëffectueerd, valt een aanzienlijk deel van de besparingen niet meer in 1983 te realiseren. Het overgrote deel van de jongeren van 16 en 17 jaar die in 1983 een beroep zouden gaan doen op de bijstand omvat de categorie schoolverlaters van het studiejaar 1981/1982. Deze jongeren vervullen thans hun wachttijd voor het recht op een schoolverlatersuitkering en komen zonder nadere voorziening op 1 januari 1983 allen in aanmerking voor bijstand. De instroom van 16-en 17-jarigen in de loop van 1983 beperkt zich tot een aantal tussentijdse schoolverlaters. De schoolverlaters van het studiejaar 1982/1983 komen eerst met ingang van 1 januari 1984 in aanmerking voor bijstand. Aangezien de maatregel ten aanzien van de 16-en 17-jarigen een belangrijk aandeel moet leveren in de beoogde ombuiging van f150 min. voor 1983, moge het belang van de totstandkoming van dit wetsontwerp vóór 1 januari 1983 voldoende zijn aangetoond. Om deze reden is gekozen voor de wijziging van de beide bijstandsbesluiten bij wet. De normale procedure van een wijziging van deze besluiten zelf zou namelijk hebben betekend dat de wijziging niet op 1 januari 1983 had kunnen worden ingevoerd. Ingevolge de Algemene Bijstandswet dient immers een voordracht tot wijziging van die bijstandsbesluiten ten minste twee maanden voor inwerkingtreding in de Nederlandse Staatscourant te worden bekendgemaakt. Het belang van invoering per 1 januari 1983 is ook de reden dat niet de meest wenselijke procedure kon worden gevolgd met betrekking tot de advisering. Het kabinet heeft op 19 november 1982 de Sociaal-Economische Raad, de Ziekenfondsraad, het College Algemene Bijstandswet en de Raad voor het Jeugdbeleid van de genomen besluiten in kennis gesteld. Gezien de tijdsklem was het noodzakelijk met de wetgevingsprocedure een aanvang te maken voordat deze instanties van hun reacties blijk konden geven. Het spreekt echter vanzelf, dat de eventuele commentaren van deze instanties waar mogelijk alsnog in de beschouwingen zullen kunnen worden betrokken. In dit verband merk ik nog op dat de Sociaal-Economische Raad voornemens is in de loop van deze maand zijn opvattingen over de in dit wetsontwerp vervatte voorstellen kenbaar te maken.

 • Invoering van het recht op kinderbijslag voor werkloze 16-en 17-jarige kinderen Bij de wet van 29 december 1981, Stb. 734, is een recht op kinderbijslag ingevoerd voor werkloze schoolverlaters van 16 tot 21 jaar. De invoering van dit recht was te beschouwen als een uitvloeisel van de invoering van een wachttijd voor het recht op een schoolverlatersuitkering krachtens de R.W.W. Een vergelijkbare situatie doet zich thans voor. Het beëindigen van

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17697, nrs. 1-3

het recht op een R.W.W.-uitkering voor 16-en 17-jarigen betekent dat deze kinderen voor hun levensonderhoud volledig zullen zijn aangewezen op hun ouders. Evenals dit met studerende en invalide kinderen van 16 en 17 jaar het geval is, dient dan kinderbijslag te worden verstrekt teneinde te bereiken dat de ouders een tegemoetkoming ontvangen in de voor hun rekening komende kosten van levensonderhoud. Het recht op kinderbijslag kan worden beperkt tot kinderen van 16 en 17 jaar omdat bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in het algemeen een recht op R.W.W.-uitkering ontstaat. Evenals dit het geval is met studerende en invalide kinderen van 16 en 17 jaar, zal voor thuiswonende kinderen een recht op enkelvoudige kinderbijslag moeten worden gecreëerd en voor uitwonende kinderen een recht op tweevoudige kinderbijslag. De voorwaarden voor dit recht op kinderbijslag zullen -voor wat betreft de mate van onderhoud -dezelfde dienen te zijn als voor studerende en invalide kinderen. Uit het voorgaande blijkt dat in het algemeen een recht op kinderbijslag moet worden ingevoerd voor werkloze 16-en 17-jarigen. Eén uitzondering dient hierbij te worden gemaakt en wel in het geval een 16-of 17-jarige een uitkering ontvangt ingevolge de Werkloosheidswet of de Wet Werkloosheidsvoorziening. Het afschaffen van het recht op R.W.W.-uitkering voor 16-en 17-jarigen met daartegenover het invoeren van een recht op kinderbijslag heeft -aangezien het alleen gaat om nieuwe gevallen -tot gevolg dat de inkomenspositie van de ouders en hun kinderen als regel niet zal wijzigen. In vrijwel alle gevallen bestond -voordat het kind werkloos werd -recht op kinderbijslag. In het algemeen zal er dan ook geen sprake zijn van een inkomensachteruitgang maar van een uitstel van inkomenstoeneming. Hierbij merk ik wel op, dat het recht op kinderbijslag geen zelfstandig recht van de kinderen is, maar van de ouders. De R.W.W.-uitkering, die wel rechtstreeks aan het kind wordt uitbetaald en de kinderbijslag, kunnen dan ook niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. De financiële effecten zijn derhalve ook niet zonder meer vergelijkbaar. De kinderbijslag is afhankelijk van de gezinsgrootte en varieert van f 1 164 per jaar (indien geen andere kinderen in het gezin) tot f 2776 per jaar (indien 8 andere kinderen in het gezin). De R.W.W.-uitkering bedraagt voor een 16-jarige f3 025 per jaar en voor een 17-jarige f3642 per jaar. Bij deze bedragen, die zijn gebaseerd op het niveau van juli 1982 is nog geen rekening gehouden met de leeftijdsafhankelijke kinderbijslag bedragen. Het afschaffen van recht op een R.W.W.-uitkering voor 16-en 17-jarigen leidt tot een ombuiging van f70 min. De meeruitgaven in de kinderbijslagsfeer voor de 16-en 17-jarigen bedragen ca. f30 min. Deze meeruitgaven zullen voor 1983 worden gedekt door een aanpassing van de overgangsregeling voor de 12-tot 18-jarigen in het kader van de leeftijdsafhankelijke kinderbijslag. Deze dekking is conform de voorstellen vervat in het rapport van de werkgroep A in het kader van het regeerakkoord. Het Kabinet heeft dit voorstel overgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat voor meeruitgaven als regel een compensatie dient te worden gevonden.

(...)

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en vijf amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(24 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 2 juni 1983, brief, nr. 82a     KST17697N82aK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17 jarige werklozen)
 
1 29 december 1982, motie, nr. 82     KST17697N82K1
Motie van de heer Franssen C.S. - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers voor 16- en 17 jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)
 
1 29 december 1982, behandeling, 17467, 17647, 17674, 17675, 17676, 17677, 17711, Blz. 311 - 339     291282 1 2
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van wet: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedeeltelijk achterwege laten van de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 janua... - Handelingen Eerste Kamer 1982-1983 29 december 1982 orde 2
vergadering: 29 december 1982
 
1 28 december 1982, eindverslag, nr. 81     KST17697N81K1
Eindverslag zoals mondeling uitgebracht namens de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)
 
2 22 december 1982, stemming(en), 17711, Blz. 1467 - 1535     221282 2 12
De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de ... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 22 december 1982 orde 12
vergadering: 22 december 1982
 
2 22 december 1982, behandeling, 17711, Blz. 1467 - 1535     221282 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand kra... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 22 december 1982 orde 6
vergadering: 22 december 1982
 
2 21 december 1982, amendement, nr. 14     KST17697N14K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S.
 
2 21 december 1982, motie, nr. 13     KST17697N13K2
Motie van het lid Nypels
 
2 21 december 1982, motie, nr. 12     KST17697N12K2
Motie van het lid Oomen-Ruijten C.S.
 
2 21 december 1982, motie, nr. 11     KST17697N11K2
Motie van de leden Ter Veld en Buurmeijer
 
2 21 december 1982, amendement, nr. 10     KST17697N10K2
Amendement van het lid Nypels
 
2 21 december 1982, amendement, nr. 9     KST17697N9K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S.
 
2 21 december 1982, amendement, nr. 8     KST17697N8K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S.
 
2 21 december 1982, nota van verbetering, nr. 7     KST17697N7K2
Nota van verbetering
 
2 21 december 1982, amendement, nr. 6     KST17697N6K2
Amendement van het lid Leerling
 
2 21 december 1982, behandeling, 17711, Blz. 1391 - 1542     211282 2 10
De behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroep... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 december 1982 orde 10
vergadering: 21 december 1982
 
2 17 december 1982, nota, nr. 5     KST17697N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 16 december 1982, verslag, nr. 4     KST17697N4K2
Verslag
 
2 6 december 1982, memorie van toelichting, nr. 3     KST17697N3K2
Memorie van toelichting
 
2 6 december 1982, koninklijke boodschap, nr. 2     KST17697N2K2
Ontwerp van wet
 
2 6 december 1982, koninklijke boodschap, nr. 1     KST17697N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 3 december 1982, nader rapport, nr. C     KST17697NCK2
Nader rapport
 
2 2 december 1982, advies Raad van State, nr. B     KST17697NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1982, memorie van toelichting, nr. A     KST17697NAK2
Oorspronkelijke tekst van het ontwerp van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
 • Ziekenfondswet
  Wet van 15 oktober 1964, houdende regelen met betrekking tot de geneeskundige verzorging door middel van ziekenfondsverzekering

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.Ch. (Andrée) van Es 21-12-1982 PSP A.Ch. (Andrée) van Es i
R.L.O. (Robin) Linschoten 21-12-1982 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.J. (Gert) Schutte 21-12-1982 GPV G.J. (Gert) Schutte i
E. (Elske) ter Veld 21-12-1982 PvdA E. (Elske) ter Veld i
C.I. (Ien) Dales 21-12-1982 PvdA C.I. (Ien) Dales i
M. (Meindert) Leerling 21-12-1982 RPF M. (Meindert) Leerling i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 21-12-1982 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
I. (Ina) Brouwer 21-12-1982 CPN I. (Ina) Brouwer i
M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten 21-12-1982 CDA M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 21-12-1982 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
B.J. (Bas) van der Vlies 21-12-1982 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
E. (Erwin) Nypels 21-12-1982 D66 E. (Erwin) Nypels i
A.Ch. (Andrée) van Es 22-12-1982 PSP A.Ch. (Andrée) van Es i
L. (Louw) de Graaf 22-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.Ch. (Andrée) van Es 22-12-1982 PSP A.Ch. (Andrée) van Es i
M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten 22-12-1982 CDA M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i
A.Ch. (Andrée) van Es 22-12-1982 PSP A.Ch. (Andrée) van Es i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Jan) de Koning 29-12-1982 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 29-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 29-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 29-12-1982 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H. (Hedy) d' Ancona 29-12-1982 PvdA H. (Hedy) d' Ancona i
J.H. (Jo) Franssen 29-12-1982 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 29-12-1982 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 29-12-1982 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
H.F. (Han) Heijmans 29-12-1982 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J. (Jan) de Koning 29-12-1982 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 29-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.