18123 nl - notitie
Uitvoering van de Algemene Bijstandswet

Deze notitie werd op 18 oktober 1983 ingediend.

 

Deze notitie werd op 8 november 1983 door de staatssecretaris van Sociale Zaken L. de Graaf aangeboden aan de Kamer.

Uit de Algemene Bijstandswet vloeit voort dat een ieder in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de voorziening in het bestaan. De notitie zal onder andere ingaan op de sollicitatieplicht voor werkloze werknemers. Ook is in deze notitie de uitvoeringsregeling voor de voordeurdelerskorting aangekondigd en door middel van eem motie aangenomen.

Kerngegevens

Ingediend
18 oktober 1983

Volledige titel
Uitvoering van de Algemene Bijstandswet

Kamercommissies

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties ingediend.

Documenten

(30 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 18 december 1984, stemming(en), Blz. 2481 - 2534     181284 2 9
De stemmingen over negen moties, ingediend op 6 december 1984 bij de behandeling van de stukken over de uitvoering van de Algemene Bijstandswet - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 18 december 1984 orde 9
vergadering: 18 december 1984
 
2 14 december 1984, brief, nr. 27     KST18123N27K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 11 december 1984, behandeling, Blz. 2247 - 2310     111284 2 11
De voortzetting van de behandeling van de stukken over de uitvoering van de Algemene Bijstandswet - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 11 december 1984 orde 11
vergadering: 11 december 1984
 
2 6 december 1984, motie, nr. 25     KST18123N25K2
Motie van het lid Brouwer C.S. over dat een verwantschapsrelatie niet moet worden beperkt tot broers en zusters. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 24     KST18123N24K2
Motie van het lid Groenman over dat dat het delen van een woning voor betrokkenen tot onduidelijke financiële consequenties kan leiden. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 23     KST18123N23K2
Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering om de Raad voor de Gemeentefinanciën om advies te vragen over de uitvoeringskosten voor de gemeenten en op grond van dat advies met een voorstel te komen. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 22     KST18123N22K2
Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering het Besluit houdende wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria niet eerder in werking te laten treden dan op de eerste dag van de maand gelegen drie maanden na de publicatie in het Staatsblad. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 21     KST18123N21K2
Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering om het Besluit houdende de wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria zodanig te wijzigen dat een verlaging van de aanvullende bijstandsuitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet plaatsvindt. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 20     KST18123N20K2
Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering het Besluit houdende de wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria zodanig te wijzigen dat een verlaging van de bijstandsuitkering niet plaatsvindt indien sprake is van twee of meer samenwonende bejaarden of bejaarden die bij hun kinderen wonen. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 19     KST18123N19K2
Motie van het lid Dales over het verzoek aan de regering om de verlaging van de bijstandsuitkering indien geen woonkosten verschuldigd zijn, achterwege te laten. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 18     KST18123N18K2
Motie van het lid Dales over dat het niet wenselijk is dat bij de beoordeling van het recht op bijstand in de bijzondere kosten van het bestaan een derde waarmee men samenwoont wordt betrokken zonder dat er sprake is van een wettelijke onderhoudsplicht. -
 
2 6 december 1984, motie, nr. 17     KST18123N17K2
Motie van het lid Willems C.S. over het verzoek aan de regering de maatregel met betrekking tot de invoering van de zogenaamde «woningdelersnorm» geen doorgang te laten vinden. -
 
2 6 december 1984, behandeling, Blz. 2157 - 2246     061284 2 13
Behandeling van de stukken over de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (18123, nrs. 11 t/m 16) - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 06 december 1984 orde 13
vergadering: 6 december 1984
 
2 23 november 1984, verslag, nr. 16     KST18123N16K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 1 oktober 1984, brief, nr. 15     KST18123N15K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 18 september 1984, motie, nr. 26     KST18123N26K2
Motie van het lid Willems C.S. over dat gehuwde buitenlanders van de 60%-norm moeten worden uitgezonderd. -
 
2 20 augustus 1984, brief, nr. 141     KST18123N141K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 28 juni 1984, verslag, nr. 13     KST18123N13K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 15 mei 1984, brief, nr. 12     KST18123N12K2
Brief van De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 
2 4 april 1984, brief, nr. 11     KST18123N11K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 14 februari 1984, gewijzigde motie, nr. 10     KST18123N10K2
Gewijzigde motie van het lid Van Es ter vervanging van die gedrukt onder nr. 7
 
2 29 december 1983, brief, nr. 9     KST18123N9K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 9 november 1983, motie, nr. 8     KST18123N8K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn nodigt de regering uit, op ruime schaal ontheffing te verlenen voor de actieve sollicitatieplicht aan categorieën van werkzoekenden, vooruitlopend op een volledige opheffing van de actieve sollicitatieplicht. -
 
2 9 november 1983, motie, nr. 7     KST18123N7K2
Motie van het lid es over het verzoek aan de regering om maatregelen te treffen zodat inkomensverlies niet kan optreden. -
 
2 9 november 1983, motie, nr. 6     KST18123N6K2
Motie van de leden Van Es en Beckers-de Bruijn over het verzoek aan de regering om de Bijstandsregelingen voor ongehuwd samenwonenden niet langer te baseren op gezinsbijstand maar op een individueel recht op een bijstandsuitkering. -
 
2 9 november 1983, motie, nr. 4     KST18123N4K2
Motie van het lid Buurmeijer over dat er onderzoek nodig is naar de vraag in hoeverre specifieke omstandigheden als onderhoudsplicht t.a.v. kinderen en/of partner, woonlasten, leeftijd, samenlevingsverband e.d. noodzaken tot specifieke maatregelen in de sfeer van de ABW. -
 
2 8 november 1983, brief, nr. 5     KST18123N5K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 4 november 1983, lijst van antwoorden, nr. 3     KST18123N3K2
Lijst van antwoorden
 
2 27 oktober 1983, lijst van vragen, nr. 2     KST18123N2K2
Lijst van vragen
 
2 18 oktober 1983, nr. 1     KST18123N1K2
Agenda voor de uitgebreide commissievergadering van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid op 9 november 1983
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.