18625 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Dit wetsvoorstel werd op 27 september 1984 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet het stelsel van premieheffing in overeenstenv ming te brengen met het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de overige volksverzekeringen daaraan aan te passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
27 september 1984

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is op 29 augustus 1984 aanhangig gemaakt een ontwerp van wet tot nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen) (nr. 18515). Dit ontwerp bevat voorstellen om de op grond van de richtlijn van 19 december 1978 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de geleidelijke ten uitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid (79/7/EEG, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L6 van 10 januari 1979) noodzakelijke gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW te realiseren. Deze voorstellen hebben zowel betrekking op de uitkeringskant als op het premieheffingsstelsel van de AOW. Naar is gebleken, is een zodanige behandeling in het parlement van vorengenoemd voorstel, dat het wetsontwerp vóór 1 januari 1985 tot wet zal zijn verheven helaas niet te realiseren. Uiteraard heeft de regering begripvoor het feit, dat het parlement een ampeleen gedegen voorbereiding noodzakelijk acht. Dit betekent echter wel, dat op 1 januari a.s. niet aan de dan geldende Europese richtlijn kan worden voldaan. Ten aanzien van de uitkeringskant kan dit voor zover nodig ondervangen worden door aan de uit de gelijke behandeling voortvloeiende voordelen terugweikende kracht tot 1 januari 1985 te verlenen. Ten aanzien van de premieheffingskant acht de regering terugwerkende kracht niet gewenst. Het nieuw voorgestelde premieheffingssysteem voorziet namelijk in een aantal lastenverzwaringen, dat naar onze mening bezwaarlijk met terugwerkende kracht aan de premiebetalers kan worden opgelegd. Dit zou betekenen, dat het nieuw voorgestelde systeem van premieheffing eerst per 1 januari 1986 zou kunnen worden doorgevoerd. Invoering van een nieuw stelsel van premieheffing op een andere datum dan ' I januari is vanwege de koppeling van de premieheffing aan de belastingheffing niet mogelijk. Bij invoering eerst per 1 januari 1986 van een nieuw systeem van premieheffing zou opdat punt een vol kalenderjaar niet aan het uitgangspunt

van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn voldaan. Voorts zou voor de meeruitgaven aan de uitkeringskant, voortvloeiende uit de gelijke behandeling, de financieringsmogelijkheid komen te ontbreken. Ten slotte zou dit ingrijpende consequenties hebben voor het inmiddels bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van wet betreffende de derde fase van de herstructurering van de loon-en inkomstenbelasting (nr. 18519). Wat betreft de inkomensmutaties bestaat een sterke relatie tussen beide onderwerpen en voorts is in laatstgenoemd wetsontwerp een compensatie geregeld voor de lastenverzwaring, die het nieuwe premieheffingssysteem zou betekenen voor zelfstandigen. Een en ander brengt de regering tot de overtuiging, dat het dringend gewenst is het nieuwe premieheffingssysteem toch per 1 januari 1985 in te voeren. Door middel van het onderhavige wetsontwerp wordt daartoe de mogelijkheid gecreëerd. In feite betekent dit een splitsing van het liggende wetsontwerp in twee delen, nl. een premiedeel (het onderhavige ontwerp) en een uitkeringsdeel. Op het liggende wetsontwerp is inmiddels een nota van wijzigingen ingediend, waarbij de artikelen die betrekking heben op de premieheffing uit dat ontwerp worden verwijderd. Het onderhavige wetsontwerp heeft zowel betrekking op de premiekant van de AOW als op de premiekant van alle andere volksverzekeringen. De bij wege van aanslag en bij wijze van inhouding geheven premies ingevolge de AOW en de Algemene Weduwen-en Wezenwet (AWW) vormen namelijk de maatstaf voor het opslagpercentage, dat als premie geldt voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Nu met name de AOW moet worden aangepast, ligt het voor de hand thans ook voor wat betreft de premieheffing het beginsel van gelijke behandeling door te voeren. Voor de regelingen, die vallen onder het bereik van de derde richtlijn, is dit trouwens ook een verplichting die rechtstreeks uit die richtlijn voortvloeit.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(26 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 december 1984, behandeling, Blz. 269 - 296     041284 1 3
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging Ingekomen stukken Vredestein Gelijke behandeling Dinsdag 4 december 1984 Aanvang 13.30 uur van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wez... - Handelingen Eerste Kamer 1984-1985 04 december 1984 orde 3
vergadering: 4 december 1984
 
1 30 november 1984, eindverslag, nr. 60c     KST18625N60cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 27 november 1984, memorie van antwoord, nr. 60b     KST18625N60bK1
Memorie van antwoord
 
1 27 november 1984, voorlopig verslag, nr. 60a     KST18625N60aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 november 1984, gewijzigd voorstel van wet, nr. 60     KST18625N60K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 8 november 1984, stemming(en), Blz. 1311 - 1406     081184 2 10
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Invoering gelijke behandeling v... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 08 november 1984 orde 10
vergadering: 8 november 1984
 
2 1 november 1984, gewijzigd amendement, nr. 15     KST18625N15K2
Gewijzigd amendement van het lid Ter Veld, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14
 
2 1 november 1984, amendement, nr. 14     KST18625N14K2
Amendement van het lid Ter Veld over een overgangsregeling voor de jaren 1985 en 1986 met het oog op de inkomenseffecten als gevolg van de individualisering van de op aanslag te betalen opslagpremies volksverzekeringen voor de gehuwde vrouw die thans geen premies volksverzekeringen betaalt omdat haar man al 65 jaar is. -
 
2 1 november 1984, amendement, nr. 13     KST18625N13K2
Amendement van het lid Schutte beoogt de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen totdat de extra verhoging van f7000 ongedaan zou zijn gemaakt doordat het bevroren bedrag zou worden ingehaald door de geschoonde regelingsloonindex. -
 
2 1 november 1984, motie, nr. 12     KST18625N12K2
Motie van het lid Groenman over het verzoek aan de regering om de extra premie-opbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing volksverzekeringen aan te merken als extra ruimte ten behoeve van de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid. -
 
2 1 november 1984, amendement, nr. 11     KST18625N11K2
Amendementen van het lid Groenman over de vastlegging van de reductiestrook. -
 
2 1 november 1984, behandeling, Blz. 1085 - 1168     011184 2 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de algemene Wedu wen-en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke be... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 01 november 1984 orde 9
vergadering: 1 november 1984
 
2 1 november 1984, behandeling, Blz. 1085 - 1168     011184 2 7
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen* en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen... - Handelingen Tweede Kamer 1984-1985 01 november 1984 orde 7
vergadering: 1 november 1984
 
2 31 oktober 1984, amendement, nr. 10     KST18625N10K2
Amendementen van de leden Linschoten en Hermsen over een overgangsregeling voor de jaren 1985, 1986 en 1987 inzake inkomenseffecten voor gehuwden. -
 
2 31 oktober 1984, nota van wijziging, nr. 6     KST18625N6K2
Nota van wijziging
 
2 29 oktober 1984, nota, nr. 9     KST18625N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 25 oktober 1984, eindverslag, nr. 8     KST18625N8K2
Eindverslag
 
2 23 oktober 1984, nota van verbetering, nr. 7     KST18625N7K2
Nota van verbetering
 
2 22 oktober 1984, memorie van antwoord, nr. 5     KST18625N5K2
Memorie van antwoord
 
2 16 oktober 1984, voorlopig verslag, nr. 4     KST18625N4K2
Voorlopig verslag
 
2 27 september 1984, memorie van toelichting, nr. 3     KST18625N3K2
Memorie van toelichting
 
2 27 september 1984, voorstel van wet, nr. 2     KST18625N2K2
Voorstel van wet
 
2 27 september 1984, koninklijke boodschap, nr. 1     KST18625N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 25 september 1984, nader rapport, nr. C     KST18625NCK2
Nader rapport
 
2 21 september 1984, advies Raad van State, nr. B     KST18625NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1984, memorie van toelichting, nr. A     KST18625NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 01-11-1984 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
E. (Elske) ter Veld 01-11-1984 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.J. (Gert) Schutte 01-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 01-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
B.J. (Bas) van der Vlies 01-11-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
R.L.O. (Robin) Linschoten 01-11-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 01-11-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 01-11-1984 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 01-11-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
H.E. (Henk) Koning 01-11-1984 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.C. (Hans) Kombrink 01-11-1984 PvdA J.C. (Hans) Kombrink i
L.S. (Louise) Groenman 01-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
H.E. (Henk) Koning 01-11-1984 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i

Derde termijn Tweede Kamer

J.C. (Hans) Kombrink 01-11-1984 PvdA J.C. (Hans) Kombrink i
L.S. (Louise) Groenman 01-11-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E.L. (Evelien) Eshuis 01-11-1984 CPN E.L. (Evelien) Eshuis i
H.E. (Henk) Koning 01-11-1984 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i
L. (Louw) de Graaf 01-11-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 01-11-1984 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
E. (Elske) ter Veld 01-11-1984 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.J. (Gert) Schutte 01-11-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
B.J. (Bas) van der Vlies 01-11-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
R.L.O. (Robin) Linschoten 01-11-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 01-11-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 04-12-1984 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han) Heijmans 04-12-1984 VVD H.F. (Han) Heijmans i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 04-12-1984 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
J.H. (Jo) Franssen 04-12-1984 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 04-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

H.F. (Han) Heijmans 04-12-1984 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J.H. (Jo) Franssen 04-12-1984 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 04-12-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.