18683 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Dit wetsvoorstel werd op 23 oktober 1984 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet Werkloosheidsvoorziening zodanig te wijzigen dat voor mannen en vrouwen onder dezelfde voorwaarden recht op uitkering ontstaat.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verworpen door de Tweede Kamer in de vergadering van 13 december 1984.

Kerngegevens

Ingediend
23 oktober 1984

Volledige titel
Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Op 19 december 1978 is, zoals bekend, een richtlijn aangenomen door de Raad van de Europese Gemeenschappen, welke tot doel heeft de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid (79/7 EEG), Pb.EG nr. L6/24 van 10 januari 1979. Deze richtlijn verplicht de lidstaten binnen een termijn van zes jaar na kennisgeving van deze richtlijn aan de lidstaten (22 december 1978) de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan deze richtlijn te voldoen (artikel 8, eerste lid, richtlijn). Aan het einde van dit jaar zal dan ook de sociale zekerheidswetgeving mannen en vrouwen gelijk dienen te behandelen. Het in de richtlijn neergelegde beginsel van gelijke behandeling houdt in, dat iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij indirect door verwijzing naar met name echtelijke staat of gezinssituatie, is uitgesloten in het bijzonder met betrekking tot: -de werkingssfeer van de regelingen alsmede de voorwaarden inzake toelating tot de regelingen; -de verplichting tot premiebetaling en de premieberekening; -de berekening van de prestaties, waaronder begrepen verhogingen verschuldigd uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste komende personen, alsmede de voorwaarden inzake duur en behoud van het recht op de prestaties (artikel 4 richtlijn). Onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen de wettelijke regelingen die bescherming bieden tegen de eventualiteiten ziekte, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid en de sociale bijstandsregelingen, voor zover deze een aanvulling vormen op of in de plaats komen van de hiervoor bedoelde regelingen (artikel 3, eerste lid, richtlijn), indien deze -voor zover in casu van belang -van toepassing zijn op de beroepsbevolking (artikel 2 richtlijn). De richtlijn is derhalve van toepassing op de sociale verzekeringen, die dekking bieden voor de in de richtlijn genoemde risico's. Buiten twijfel is ook dat de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV), waar het in dit wetsvoorstel om gaat, onder de werkingssfeer van de richtlijn valt.

De hiervoor bedoelde sociale verzekeringen voldoen alle naar het oordeel van het kabinet per 23 december 1984 aan het in de richtlijn neergelegde beginsel van gelijke behandeling. Wat de AOW betreft zal dit het geval zijn na aanvaarding van het daartoe onlangs bij de Kamer ingediende wetsvoorstel (gedrukte stukken II, zitting 1983/1984 18515). Voorzover het de RWW betreft wordt ook het beginsel dat de bijstand aan gehuwden en daarmee gelijkgestelden als gezinsbijstand wordt verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de gezamenlijke behoeften en de gezamenlijke middelen van de gezinsleden, door het kabinet niet in strijd geacht met de richtlijn. Bij de behandeling van de voorstellen in het kader van de stelselherziening, zal dit nader aan de orde komen. Toetsing van de WWV aan de richtlijn leidt echter onmiskenbaar tot de conclusie dat die wet op één punt, te weten artikel 13, eerste lid, onder 1, niet in overeenstemming is met het in artikel 4 van de richtlijn omschreven beginsel van gelijke behandeling. Artikel 13, eerste lid, onder 1, WWV bepaalt namelijk dat geen recht op uitkering heeft de werknemer die «gehuwde vrouw zijnde, niet ingevolge door Onze Minister, de centrale commissie gehoord, te stellen regelen als kostwinner wordt aangemerkt noch duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft». De ministeriële regelen, waarnaar het artikel verwijst zijn vervat in het ministerieel besluit van 5 april 1976, Stcrt. 72. Ingevolge dit besluit wordt de gehuwde vrouw als kostwinster aangemerkt indien zij een arbeidsinkomen pleegt te verdienen, dat een bepaald percentage bedraagt van het inkomen van haar echtgenoot. Naarmate het inkomen van haar man hoger is, stijgt het percentage dat de vrouw moet verdienen om als kostwinner te worden aangemerkt (25%, 50% en 75% bij een inkomen dat niet hoger is dan 11/4, respectievelijk meer is dan 1 Vt doch minder dan 1 ' fc, respectievelijk 1 V» of meer maal het wettelijk minimumloon). Buiten twijfel is dat voornoemd wetsartikel en uitvoeringsbesluit, alleen al doordat de daarin vervatte uitkeringsvoorwaarde slechts geldt voor de gehuwde vrouw, niet in overeenstemming zijn met het in artikel 4 van de richtlijn omschreven beginsel van gelijke behandeling. Er is sprake van directe discriminatie met betrekking tot de voorwaarden inzake toelating tot de regeling (artikel 4, eerste lid, eerste streepje richtlijn). Voorts is geen van de in artikel 7 van de richtlijn genoemde uitzonderingsmogelijkheden met betrekking tot het beginsel van gelijke behandeling van toepassing op het wettelijk voorschrift dat thans ter beoordeling voorligt. Dit betekent derhalve dat uiterlijk op 23 december van dit jaar, artikel 13, eerste lid, onder 1, van de WWV en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit moeten zijn gewijzigd, en wel zodanig dat aan de door de richtlijn gestelde eisen wordt voldaan. Het onderhavige wetsvoorstel strekt hiertoe.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(32 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 20 december 1984, brief, nr. 20     KST18683N20K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 19 december 1984, gewijzigde motie, nr. 19     KST18683N19K2
Gewijzigde motie van het lid Dales C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17
 
2 19 december 1984, motie, nr. 18     KST18683N18K2
Motie van de leden Groenman en Willems over het verzoek aan de regering om twee aparte wetsvoorstellen in te dienen, één ter realisering van de gelijke behandeling en één in verband met de bekostiging daarvan. -
 
2 19 december 1984, motie, nr. 17     KST18683N17K2
Motie van het lid Dales C.S. over de handelswijze waarop gemeentebesturen moeten omgaan met WWV-aanvragen. -
 
2 18 december 1984, brief, nr. 16     KST18683N16K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 13 december 1984, gewijzigde motie, nr. 15     KST18683N15K2
Gewijzigde motie van het lid Dales C.S., ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 12
 
2 13 december 1984, gewijzigd amendement, nr. 14     KST18683N14K2
Gewijzigde amendementen van het lid Willems C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 10
 
2 13 december 1984, amendement, nr. 13     KST18683N13K2
Amendementen van het lid Dales C.S. over vervanging van artikel III. -
 
2 13 december 1984, presentie en opening, Blz. 2391 - 2480     131284 2 1
Presentie en opening (donderdag 13 december 1984) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 13 december 1984 orde 1
vergadering: 13 december 1984
 
2 13 december 1984, behandeling, 18742, 18650, Blz. 2391 - 2480     131284 2 2
De behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van de Advocatenwet - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 13 december 1984 orde 2
vergadering: 13 december 1984
 
2 13 december 1984, stemming(en), Blz. 2391 - 2480     131284 2 25
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 13 december 1984 orde 25
vergadering: 13 december 1984
 
2 13 december 1984, behandeling, Blz. 2391 - 2480     131284 2 23
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 13 december 1984 orde 23
vergadering: 13 december 1984
 
2 12 december 1984, motie, nr. 12     KST18683N12K2
Motie van de leden Dales en Brouwer over dat in de geïntegreerde werkloosheidsregeling geen kostwinnersbepalingen behoren voor te komen. -
 
2 12 december 1984, motie, nr. 11     KST18683N11K2
Motie van het lid Groenman over het afschaffen van het kostwinnersbeginsel bij loondervingsuikeringen. -
 
2 12 december 1984, presentie en opening, Blz. 2311 - 2468     121284 2 1
Presentie en opening (woensdag 12 december 1984) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 12 december 1984 orde 1
vergadering: 12 december 1984
 
2 12 december 1984, behandeling, Blz. 2311 - 2468     121284 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 12 december 1984 orde 6
vergadering: 12 december 1984
 
2 5 december 1984, presentie en opening, Blz. 2115 - 2156     051284 2 1
Presentie en opening (woensdag 5 december 1984) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 05 december 1984 orde 1
vergadering: 5 december 1984
 
2 5 december 1984, behandeling, Blz. 2115 - 2156     051284 2 4
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 05 december 1984 orde 4
vergadering: 5 december 1984
 
2 5 december 1984, behandeling, Blz. 2115 - 2156     051284 2 2
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 05 december 1984 orde 2
vergadering: 5 december 1984
 
2 4 december 1984, amendement, nr. 10     KST18683N10K2
Amendementen van het lid Willems beogen de kostwinnerseis uit de WWV te schrappen. -
 
2 3 december 1984, nota, nr. 9     KST18683N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 29 november 1984, eindverslag, nr. 8     KST18683N8K2
Eindverslag
 
2 23 november 1984, brief, nr. 7     KST18683N7K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 16 november 1984, memorie van antwoord, nr. 6     KST18683N6K2
Memorie van antwoord
 
2 9 november 1984, voorlopig verslag, nr. 5     KST18683N5K2
Voorlopig verslag
 
2 6 november 1984, brief, nr. 4     KST18683N4K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 26 oktober 1984, nader rapport, nr. C     KST18683NCK2
Nader rapport
 
2 23 oktober 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST18683N3K2
Memorie van toelichting
 
2 23 oktober 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST18683N2K2
Voorstel van wet
 
2 23 oktober 1984, koninklijke boodschap, nr. 1     KST18683N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 18 oktober 1984, advies Raad van State, nr. B     KST18683NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. A     KST18683NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state
 

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

L. (Louw) de Graaf 05-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 05-12-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 05-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 05-12-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Tweede termijn Tweede Kamer

L.S. (Louise) Groenman 12-12-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
G.J. (Gert) Schutte 12-12-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
B.J. (Bas) van der Vlies 12-12-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
R.L.O. (Robin) Linschoten 12-12-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
C.I. (Ien) Dales 12-12-1984 PvdA C.I. (Ien) Dales i
W.J. (Wilbert) Willems 12-12-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
S. (Sytze) Faber 12-12-1984 CDA S. (Sytze) Faber i
L. (Louw) de Graaf 12-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 12-12-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Derde termijn Tweede Kamer

J.M. (Joop) den Uyl 13-12-1984 PvdA J.M. (Joop) den Uyl i
C.I. (Ien) Dales 13-12-1984 PvdA C.I. (Ien) Dales i
I. (Ina) Brouwer 13-12-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
L.S. (Louise) Groenman 13-12-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
S. (Sytze) Faber 13-12-1984 CDA S. (Sytze) Faber i
R.L.O. (Robin) Linschoten 13-12-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 13-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 13-12-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 13-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.