16429 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening

Dit wetsvoorstel werd op 6 oktober 1980 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het systeem van de vergoeding door het Rijk aan de gemeenten in de kosten verbonden aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) te wijzigen en in deze wet nog andere wijzigingen aan te brengen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
6 oktober 1980

Volledige titel
Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening

Uit de memorie van toelichting

Met het bijgaande ontwerp van wet tot wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt met name beoogd te komen tot vereenvoudiging van het financieringsstelsel, tot vergroting van de doelmatigheid en van mogelijkheden van kostenbeïnvloeding en tot een meer eenduidig beleid inzake de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst. In het hiernavolgende wordt daarop nader ingegaan. Krachtens bovengenoemde wet rust op de gemeentebesturen de plicht voor de daarop aangewezen personen vervangende, aan hen aangepaste werkgelegenheid te bevorderen. Voor de uit die bevorderingsplicht voortvloeiende kosten ontvangen de gemeentebesturen een gedeeltelijke vergoeding van het Ministerie van Sociale Zaken op grond van de artikelen 40 t/m 42 van de WSW, terwijl de overige ten laste van de gemeente gebleven kosten voor 80% worden vergoed vanuit het Gemeentefonds krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1960. Bij brief van 20 oktober 1972 verzocht de toenmalige ministervan Sociale Zaken -mede gelet op een wens dienaangaande van de vaste Commissie voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal -de Sociaal-Economische Raad om een herbezinning op de uitgangspunten en doelstellingen van de WSW, waarbij ook andere aspecten van deze wet in de beschouwingen waren te betrekken. In zijn ter zake uitgebrachte advies van 21 mei 1976 gas de Raad onder meer een aantal, met de praktijk van de WSW samenhangende onderwerpen aan welke naar zijn oordeel aan een nader onderzoek waren te onderwerpen. Als één van deze onderwerpen noemde de Raad het stelsel van de rijksvergoedingen op grond van de WSW. Naar het oordeel van de Raad verdient het aanbeveling te onderzoeken in hoeverre het nog noodzakelijk is de te verlenen rijksbijdragen te verbinden aan een minimum-en maximumpercentage, zonder dat daarmede elke financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt weggenomen. Inmiddels was reeds in 1973 door de toenmalige staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en van Fianciën erop aangedrongen de tegemoetkoming in de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van de sociale werkvoorziening niet meer ten dele op grond van de WSW en voor het overige op grond Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16429, nrs. 1-3

van de Financiële-Verhoudingswet (Gemeentefonds) te verlenen, doch geheel via de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken te leiden. In verband hiermede werd een interdepartementaal overleg in gang gezet. Nadien werd dit overleg voortgezet in een werkgroep van de Interdepartementale Commissie inzake Coördinatie en Kostenbeheersing van de sociale verzekeringen en inkomensoverdrachten (ICCK) met de opdracht het vergoedingensysteem van de sociale werkvoorziening te bestuderen, met handhaving van de doelstellingen en uitgangspunten van de WSW de mogelijkheden te onderzoeken tot overdracht van de voor de uitvoering van genoemde wet bestemde gelden van het Gemeentefonds naar de rijksbegroting en zich te bezinnen op de doelmatigheid en kostenbeheersing bij de uitvoering van de WSW. Het door deze werkgroep in 1978 uitgebrachte rapport is in belangrijke mate op de inhoud van het voorliggende wetsontwerp van invloed geweest. Een derde belangrijk aspect van het wetsontwerp (naast de vereenvoudiging van het financieringsstelsel en de bevordering van doelmatigheid en kostenbeheersing) betreft, zoals reeds opgemerkt, de introductie van nadere wettelijke regelen aangaande de aanwijzing van werkobjecten. In de bestaande wetgeving is de aanwijzing en uitvoering van werkobjecten krachtens de WSW gebonden aan verschillende kwalitatieve eisen en beperkende voorwaarden. Regelen met betrekking tot de vraag, onder welke voorwaarden ook werkobjecten zonder geldelijke opbrengst tot uitvoering kunnen worden gebracht, ontbreken daarbij echter. Dit laatste is in de afgelopen jaren meer en meer een bezwaar gebleken. Zo werden enerzijds (niet alleen in de industriële sfeer, doch geleidelijk ook op administratief en cultuur-of civieltechnisch terrein) vele normale werkopdrachten voor derden tegen geldelijke vergoeding uitgevoerd, terwijl anderzijds als gevolg van uiteenlopen-de beleidsinterpretaties WSW-werknemers worden ingezet bij werkobjecten, waarvoor geen geldelijke vergoeding wordt betaald, doch die een noodzakelijk onderdeel uitmaken van normale overheidstaken of van bemoeiingen van non-profitinstellingen. Het daartegen gerichte beleid van de Regering (herinnerd zij onder meer aan de desbetreffende circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken dd. 22 maart 1978 aan de gemeentebesturen) vraagt om wille van de noodzakelijke rechtszekerheid om vastlegging in de wet. üp elk van de hierboven genoemde onderwerpen wordt in het hierna volgende algemene deel van de toelichting nader ingegaan.

 • De financiering van de sociale werkvoorziening

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en zes amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(34 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 12 mei 1981, behandeling, Blz. 859 - 930     120581 1 3
De behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 12 mei 1981 orde 3
vergadering: 12 mei 1981
 
1 7 mei 1981, eindverslag, nr. 134b     KST16429N134bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
1 4 mei 1981, memorie van antwoord, nr. 134a     KST16429N134aK1
Memorie van antwoord
 
1 8 april 1981, voorlopig verslag, nr. 134     KST16429N134K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
2 24 maart 1981, stemming(en), Blz. 4203 - 4258     240381 2 5
De stemming over een motie, ingediend tijdens het debat op 11 maart 1981 over de sociale werkvoorziening, te weten de motie-De Voogd en Wessel-Tuinstra over het bestuurlijk betrekken van personeel en ... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 5
vergadering: 24 maart 1981
 
2 17 maart 1981, gewijzigde motie, nr. 21     KST16429N21K2
Gewijzigde motie van het lid Knol, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 19
 
2 17 maart 1981, motie, nr. 20     KST16429N20K2
Motie van het lid De Voogd C.S.
 
2 17 maart 1981, stemming(en), 16527, Blz. 3999 - 4062     170381 2 13
Stemmingen in verband met het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 17 maart 1981 orde 13
vergadering: 17 maart 1981
 
2 11 maart 1981, motie, nr. 19     KST16429N19K2
Motie van het lid Knol
 
2 11 maart 1981, amendement, nr. 18     KST16429N18K2
Amendement van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 11 maart 1981, amendement, nr. 17     KST16429N17K2
Amendement van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 11 maart 1981, amendement, nr. 16     KST16429N16K2
Amendement van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 11 maart 1981, amendement, nr. 15     KST16429N15K2
Amendement van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 11 maart 1981, motie, nr. 14     KST16429N14K2
Motie van het lid Knol
 
2 11 maart 1981, motie, nr. 13     KST16429N13K2
Motie van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 11 maart 1981, behandeling, 16527, Blz. 3851 - 3998     110381 2 10
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 maart 1981 orde 10
vergadering: 11 maart 1981
 
2 11 maart 1981, behandeling, 16527, Blz. 3851 - 3998     110381 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 maart 1981 orde 8
vergadering: 11 maart 1981
 
2 11 maart 1981, behandeling, 16527, Blz. 3851 - 3998     110381 2 3
De behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 maart 1981 orde 3
vergadering: 11 maart 1981
 
2 10 maart 1981, amendement, nr. 12     KST16429N12K2
Amendement van het lid Knol
 
2 10 maart 1981, amendement, nr. 11     KST16429N11K2
Amendement van het lid De Voogd C.S.
 
2 2 maart 1981, nota van wijziging, nr. 9     KST16429N9K2
Nota van wijziging en verbetering
 
2 23 februari 1981, nota, nr. 8     KST16429N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 6 februari 1981, eindverslag, nr. 7     KST16429N7K2
Eindverslag
 
2 2 december 1980, memorie van antwoord, nr. 6     KST16429N6K2
Memorie van antwoord
 
2 28 november 1980, voorlopig verslag, nr. 5     KST16429N5K2
Voorlopig verslag
 
2 27 oktober 1980, nota van verbetering, nr. 4     KST16429N4K2
Nota van verbetering
 
2 6 oktober 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16429N2K2
Ontwerp van wet
 
2 6 oktober 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16429N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 3 oktober 1980, nader rapport, nr. C     KST16429NCK2
Nader rapport
 
2 28 augustus 1980, advies Raad van State, nr. B     KST16429NBK2
Advies raad van state
 
2 1 januari 1980, bijlage(n), nr. 22     KST16429N22K2
Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag
 
2 1 januari 1980, gewijzigd voorstel van wet, nr. 10     KST16429N10K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 1 januari 1980, memorie van toelichting, nr. A     KST16429NAK2
Tekst van het ontwerp van wet en de memorie van toelichting zoals deze oorspronkelijk zijn aangeboden aan de raad van state
 
2 1 januari 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16429N3K2
Memorie van toelichting
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E.K. (Elida) Tuinstra 11-03-1981 D66 E.K. (Elida) Tuinstra i
H. (Henk) Knol 11-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
J.D. (Jan) de Voogd 11-03-1981 VVD J.D. (Jan) de Voogd i
C.N. (Cor) van Dis 11-03-1981 SGP C.N. (Cor) van Dis i
A.W. (Walter) Paulis 11-03-1981 CDA A.W. (Walter) Paulis i
M. (Marcus) Bakker 11-03-1981 CPN M. (Marcus) Bakker i
L. (Louw) de Graaf 11-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

H. (Henk) Knol 11-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
J.D. (Jan) de Voogd 11-03-1981 VVD J.D. (Jan) de Voogd i
A.W. (Walter) Paulis 11-03-1981 CDA A.W. (Walter) Paulis i
L. (Louw) de Graaf 11-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

H. (Huug) Versloot 12-05-1981 PvdA H. (Huug) Versloot i
L.C. (Louis) van Dalen 12-05-1981 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk 12-05-1981 VVD L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk i
L. (Louw) de Graaf 12-05-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

G.W. (Gerard) Kolthoff 12-05-1981 PvdA G.W. (Gerard) Kolthoff i
L. (Louw) de Graaf 12-05-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Eerste Kamer

H. (Huug) Versloot 12-05-1981 PvdA H. (Huug) Versloot i
L. (Louw) de Graaf 12-05-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.