18515 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)

Dit wetsvoorstel werd op 28 augustus 1984 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in te voeren alsmede de overige volksverzekeringen daaraan aan te passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
28 augustus 1984

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en zes amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

Documenten

(43 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 26 maart 1985, stemming(en), Blz. 763 - 812     260385 1 2
De stemming over het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene A... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 26 maart 1985 orde 2
vergadering: 26 maart 1985
 
1 19 maart 1985, behandeling, Blz. 673 - 762     190385 1 6
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdoms wet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinder bijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algeme... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 19 maart 1985 orde 6
vergadering: 19 maart 1985
 
1 15 maart 1985, eindverslag, nr. 127c     KST18515N127cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 11 maart 1985, memorie van antwoord, nr. 127b     KST18515N127bK1
Memorie van antwoord
 
1 4 maart 1985, voorlopig verslag, nr. 127a     KST18515N127aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 18 februari 1985, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 127     KST18515N127K1
Tweede nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 7 februari 1985, behandeling, Blz. 3115 - 3174     070285 2 4
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algeme ne Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 07 februari 1985 orde 4
vergadering: 7 februari 1985
 
2 6 februari 1985, brief, nr. 29     KST18515N29K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 5 februari 1985, gewijzigd amendement, nr. 28     KST18515N28K2
Gewijzigde amendementen van de leden Buikema en Ter Veld ter vervanging van die gedrukt onder nr. 25
 
2 5 februari 1985, stemming(en), Blz. 2987 - 3048     050285 2 7
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algeme ne Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en ... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 05 februari 1985 orde 7
vergadering: 5 februari 1985
 
2 31 januari 1985, motie, nr. 27     KST18515N27K2
Motie van het lid Willems over de individualisering van de sociale zekerheid. -
 
2 31 januari 1985, motie, nr. 26     KST18515N26K2
Motie van het lid Willems C.S. over dat individualisering in de AOW dient te worden vastgelegd. -
 
2 31 januari 1985, amendement, nr. 25     KST18515N25K2
Amendementen van de leden Buikema en Ter Veld houden in dat bij de toetsing van het arbeidsinkomen van de jongere partner een vrijlating geldt. -
 
2 31 januari 1985, amendement, nr. 24     KST18515N24K2
Amendementen van de leden Ter Veld en Buikema bedoelen ervoor zorg te dragen, dat eerst na 1 april 1988 toeslagen inkomensafhankelijk zullen worden toegekend. -
 
2 31 januari 1985, behandeling, Blz. 2903 - 2986     310185 2 4
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algeme ne Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 31 januari 1985 orde 4
vergadering: 31 januari 1985
 
2 31 januari 1985, behandeling, Blz. 2903 - 2986     310185 2 2
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektek... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 31 januari 1985 orde 2
vergadering: 31 januari 1985
 
2 29 januari 1985, motie, nr. 22     KST18515N22K2
Motie van het lid Willems over het verzoek aan de regering om in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid ook de verzelfstandiging van bijstandsregelingen te betrekken. -
 
2 29 januari 1985, motie, nr. 21     KST18515N21K2
Motie van het lid Willems over het verzoek aan de regering om voorstellen te ontwikkelen om de maximumpremiegrenzen in de volksverzekeringen op te heffen en de daardoor vrijkomende middelen aan te wenden voor verdergaande individualisering van de AOW. -
 
2 29 januari 1985, motie, nr. 20     KST18515N20K2
Motie van het lid Groenman over de samenhang van gelijke rechten en emancipatie in de AOW. -
 
2 29 januari 1985, amendement, nr. 19     KST18515N19K2
Amendementen van het lid Ter Veld beogen een zodanige overgangsperiode in het leven te roepen, dat de toeslagen voor uitsluitend die pensioengerechtigden, die op of na 1 april 1990 eerst recht op ouderdomspensioen ingevolge de AOW verkrijgen, inkomensafhankelijk zijn. -
 
2 29 januari 1985, behandeling, Blz. 2839 - 2902     290185 2 8
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 29 januari 1985 orde 8
vergadering: 29 januari 1985
 
2 28 januari 1985, amendement, nr. 18     KST18515N18K2
Amendementen van het lid Linschoten beogen dat de toeslag aan de gehuwde pensioengerechtigde wordt verleend, ongeacht het inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs-en beroepsleven van de jongere echtgenoot. -
 
2 28 januari 1985, amendement, nr. 17     KST18515N17K2
Amendement van het lid Groenman beoogt de bevoegdheid van de SVB tot gesplitste betaalbaarstelling van de AOW (na schriftelijk verzoek) om te zetten in een verplichting. -
 
2 25 januari 1985, brief, nr. 16     KST18515N16K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 24 januari 1985, verslag, nr. 23     KST18515N23K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 18 januari 1985, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 15     KST18515N15K2
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 18 januari 1985, nota van wijziging, nr. 14     KST18515N14K2
Derde nota van wijziging
 
2 17 januari 1985, brief, nr. 13     KST18515N13K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 19 december 1984, amendement, nr. 12     KST18515N12K2
Amendement van het lid Leerling beoogt gehuwd en ongehuwd samenwonende pensioengerechtigden gelijk te behandelen. Het is de bedoeling aan de desbetreffende bepaling gelijk met de inwerkingtreding van deze wet uitvoering te geven en wel op een wijze analoog aan de behandeling van ongehuwd samenwonenden ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 1964. -
 
2 17 december 1984, nota van wijziging, nr. 11     KST18515N11K2
Tweede nota van wijziging
 
2 17 december 1984, nota, nr. 10     KST18515N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 6 december 1984, eindverslag, nr. 9     KST18515N9K2
Eindverslag - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)
 
2 13 november 1984, memorie van antwoord, nr. 8     KST18515N8K2
Memorie van antwoord
 
2 2 november 1984, voorlopig verslag, nr. 7     KST18515N7K2
Voorlopig verslag
 
2 23 oktober 1984, nota van verbetering, nr. 6     KST18515N6K2
Nota van verbetering
 
2 27 september 1984, gewijzigd voorstel van wet, nr. 5     KST18515N5K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 27 september 1984, nota van wijziging, nr. 4     KST18515N4K2
Nota van wijziging
 
2 28 augustus 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST18515N3K2
Memorie van toelichting
 
2 28 augustus 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST18515N2K2
Voorstel van wet
 
2 28 augustus 1984, koninklijke boodschap, nr. 1     KST18515N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 27 augustus 1984, nader rapport, nr. C     KST18515NCK2
Nader rapport - Nadere wijziging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)
 
2 3 augustus 1984, advies Raad van State, nr. B     KST18515NBK2
Advies van de raad van state - Nadere wijziging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)
 
2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. A     KST18515NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past drie wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-01-1985 PvdA E. (Elske) ter Veld i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 29-01-1985 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
L.S. (Louise) Groenman 29-01-1985 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M. (Meindert) Leerling 29-01-1985 RPF M. (Meindert) Leerling i
G.J. (Gert) Schutte 29-01-1985 GPV G.J. (Gert) Schutte i
B.J. (Bas) van der Vlies 29-01-1985 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J. (Jan) Buikema 29-01-1985 CDA J. (Jan) Buikema i
R.L.O. (Robin) Linschoten 29-01-1985 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
I. (Ina) Brouwer 29-01-1985 CPN I. (Ina) Brouwer i
W.J. (Wilbert) Willems 29-01-1985 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
L. (Louw) de Graaf 31-01-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 31-01-1985 PvdA E. (Elske) ter Veld i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 31-01-1985 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
L.S. (Louise) Groenman 31-01-1985 D66 L.S. (Louise) Groenman i
G.J. (Gert) Schutte 31-01-1985 GPV G.J. (Gert) Schutte i
B.J. (Bas) van der Vlies 31-01-1985 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J. (Jan) Buikema 31-01-1985 CDA J. (Jan) Buikema i
I. (Ina) Brouwer 31-01-1985 CPN I. (Ina) Brouwer i
R.L.O. (Robin) Linschoten 31-01-1985 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 31-01-1985 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
L. (Louw) de Graaf 31-01-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 31-01-1985 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 31-01-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 07-02-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

W.J. (Wilbert) Willems 07-02-1985 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
S.C. (Steef) Weijers 07-02-1985 CDA S.C. (Steef) Weijers i
R.L.O. (Robin) Linschoten 07-02-1985 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 07-02-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vijfde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 07-02-1985 PvdA E. (Elske) ter Veld i
I. (Ina) Brouwer 07-02-1985 CPN I. (Ina) Brouwer i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 19-03-1985 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.J. (Henk) Hoekstra 19-03-1985 CPN H.J. (Henk) Hoekstra i
J.H. (Jo) Franssen 19-03-1985 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H.F. (Han) Heijmans 19-03-1985 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema 19-03-1985 D66 J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 19-03-1985 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
J. (Jan) van der Jagt 19-03-1985 GPV J. (Jan) van der Jagt i
L. (Louw) de Graaf 19-03-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 19-03-1985 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 19-03-1985 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 19-03-1985 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H.F. (Han) Heijmans 19-03-1985 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema 19-03-1985 D66 J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 19-03-1985 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
J. (Jan) van der Jagt 19-03-1985 GPV J. (Jan) van der Jagt i
L. (Louw) de Graaf 19-03-1985 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 19-03-1985 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.