18664 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)

Dit wetsvoorstel werd op 16 oktober 1984 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in verband met de noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector en als eerste stap in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid te komen tot een verlaging van de uitkeringspercentages voor een aantal sociale zekerheidswetten.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
16 oktober 1984

Volledige titel
Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De ontwikkelingen in de maatschappij zoals de verschuivende arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, de toename van andere leefvormen dan het huwelijk, een veranderende verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid, en de zich wijzigende opvattingen over de rol van man en vrouw in gezin en maatschappij nopen tot veranderingen in het maatschappelijk bestel. Die ontwikkelingen spelen zich af in een sociaal-economische context, waarin het aantal langdurig onvrijwillig niet-actieven sterk is toegenomen. Onder invloed van de groei van het beroep op de uitkeringen en de voorzieningen van de sociale zekerheid is het instandhouden van het stelsel van sociale zekerheid een actueel probleem geworden. Een aanpassing van ons sociaal-economisch bestel aan de zich wijzigende omstandigheden is dan ook onontkoombaar. De hoge collectieve lastendruk, naast het financieringstekort, waaraan de sociale mede debet is, de noodzaak om ruimte te scheppen voor arbeidstijdverkorting ten behoeve van de herverdeling van beschikbaar werk en de noodzaak van loonmatiging ten behoeve van arbeidsduurverkorting en het herstel van bedrijfsrendementen dwingen enerzijds tot beperkingen in uitgaven en anderzijds tot verandering in de structuur van de sociale zekerheidsregelingen. Deze gedachte komt tot uitdrukking in de plannen voor herstructurering en vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel, zoals deze zijn weergegeven in de adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad inzake de herziening van het stelsel van sociale zekerheid d.d. 25 mei 1983. Aanvankelijk lag het in de bedoeling ingrijpende veranderingen in de structuur van de uitkeringsregelingen, met name die bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid door te voeren per 1 januari 1985. Dit zou zijn neergekomen op behandeling van een omvangrijk en gecompliceerd pakket van wetsvoorstellen vóór die datum. Inmiddels moest echter worden vastgesteld, dat dit streven niet kan worden gerealiseerd. Dit houdt verband met het tijdstip, waarop de adviezen van de SER en de Emancipatieraad werden ontvangen, met de ingewikkeldheid van de te stellen regelen, met het feit, dat de politieke besluitvorming over de adviezen nog niet is afgerond en met de noodzaak om over de wijze van uitvoering van de nieuwe wetgeving overleg te plegen. Tenslotte zou een gedegen parlementaire behandeling van een dergelijke ingewikkelde materie onvoldoende tijd beschikbaar zijn.

Het kabinet streeft echter wel naar een doorvoering van de beoogde herziening van de structuur van de regelingen op zo kort mogelijke termijn en wel per 1 juli 1985, na indiening van de voorstellen daartoe in het begin van 1985. Gezien de onverminderd voortdurende noodzaak om de collectieve uitgaven terug te dringen dienen echter reeds per 1 januari 1985 maatregelen te worden genomen. In dit kader wordt voorgesteld als eerste stap op de weg van de stelselherziening de uitkeringspercentages van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV) per 1 januari 1985 te verlagen en te harmoniseren. Met het nu voorliggende wetsvoorstel ter realisering van de genoemde verlaging van de uitkeringspercentages voor de WAO, de WW en de WWV wordt een besparing beoogd van 1,1 mld., waarmee in een deel van de ombuigingstaakstelling voor 1985 van in totaal 2,5 mld. voor de sociale zekerheid wordt voorzien. Naast de in dit wetsvoorstel uitgewerkte maatregelen zijn ombuigingen voorzien door bevriezing van het minimumloon en sociale uitkeringen per 1 januari en 1 juli 1985, door verlaging van het uitkeringspercentage Ziektewet en premieheffing over uitkeringen bij ziekte alsmede door intensivering van het beleid ter bestrijding van misbruik en fraude. Voorts worden in verband met de latere invoering van de geïntegreerde werkloosheidswet een tweetal interimvoorzieningen voorgesteld, t.w.: -een interimvoorziening gelijke behandeling voor mannen en vrouwen in de WWV; -een interimvoorziening ten behoeve van langdurig werklozen, ouder dan 50 jaar.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(28 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 18 december 1984, Blz. 355 - 412     181284 1 5
De stemming over het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet werkloosheidsvoorziening en enige daarmee verband ho... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 18 december 1984 orde 5
vergadering: 18 december 1984
 
1 18 december 1984, stemming(en), Blz. 355 - 412     181284 1 4a
De stemming over het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet werkloosheidsvoorziening en enige daarmee verband houdende wetten (Verlaging van uitkeringspercentages) (18664) - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 18 december 1984 orde 4a
vergadering: 18 december 1984
 
1 11 december 1984, eindverslag, nr. 88     KST18664N88K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 11 december 1984, behandeling, 18672, Blz. 297 - 354     111284 1 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en enige andere ... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 11 december 1984 orde 6
vergadering: 11 december 1984
 
1 11 december 1984, behandeling, 18672, Blz. 297 - 354     111284 1 4
De behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en enige andere daarmee verband houd... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 11 december 1984 orde 4
vergadering: 11 december 1984
 
1 7 december 1984, memorie van antwoord, nr. 82b     KST18664N82bK1
Memorie van antwoord
 
1 6 december 1984, gewijzigd voorstel van wet, nr. 82a     KST18664N82aK1
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 4 december 1984, voorlopig verslag, nr. 82     KST18664N82K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 27 november 1984, stemming(en), Blz. 1879 - 2046     271184 2 9
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet op de arbeidson geschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet werkloosheidsvoorziening en enige daarmee verband houd... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 27 november 1984 orde 9
vergadering: 27 november 1984
 
2 22 november 1984, motie, nr. 12     KST18664N12K2
Motie van het lid Ter Veld
 
2 22 november 1984, motie, nr. 11     KST18664N11K2
Motie van het lid Brouwer
 
2 22 november 1984, stemming(en), Blz. 1771 - 1878     221184 2 4
De stemmingen over twee moties, heden ingediend bij het debat over de WAO-en WW/WWV-uitkeringen, te weten de motie-Brouwer over schorsing van de behandeling van wetsvoorstel 18664 - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 22 november 1984 orde 4
vergadering: 22 november 1984
 
2 22 november 1984, behandeling, 18672, Blz. 1771 - 1878     221184 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet werkloosheidsvoorziening en enige daarmee v... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 22 november 1984 orde 6
vergadering: 22 november 1984
 
2 22 november 1984, behandeling, 18672, Blz. 1771 - 1878     221184 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet werkloosheidsvoorziening en enige daarmee v... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 22 november 1984 orde 2
vergadering: 22 november 1984
 
2 21 november 1984, nota van wijziging, nr. 10     KST18664N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 21 november 1984, amendement, nr. 9     KST18664N9K2
Amendement van de leden Brouwer en Ter Veld
 
2 21 november 1984, behandeling, 18672, Blz. 1689 - 1861     211184 2 3
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkloosheidsvoorziening en enige daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspe... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 21 november 1984 orde 3
vergadering: 21 november 1984
 
2 16 november 1984, nota van wijziging, nr. 8     KST18664N8K2
Nota van wijzigingen
 
2 16 november 1984, nota, nr. 7     KST18664N7K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 13 november 1984, eindverslag, nr. 6     KST18664N6K2
Eindverslag
 
2 6 november 1984, memorie van antwoord, nr. 5     KST18664N5K2
Memorie van antwoord
 
2 30 oktober 1984, voorlopig verslag, nr. 4     KST18664N4K2
Voorlopig verslag
 
2 16 oktober 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST18664N3K2
Memorie van toelichting
 
2 16 oktober 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST18664N2K2
Voorstel van wet
 
2 16 oktober 1984, koninklijke boodschap, nr. 1     KST18664N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 oktober 1984, nader rapport, nr. C     KST18664NCK2
Nader rapport
 
2 11 oktober 1984, advies Raad van State, nr. B     KST18664NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. A     KST18664NAK2
Oorspronkelijke tekst van het ontwerp van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past drie wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

W.J. (Wilbert) Willems 21-11-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
W.J. (Wilbert) Willems 21-11-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
L.S. (Louise) Groenman 21-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M. (Meindert) Leerling 21-11-1984 RPF M. (Meindert) Leerling i
G.J. (Gert) Schutte 21-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
G. (Gerrit) Gerritse 21-11-1984 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
I. (Ina) Brouwer 21-11-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
E. (Elske) ter Veld 21-11-1984 PvdA E. (Elske) ter Veld i
S.C. (Steef) Weijers 21-11-1984 CDA S.C. (Steef) Weijers i
C.I. (Ien) Dales 21-11-1984 PvdA C.I. (Ien) Dales i
B.J. (Bas) van der Vlies 21-11-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
R.W. (Rudolf) de Korte 21-11-1984 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 21-11-1984 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
G.J. (Gert) Schutte 21-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
G. (Gerrit) Gerritse 21-11-1984 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
L. (Louw) de Graaf 22-11-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

L.S. (Louise) Groenman 22-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
G.J. (Gert) Schutte 22-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
I. (Ina) Brouwer 22-11-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
E. (Elske) ter Veld 22-11-1984 PvdA E. (Elske) ter Veld i
C.I. (Ien) Dales 22-11-1984 PvdA C.I. (Ien) Dales i
R.W. (Rudolf) de Korte 22-11-1984 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-11-1984 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
L. (Louw) de Graaf 22-11-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 11-12-1984 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
L.C. (Louis) van Dalen 11-12-1984 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
H.F. (Han) Heijmans 11-12-1984 VVD H.F. (Han) Heijmans i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 11-12-1984 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
J. (Jan) van der Jagt 11-12-1984 GPV J. (Jan) van der Jagt i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 11-12-1984 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
H.J. (Henk) Hoekstra 11-12-1984 CPN H.J. (Henk) Hoekstra i
W. (Willem) van de Zandschulp 11-12-1984 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
L. (Louw) de Graaf 11-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 11-12-1984 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.