17940 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Dit wetsvoorstel werd op 30 mei 1983 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is een ombuiging in de collectieve sector voor 1983 te bewerkstelligen. Daarmee rekening houdend dat de in dit wetsontwerp neergelegde voorstellen hebben een negatief effect op het vrij besteedbaar inkomen van gezinnen met kinderen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
30 mei 1983

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Uit de memorie van toelichting

ALGEMEEN In het kader van de noodzakelijke ombuigingen in de collectieve sector voor 1983 zijn de kinderbijslagbedragen voor derde en volgende kinderen per 1 januari 1983 bevroren. Deze maatregel kwam tot stand bij de wet van 29 december 1982, Stb. 745. In het ombuigingspakket, zoals dat het kabinet in december 1982 voor ogen stond, was voorts rekening gehouden met een bevriezing van deze kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983. Dat ombuigingspakket voorzag echter eveneens in een drietal specifieke voornemens op het terrein van de kinderbijslag met een totale ombuiging in 1983 van f70 min. Deze drie voornemens, te weten het verminderen van de kinderbijslag voor kinderen die niet in Nederland wonen, het afschaffen van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen en het aanscherpen van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen, werden vervat in een wetsontwerp, dat op 6 december 1982 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd ingediend (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nrs. 1-3). Op 11 maart 1983 is op dit wetsontwerp een nota van wijziging ingediend, die ertoe strekte het voorstel in te trekken om de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen te verminderen. Verder werd de ingangsdatum van de twee overige voorstellen verschoven van 1 januari 1983 naar 1 april 1983. In de nota naar aanleiding van het eindverslag op wetsontwerp 17696 heb ik uiteengezet dat het kabinet het niet aanvaardbaar acht dat hierdoor de voor 1983 beoogde ombuiging met f 50 min. zou verminderen. Derhalve besloot het kabinet om per 1 juli 1983, in plaats van de voorgenomen aanpassing van de kinderbijslagbedragen voor het eerste en tweede kind, alle kinderbijslagbedragen te verminderen. De ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie in de periode oktober 1982-april 1983 (relevant voor de aanpassing per 1 juli 1983) bedraagt naar schatting 1,08%. Dit betekent dat het achterwege laten per 1 juli 1983 van de aanpassing van de kinderbijslagbedragen voor het eerste en tweede kind leidt tot een ombuiging van f30 min. in 1983 (structureel f60 min.). Het resterende bedrag aan ombuigingen, te weten f20 min., in 1983, correspondeert met een verlaging van alle kinderbijslagbedragen met 0,5%. Het voorgaande betekent dat in dit wetsontwerp wordt voorgesteld om alle kinderbijslagbedragen, zoals die sedert 1 januari 1983 gelden, met ingang van 1 juli 1983 met 0,5% te verlagen. De totale ombuiging die hiermee wordt bereikt bedraagt f60 min. in 1983 (f 120 min., structureel).

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nrs. 1-3

Hierin is een bedrag van f 10 min. begrepen (f20 min. structureel) voor de reeds in december 1982 voorgenomen bevriezing per 1 juli 1983 van de kinderbijslagbedragen voor derde en volgende kinderen. Wellicht ten overvloede wijs ik er nog op, dat de voorgenomen vermindering betrekking heeft op de kinderbijslag voor alle kinderen, dus ook voor de studerende kinderen van 18 jaar en ouder. Zoals bekend streeft het kabinet naar invoering van een nieuw stelsel van studiefinanciering, waarbij het bedrag ter grootte van de dan wegvallende kinderbijslag voor studerenden van 18 jaar en ouder voor dit nieuwe stelsel dient te worden aangewend.

Inkomenseffecten De in dit wetsontwerp neergelegde voorstellen hebben een negatief effect op het vrij besteedbaar inkomen van gezinnen met kinderen. In onderstaande tabel zijn die negatieve effecten weergegeven, waarbij als ongewijzigd beleid verondersteld is een aanpassing van alle bedragen aan de ontwikkeling van de prijsindex.

Negatieve inkomenseffecten ten opzichte van ongewijzigd beleid van een verlaging per 1 juli 1983 van alle kinderbijslagbedragen, zoals die sedert 1 januari 1983 gelden, met 0,5% (in guldens en in procenten van het besteedbaar inkomen 1983)

Gezinnen met'

In guldens Minimunrv

In procenten van besteedbaar inkomen

modaal

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(24 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 15 september 1983, stemming(en), 17976, 17941, Blz. 5505 - 5527     150983 2 5
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel verlening van een eenmalige uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling in 1983 aan personen die alleen dan wel te zamen met een of meer anderen over ... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 15 september 1983 orde 5
vergadering: 15 september 1983
 
1 28 juni 1983, behandeling, Blz. 1065 - 1104     280683 1 4
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983) - Handelingen Eerste Kamer 1982-1983 28 juni 1983 orde 4
vergadering: 28 juni 1983
 
1 24 juni 1983, nr. 178a     KST17940N178aK1
Gewijzigd ontwerp van wet - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (tijdelijke verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)
 
1 22 juni 1983, eindverslag, nr. 178     KST17940N178K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 21 juni 1983, stemming(en), 17941, Blz. 4685 - 4742     210683 2 13
De stemmingen over zes moties, ingediend bij de behandeling van de wetsontwerpen nrs. 17940 en 17941, te weten de motie-Buurmeijer/Ter Veld overeen structurele inkomensverbetering voor de laagste inko... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 juni 1983 orde 13
vergadering: 21 juni 1983
 
2 21 juni 1983, stemming(en), 17467, Blz. 4685 - 4742     210683 2 11
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983) - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 juni 1983 orde 11
vergadering: 21 juni 1983
 
2 16 juni 1983, motie, nr. 14     KST17940N14K2
Motie van het lid Groenman
 
2 16 juni 1983, motie, nr. 13     KST17940N13K2
Motie van het lid Groenman
 
2 16 juni 1983, motie, nr. 12     KST17940N12K2
Motie van het lid Schutte
 
2 15 juni 1983, gewijzigde motie, nr. 15     KST17940N15K2
Gewijzigde motie van de leden Willems en Brouwer ter vervanging van die gedrukt onder nr. 16
 
2 15 juni 1983, motie, nr. 11     KST17940N11K2
Motie van het lid Brouwer C.S.
 
2 15 juni 1983, motie, nr. 10     KST17940N10K2
Motie van de leden Willems en Brouwer
 
2 15 juni 1983, motie, nr. 9     KST17940N9K2
Motie van de leden Buurmeijer en Ter Veld
 
2 15 juni 1983, amendement, nr. 8     KST17940N8K2
Amendementen van de leden Buurmeijer en Ter Veld
 
2 14 juni 1983, amendement, nr. 7     KST17940N7K2
Amendementen van het lid Linschoten
 
2 10 juni 1983, nota van wijziging, nr. 6     KST17940N6K2
Nota van wijziging
 
2 10 juni 1983, nota, nr. 5     KST17940N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 8 juni 1983, verslag, nr. 4     KST17940N4K2
Verslag
 
2 30 mei 1983, memorie van toelichting, nr. 3     KST17940N3K2
Memorie van toelichting
 
2 30 mei 1983, koninklijke boodschap, nr. 2     KST17940N2K2
Ontwerp van wet
 
2 30 mei 1983, koninklijke boodschap, nr. 1     KST17940N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 26 mei 1983, nader rapport, nr. C     KST17940NCK2
Nader rapport
 
2 20 mei 1983, advies Raad van State, nr. B     KST17940NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1982, memorie van toelichting, nr. A     KST17940NAK2
Oorspronkelijke tekst van het ontwerp van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Eerste Kamer

H.P.A. (Hans)  Oskamp 28-06-1983 PvdA H.P.A. (Hans) Oskamp i
H.F. (Han)  Heijmans 28-06-1983 VVD H.F. (Han) Heijmans i
L.C. (Louis) van Dalen 28-06-1983 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
S.C. (Suzanne)  Bischoff van Heemskerck 28-06-1983 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
L. (Louw) de Graaf 28-06-1983 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

L.C. (Louis) van Dalen 28-06-1983 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
L. (Louw) de Graaf 28-06-1983 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.