16400 A nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1981

Dit wetsvoorstel werd op 16 september 1980 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de begroting van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds jaarlijks bij de wet behoort te worden vastgesteld en dat de inrichting van die begroting moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966,6)

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
16 september 1980

Volledige titel
Vaststelling van de begroting voor het jaar 1981. Begroting van lasten en baten (Algemeen burgerlijk pensioenfonds)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i

Documenten

(12 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 24 februari 1981, behandeling, 16400 VII, 16400 D, 16400 E, 16400 F, Blz. 449 - 484     240281 1 6
De voortzetting van de behandeling van: hoofdstuk VII (Bin-Justitie Binnenlandse Zaken Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Gemeentefonds nenlandse Zaken) van de rijksbegro ting voor 1981, met uitzonderi... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 24 februari 1981 orde 6
vergadering: 24 februari 1981
 
1 17 februari 1981, behandeling, 16400 VII, 16400 D, 16400 E, 16400 F, Blz. 419 - 448     170281 1 2
De behandeling van de ontwerpen van wet: hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1981; begroting van uitgaven; aan wijzing en raming... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 17 februari 1981 orde 2
vergadering: 17 februari 1981
 
1 12 februari 1981, eindverslag, nr. 70c     KST16400 AN70cK1
Eindverslag van de vaste commissies voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat en voor justitie - Begroting van lasten en baten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1981
 
1 10 februari 1981, nr. 70b     KST16400 AN70bK1
Nota ter verbetering van een misstelling in de memorie van antwoord - Begroting van lasten en baten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1981
 
1 6 februari 1981, memorie van antwoord, nr. 70a     KST16400 AN70aK1
Memorie van antwoord - Begroting van lasten en baten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1981
 
1 21 januari 1981, voorlopig verslag, nr. 70     KST16400 AN70K1
Voorlopig verslag van de vaste commissies voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat en voor justitie - Begroting van lasten en baten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1981
 
2 11 december 1980, behandeling, 16474, 16423, Blz. 2045 - 2118     111280 2 3
De behandeling van de wetsontwerpen: Wijziging van de Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 11 december 1980 orde 3
vergadering: 11 december 1980
 
2 30 oktober 1980, nota, nr. 5     KST16400 AN5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 21 oktober 1980, verslag, nr. 4     KST16400 AN4K2
Verslag
 
2 1 januari 1980, bijlage(n), nr. 3     KST16400 AN3K2
Bijlagen i en ii van de memorie van toelichting
 
2 1 januari 1980, memorie van toelichting, nr. 2     KST16400 AN2K2
Memorie van toelichting
 
2 1 januari 1980, voorstel van wet, nr. 1     KST16400 AN1K2
Ontwerp van wet
 

Woordvoerders

(De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Eerste termijn Eerste Kamer

G.W. (Gerard) Kolthoff 17-02-1981 PvdA G.W. (Gerard) Kolthoff i
P. (Piet) Tjeerdsma 17-02-1981 CDA P. (Piet) Tjeerdsma i
F.M. (Frans) Feij 17-02-1981 VVD F.M. (Frans) Feij i
K. (Koert) Meuleman 17-02-1981 SGP K. (Koert) Meuleman i
J.E. (Joop) Vogt 17-02-1981 PSP J.E. (Joop) Vogt i
H. (Hans) Wiegel 24-02-1981 Minister H. (Hans) Wiegel i
H.E. (Henk) Koning 24-02-1981 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

G.W. (Gerard) Kolthoff 24-02-1981 PvdA G.W. (Gerard) Kolthoff i
K. (Koert) Meuleman 24-02-1981 SGP K. (Koert) Meuleman i
J.E. (Joop) Vogt 24-02-1981 PSP J.E. (Joop) Vogt i
H. (Hans) Wiegel 24-02-1981 Minister H. (Hans) Wiegel i
H.E. (Henk) Koning 24-02-1981 Staatssecretaris H.E. (Henk) Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.