18687 nl - wetsvoorstel
Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen

Dit wetsvoorstel werd op 30 oktober 1984 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Koning i, en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Van der Reijden i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en 1 juli 1985 achterwege te laten, alsmede de herziening van de basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 achterwege te laten..

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 juli 1985 i).

Kerngegevens

Ingediend
30 oktober 1984

Volledige titel
Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jan) de Koning i
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, J.P. (Joop) van der Reijden i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Ook voor 1985 is, ten einde te komen tot een verdere terugdringing van het financieringstekort, voorzien in een beperking van de uitgaven in de collectieve sector. Voor de sociale zekerheid betekent dit een ombuigingstaakstelling in 1985 van 2,5 miljard. De invulling van deze taakstelling zal grotendeels geschieden door het treffen van specifieke maatregelen met betrekking tot de Ziektewet en door het verlagen van de uitkeringspercentages ingevolge de WAO, de WW en de WWV. De bijdrage van bovengenoemde maatregelen aan de besparingen is evenwel onvoldoende om een volledige invulling te kunnen vormen voor de taakstelling voor de sociale zekerheid. Het is daarom onvermijdelijk dat ook in 1985 generieke maatregelen zullen moeten worden getroffen met betrekking tot het minimumloon en de sociale zekerheid. Het kabinet is van oordeel dat hoewel de minima zoveel mogelijk moeten worden ontzien bij de invulling van de bezuiniging, zij niet kunnen worden uitgezonderd. In tegenstelling tot het afgelopen jaar zullen echter generieke kortingen kunnen worden voorkomen. De voorgestelde maatregelen hebben dan ook een beperkte invloed op de koopkrachtontwikkeling van de minima. Het totaal van deze maatregelen zal 200 miljoen gulden opleveren in 1985. In het kader van het voor het jaar 1985 te voeren beleid ten aanzien van een aantal regelingen in de collectieve sector zijn ook de wetten voor oorlogsgetroffenen in ogenschouw genomen. Het kabinet heeft gemeend dat, gezien het bijzondere karakter van deze wetten, verlagingen van de uitkeringspercentages als van de WAO, de WW en de WWV is voorgesteld, in de wetten voor oorlogsgetroffenen geen doorwerking moeten vinden. De SER concludeert dat de maatregelen in dit wetsvoorstel evenals de vergelijkbare maatregelen die met betrekking tot het minimumloon en de sociale uitkeringen in 1984 zijn doorgevoerd, voornamelijk vanuit budgettaire argumenten worden verdedigd. De raad concludeert dat deze argumentatie is gebaseerd op het meerjarige financieel-economisch beleid van het kabinet. De raad verwijst met betrekking tot zijn standpuntbepaling inzake dit financieel-economisch beleid van het kabinet dan ook naar het advies van 21 oktober 1983 inzake voorstellen ten aanzien van minimumloon en sociale zekerheid voor 1984.

 • Beleidsvoorstellen 1985

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 28 maart 1985, stemming(en), 18919, Blz. 4371 - 4430     280385 2 17
De stemmingen over twee moties, ingediend bij de interpellatie-Buurmeijer over de minima, te weten de motie-Buurmeijer over de uitkering ineens over 1985 - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 28 maart 1985 orde 17
vergadering: 28 maart 1985
 
1 18 december 1984, behandeling, Blz. 355 - 412     181284 1 8
De behandeling van het wetsvoorstel Het achterwege laten van de herzieningen van het minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pe... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 18 december 1984 orde 8
vergadering: 18 december 1984
 
1 14 december 1984, nr. 91b     KST18687N91bK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 12 december 1984, gewijzigd voorstel van wet, nr. 91a     KST18687N91aK1
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 11 december 1984, verslag, nr. 91     KST18687N91K1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Het achterwege laten van de herzieningen van het minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985 alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen
 
2 4 december 1984, stemming(en), Blz. 2055 - 2114     041284 2 10
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 04 december 1984 orde 10
vergadering: 4 december 1984
 
2 29 november 1984, motie, nr. 10     KST18687N10K2
Motie van het lid Buurmeijer
 
2 29 november 1984, behandeling, Blz. 1991 - 2054     291184 2 3
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van ... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 29 november 1984 orde 3
vergadering: 29 november 1984
 
2 28 november 1984, amendement, nr. 9     KST18687N9K2
Amendementen van de leden Buurmeijer en Willems
 
2 28 november 1984, behandeling, Blz. 1939 - 2047     281184 2 4
De behandeling van het wetsvoorstel Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkering... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 28 november 1984 orde 4
vergadering: 28 november 1984
 
2 26 november 1984, nota, nr. 8     KST18687N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de basiskinderbijslagbedragen
 
2 23 november 1984, eindverslag, nr. 7     KST18687N7K2
Eindverslag
 
2 14 november 1984, memorie van antwoord, nr. 6     KST18687N6K2
Memorie van antwoord
 
2 8 november 1984, voorlopig verslag, nr. 5     KST18687N5K2
Voorlopig verslag
 
2 6 november 1984, nota van wijziging, nr. 4     KST18687N4K2
Nota van wijziging
 
2 30 oktober 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST18687N3K2
Memorie van toelichting
 
2 30 oktober 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST18687N2K2
Voorstel van wet
 
2 30 oktober 1984, koninklijke boodschap, nr. 1     KST18687N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 29 oktober 1984, nader rapport, nr. C     KST18687NCK2
Nader rapport
 
2 26 oktober 1984, advies Raad van State, nr. B     KST18687NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. A     KST18687NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past drie wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.W. (Walter) Paulis 28-11-1984 CDA A.W. (Walter) Paulis i
G.J. (Gert) Schutte 28-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
W.J. (Wilbert) Willems 28-11-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
L.S. (Louise) Groenman 28-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
B.J. (Bas) van der Vlies 28-11-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.F. (Flip) Buurmeijer 28-11-1984 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
I. (Ina) Brouwer 28-11-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
R.W. (Rudolf) de Korte 28-11-1984 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M. (Meindert) Leerling 28-11-1984 RPF M. (Meindert) Leerling i
M.J.H. (Greetje) den Ouden-Dekkers 28-11-1984 VVD M.J.H. (Greetje) den Ouden-Dekkers i
J. (Jan) de Koning 29-11-1984 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 29-11-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

G.J. (Gert) Schutte 29-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 29-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
W.J. (Wilbert) Willems 29-11-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
B.J. (Bas) van der Vlies 29-11-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.F. (Flip) Buurmeijer 29-11-1984 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
R.W. (Rudolf) de Korte 29-11-1984 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M. (Meindert) Leerling 29-11-1984 RPF M. (Meindert) Leerling i
J. (Jan) de Koning 29-11-1984 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 29-11-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 18-12-1984 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 18-12-1984 CDA J.H. (Jo) Franssen i
J. (Jan) van der Jagt 18-12-1984 GPV J. (Jan) van der Jagt i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 18-12-1984 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 18-12-1984 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
J. (Jan) de Koning 18-12-1984 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 18-12-1984 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 18-12-1984 CDA J.H. (Jo) Franssen i
J. (Jan) van der Jagt 18-12-1984 GPV J. (Jan) van der Jagt i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 18-12-1984 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
J. (Jan) de Koning 18-12-1984 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 18-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.