17467 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982

Dit wetsvoorstel werd op 9 juni 1982 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de staatssecretaris van Financiën.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1983 achterwege te laten.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
9 juni 1982

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De staatssecretaris van Financiën

Uit de memorie van toelichting

Bij brief van 13 april 1982 heeft de Minister-President de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de hoogte gesteld van de besluiten die de Ministerraad in het kader van de voorbereiding van de vroege voorjaarsnota heeft genomen. Vervolgens deelde de Minister-President bij brief van 12 mei 1982 de Tweede Kamer mee dat de Ministerraad op 11 mei 1982 in dat kader een aantal nadere besluiten had genomen. Deze besluiten hebben geleid tot de val van het vorige kabinet. Het huidige kabinet heeft de besluiten zoals neergelegd in voornoemde brief van 12 mei 1982 overgenomen. De versomberende economische situatie van ons land noodzaakt ertoe om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen ter verlichting van de financiële problematiek. In verband hiermee heeft het kabinet besloten een pakket van maatregelen, waarvan het effect voor 1982 per saldo ruim f3 mld. bedraagt, uit te voeren. Binnen dat pakket zijn voor f 675 min. aan maatregelen opgenomen die leiden tot een vermindering van de uitgaven in de sociale verzekeringen. Deze maatregelen zijn voor f375 min. meer algemeen van karakter, terwijl een tweetal maatregelen van meer specifieke aard een bedrag belopen van f300 min. Een van deze twee specifieke maatregelen betrefteen aanpassing van de kinderbijslagen. Besloten is in deze sector voor 1982 een bedrag van f150 min. te bezuinigen. Voor 1983 is een bezuiniging van f500 min. voorzien. Wat betreft de maatregelen per 1 juli 1982 wil het kabinet geen regelingen treffen die ingrijpen in de structuur van het stelsel van kinderbijslag. Over de toekomstige structuur is immers op 31 maart 1980 een adviesaanvrage gezonden aan de Sociaal-Economische Raad. Het zou de advisering van de Sociaal-Economische Raad doorkruisen indien thans maatregelen zouden worden getroffen die wèl van invloed zijn op de structuur van het kinderbijslagstelsel. In verband hiermede stelt het kabinet voor de ombuiging per 1 juli 1982 te realiseren door middel van een globale, generaal werkende maatregel die een toekomstige structuurwijziging niet belemmert. Besloten is derhalve tot een algemene verlaging van de kinderbijslagbedragen. Een verlaging van de van 1 januari 1982 af geldende kinderbijslagbedragen met 1,7% resulteert in een ombuiging van f 150 min. in 1982 (f300 min. structureel). Dit impliceert dat ook de aanpassing van de bedragen Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17467, nrs. 1-3

met ingang van 1 juli 1982 aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie achterwege dient te blijven. Deze ontwikkeling bedraagt over de periode oktober 1981-april 1982 2,46%. Een en ander betekent dat -ten opzichte van ongewijzigd beleid -de kinderbijslagbedragen met ingang van 1 juli 1982 ruim 4% lager zullen zijn.

 • Financiële effecten

De in dit wetsontwerp voorgestelde generale verlaging van de kinderbijslagbedragen heeft een negatief effect op het vrij besteedbare inkomen van de mensen met kinderen. Deze effecten zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

Negatieve inkomenseffecten voorgestelde verlaging kinderbijslagen per 1 juli 1982 (in guldens en in procenten van het besteedbaar inkomen 1982)

Gezinnen met

in guldens

minimumloon modaal

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(28 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 21 juni 1983, stemming(en), 17940, Blz. 4685 - 4742     210683 2 11
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983) - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 juni 1983 orde 11
vergadering: 21 juni 1983
 
1 2 juni 1983, brief, nr. 82a     KST17467N82aK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 29 december 1982, motie, nr. 82     KST17467N82K1
Motie van de heer Franssen C.S.
 
1 29 december 1982, behandeling, 17647, 17674, 17675, 17676, 17677, 17697, 17711, Blz. 311 - 339     291282 1 2
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van wet: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedeeltelijk achterwege laten van de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 janua... - Handelingen Eerste Kamer 1982-1983 29 december 1982 orde 2
vergadering: 29 december 1982
 
1 22 december 1982, eindverslag, nr. 72     KST17467N72K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 21 december 1982, behandeling, 17666, 17647, 17674, 17675, 17676, 17677, 17600 XVI, 17600 XV, Blz. 1391 - 1542     211282 2 2
De voortzetting van de behandeling van: de brief van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en van Economische Zaken over de koopkrachtontwikkeling in 1983 - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 december 1982 orde 2
vergadering: 21 december 1982
 
2 21 december 1982, stemming(en), 17647, 17674, 17675, 17676, 17677, Blz. 1391 - 1542     211282 2 7
De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedeeltelijk achterwege laten van de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1983) - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 december 1982 orde 7
vergadering: 21 december 1982
 
2 20 december 1982, behandeling, 17666, Blz. 1335 - 1540     201282 2 7
De voortzetting van de behandeling van: de brief van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en van Economische Zaken over de koopkrachtontwikkeling in 1983 - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 20 december 1982 orde 7
vergadering: 20 december 1982
 
2 15 december 1982, behandeling, 17666, 17647, 17674, 17675, 17676, Blz. 1169 - 1327     151282 2 2
De voortzetting van de behandeling van: de brief van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en van Economische Zaken over de koopkrachtontwikkeling in 1983 - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 15 december 1982 orde 2
vergadering: 15 december 1982
 
2 14 december 1982, amendement, nr. 13     KST17467N13K2
Amendementen van het lid Wöltgens C.S.
 
2 14 december 1982, behandeling, 17666, 17647, 17674, 17675, 17676, 17677, 17600 XVI, 17600 XV, 17600, Blz. 1113 - 1168     141282 2 9
De gezamenlijke behandeling van: de brief van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en van Economische Zaken over de koopkrachtontwikkeling in 1983 - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 14 december 1982 orde 9
vergadering: 14 december 1982
 
2 10 december 1982, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 12     KST17467N12K2
Nader gewijzigd ontwerp van wet
 
2 10 december 1982, nota van wijziging, nr. 11     KST17467N11K2
Tweede nota van wijziging
 
2 29 november 1982, gewijzigd voorstel van wet, nr. 10     KST17467N10K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 29 november 1982, nota van wijziging, nr. 9     KST17467N9K2
Nota van wijziging
 
2 25 juni 1982, stemming(en), 17203, Blz. 4121 - 4194     250682 2 10
De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Wijziging van de wet van 20 december 1979, Stb. 711 (maximering vereveningstoeslagen) - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 25 juni 1982 orde 10
vergadering: 25 juni 1982
 
2 21 juni 1982, amendement, nr. 8     KST17467N8K2
Amendement van het lid Ter Veld
 
2 21 juni 1982, amendement, nr. 7     KST17467N7K2
Amendement van het lid Ter Veld
 
2 21 juni 1982, amendement, nr. 6     KST17467N6K2
Amendementen van het lid De Korte C.S.
 
2 21 juni 1982, behandeling, 17203, 17468, Blz. 3827 - 3880     210682 2 3
De behandeling van de wetsontwerpen: Wijziging van de wet van 20 december 1979, Stb. 711 (maximering vereveningstoeslagen) - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 21 juni 1982 orde 3
vergadering: 21 juni 1982
 
2 17 juni 1982, nota, nr. 5     KST17467N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 15 juni 1982, verslag, nr. 4     KST17467N4K2
Verslag
 
2 9 juni 1982, memorie van toelichting, nr. 3     KST17467N3K2
Memorie van toelichting
 
2 9 juni 1982, koninklijke boodschap, nr. 2     KST17467N2K2
Ontwerp van wet
 
2 9 juni 1982, koninklijke boodschap, nr. 1     KST17467N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 8 juni 1982, nader rapport, nr. C     KST17467NCK2
Nader rapport
 
2 4 juni 1982, advies Raad van State, nr. B     KST17467NBK2
Advies van de raad van state
 
2 4 juni 1982, memorie van toelichting, nr. A     KST17467NAK2
Oorspronkelijke tekst van het ontwerp van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.W. (Rudolf) de Korte 21-06-1982 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
R.W. (Rudolf) de Korte 14-12-1982 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
R.L.O. (Robin) Linschoten 14-12-1982 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 14-12-1982 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
G.J. (Gert) Schutte 14-12-1982 GPV G.J. (Gert) Schutte i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 14-12-1982 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
L.S. (Louise) Groenman 14-12-1982 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M.A.M. (Thijs) Wöltgens 15-12-1982 PvdA M.A.M. (Thijs) Wöltgens i
J.M. (Joop) den Uyl 15-12-1982 PvdA J.M. (Joop) den Uyl i
R.W. (Rudolf) de Korte 15-12-1982 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M.A.M. (Thijs) Wöltgens 15-12-1982 PvdA M.A.M. (Thijs) Wöltgens i
E. (Elske) ter Veld 15-12-1982 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 15-12-1982 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
I. (Ina) Brouwer 15-12-1982 CPN I. (Ina) Brouwer i
M. (Meindert) Leerling 15-12-1982 RPF M. (Meindert) Leerling i
J. (Jan) de Koning 20-12-1982 Minister J. (Jan) de Koning i
H.O.Ch.R. (Onno) Ruding 20-12-1982 Minister H.O.Ch.R. (Onno) Ruding i
H.E. (Henk) Koning 20-12-1982 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i
L. (Louw) de Graaf 20-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

R.W. (Rudolf) de Korte 21-12-1982 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M.A.M. (Thijs) Wöltgens 21-12-1982 PvdA M.A.M. (Thijs) Wöltgens i
E. (Elske) ter Veld 21-12-1982 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 21-12-1982 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J.M. (Joop) den Uyl 21-12-1982 PvdA J.M. (Joop) den Uyl i
B. (Bert) de Vries 21-12-1982 CDA B. (Bert) de Vries i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 21-12-1982 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Erwin) Nypels 21-12-1982 D66 E. (Erwin) Nypels i
I. (Ina) Brouwer 21-12-1982 CPN I. (Ina) Brouwer i
M. (Meindert) Leerling 21-12-1982 RPF M. (Meindert) Leerling i
J. (Jan) de Koning 21-12-1982 Minister J. (Jan) de Koning i
H.O.Ch.R. (Onno) Ruding 21-12-1982 Minister H.O.Ch.R. (Onno) Ruding i
H.E. (Henk) Koning 21-12-1982 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i
L. (Louw) de Graaf 21-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Jan) de Koning 29-12-1982 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 29-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 29-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 29-12-1982 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H. (Hedy) d' Ancona 29-12-1982 PvdA H. (Hedy) d' Ancona i
J.H. (Jo) Franssen 29-12-1982 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 29-12-1982 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 29-12-1982 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
H.F. (Han) Heijmans 29-12-1982 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J. (Jan) de Koning 29-12-1982 Minister J. (Jan) de Koning i
L. (Louw) de Graaf 29-12-1982 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.