15800 A nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1980

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 1979 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Koning i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de begroting van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds jaarlijks bij de wet behoort te worden vastgesteld en dat de inrichting van die begroting moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 6)

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
18 september 1979

Volledige titel
Vaststelling van de begroting voor het jaar 1980. Begroting van lasten en baten (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H.E. (Henk) Koning i

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 maart 1980, eindverslag, nr. 62     KST15800 AN62K1
Eindverslag van het college van senioren - Rijksbegroting voor het jaar 1980. Begroting van lasten en baten van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds voor het jaar 1980
 
1 4 maart 1980, behandeling, 15895, Blz. 277 - 298     040380 1 2
De behandeling van het wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk V (Departement van Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; eerste wijzigingsvoors... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 04 maart 1980 orde 2
vergadering: 4 maart 1980
 
2 5 februari 1980, behandeling, 15800 VII, Blz. 2703 - 2862     050280 2 8
De voortzetting van de behandeling van: hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) van de rijksbegroting voor 1980 - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 05 februari 1980 orde 8
vergadering: 5 februari 1980
 
2 30 januari 1980, behandeling, 15800 VII, 15726, Blz. 2529 - 2701     300180 2 5
De voortzetting van de behandeling van: hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) van de rijksbegroting voor 1980, voor zover betreft het overheidspersoneelsbeleid - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 30 januari 1980 orde 5
vergadering: 30 januari 1980
 
2 29 januari 1980, behandeling, 15800 VII, 15726, Blz. 2475 - 2701     290180 2 11
De behandeling van: hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) van de rijksbegroting voor 1980 voor zover betreft het overheidspersoneelsbeleid - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 29 januari 1980 orde 11
vergadering: 29 januari 1980
 
2 18 januari 1980, nota, nr. 5     KST15800 AN5K2
Nota naar aanleiding van het verslag - Vaststelling van de begroting voor het jaar 1980 (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)
 
2 7 januari 1980, verslag, nr. 4     KST15800 AN4K2
Verslag - Vaststelling van de begroting voor het jaar 1980 (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)
 
2 1 januari 1979, bijlage(n), nr. 3     KST15800 AN3K2
Bijlagen i en ii van de memorie van toelichting
 
2 1 januari 1979, memorie van toelichting, nr. 2     KST15800 AN2K2
Memorie van toelichting
 
2 1 januari 1979, voorstel van wet, nr. 1     KST15800 AN1K2
Ontwerp van wet
 

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Ed) van Thijn 29-01-1980 PvdA E. (Ed) van Thijn i
B. (Bert) de Vries 29-01-1980 CDA B. (Bert) de Vries i
B. (Bert) de Vries 29-01-1980 CDA B. (Bert) de Vries i
E. (Erwin)  Nypels 29-01-1980 D66 E. (Erwin) Nypels i
A.J. (Albert-Jan)  Evenhuis 29-01-1980 VVD A.J. (Albert-Jan) Evenhuis i
A.J. (Bart)  Verbrugh 29-01-1980 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
C.A. (Kees) van den Anker 29-01-1980 PvdA C.A. (Kees) van den Anker i
H. (Hans)  Wiegel 30-01-1980 Minister H. (Hans) Wiegel i
H.E. (Henk)  Koning 30-01-1980 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i

Tweede termijn Tweede Kamer

E. (Ed) van Thijn 30-01-1980 PvdA E. (Ed) van Thijn i
B. (Bert) de Vries 30-01-1980 CDA B. (Bert) de Vries i
A.J. (Albert-Jan)  Evenhuis 30-01-1980 VVD A.J. (Albert-Jan) Evenhuis i
A.J. (Bart)  Verbrugh 30-01-1980 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
H. (Hans)  Wiegel 30-01-1980 Minister H. (Hans) Wiegel i

Derde termijn Tweede Kamer

E. (Ed) van Thijn 05-02-1980 PvdA E. (Ed) van Thijn i
B. (Bert) de Vries 05-02-1980 CDA B. (Bert) de Vries i
H. (Hans)  Wiegel 05-02-1980 Minister H. (Hans) Wiegel i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.