Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 19 mei 2015

Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 18 mei 2015

DER

STATEN-GENERAAL

HERZIENE AGENDA

(agendapunten toegevoegd (*))

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.v.m. agendapunt

Volgcommissie(s):

BuZa 5, 26

i.v.m. agendapunt

DEF 26

EU i.v.m. agendapunt 25, 27

EZ i.v.m. agendapunt 26

FIN i.v.m. agendapunt 7, 8, 26

i.v.m. agendapunt

I&M 26

KR i.v.m. agendapunt 26

i.v.m. agendapunt

OCW 16, 26

RU i.v.m. agendapunt 26

i.v.m. agendapunt

SZW 26

V&J i.v.m. agendapunt 8, 26

VWS i.v.m. agendapunt 5, 6, 26

i.v.m. agendapunt

WR 26

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

dinsdag 19 mei 2015

Tijd:

uur 16.30 - 17.30

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Wet- en regelgeving

2. Agendapunt:

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 23 april 2015

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten - 34194

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 juni 2015 te 14.00 uur

Noot:

 • • 
  Het wetsvoorstel staat op het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen

(Kamerstuk 34 000, nr 53), waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede

Kamer is behandeld

 • • 
  Beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2016

3. Agendapunt:

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2015

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 34195

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 juni 2015 te 14.00 uur

Noot:

 • • 
  Het wetsvoorstel staat op het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen

(Kamerstuk 34 000, nr 53), waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede

Kamer is behandeld

 • • 
  Beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel 1 juli 2016

4. Agendapunt:

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 18 december 2014

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) - 34117

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Noot:

 • • 
  Het wetsvoorstel staat op het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen

(Kamerstuk 34 000, nr 53), waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede

Kamer is behandeld

 • • 
  Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 1 mei 2015

Aanbieding concept ontwerpbesluit wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 mei 2015

Nota naar aanleiding van het verslag - 34117-9

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 mei 2015

Nota van wijziging - 34117-10

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5. Agendapunt:

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk

Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te

Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

(Trb. 1973, 130) - 34052

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

 • • 
  De minister verzoekt de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko op te schorten. Dit met het oog op de verwachting dat binnen enkele weken met Marokko tot een akkoord kan worden gekomen (uiterlijk 15 juni a.s.);
 • • 
  Vóór 1 juli 2015 dient opzegging van het verdrag kenbaar te zijn gemaakt aan Marokko, wil het verdrag per 1 januari 2016 buiten werking treden.

Volgcommissie(s):

BuZa, VWS

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015

Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 6 mei 2015

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden dd. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat

“Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” - 34052-7

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

 • • 
  De minister verzoekt de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko op te schorten. Dit met het oog op de verwachting dat binnen enkele weken met Marokko tot een akkoord kan worden gekomen (uiterlijk 15 juni a.s.)

6. Agendapunt:

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 14 oktober 2014

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) - 34053

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

VWS

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2015

34053 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) - 2015Z08643

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Volgcommissie(s):

VWS

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F.

Asscher - 13 mei 2015

34053 Nota van wijziging inzake Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) - 2015Z08645

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

VWS

Volgcommissie(s):

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7. Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 15 april 2015 over fraude met kinderopvangtoeslag door gastouderbureaus

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 21 april 2015

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van

Werkzaamheden op 15 april 2015 over fraude met kinderopvangtoeslag door gastouderbureaus - 17050-503

Voorstel:

Betrekken bij het op 15 april 2015 bij de Regeling van Werkzaamheden aangevraagde debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag

FIN

Volgcommissie(s):

8. Agendapunt:

Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 22 april 2015

Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie - 33716-32

Voorstel:

Ter bespreking.

Volgcommissie(s):

V&J, FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 22 april 2015

Verslag van een schriftelijk overleg over de doorwerking van de Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie - 33716-33

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

 • • 
  De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen aan het kabinet voorgelegd over de afschaffing van de aftrek van de kinderalimentatie.

V&J, FIN

Volgcommissie(s):

9. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de

Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat iv.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 23 april 2015

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van

Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid - 33818-69

Voorstel:

Ter bespreking.

10. Agendapunt:

Aanbieding verkennende studie ISZW over Huishoudelijke Hulp 1

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 24 april 2015

Aanbieding verkennende studie ISZW over Huishoudelijke Hulp 1 - 29538-184

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

11. Agendapunt:

Aanbieding doorrekening van het CPB inzake de economische effecten van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar

één jaar

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 28 april 2015

Aanbieding doorrekening van het CPB inzake de economische effecten van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar - 2015Z07824

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg loondoorbetaling bij ziekte op 21 mei 2015.

12. Agendapunt:

Stelsel Asbest

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 28 april 2015

Stelsel Asbest - 2015Z07797

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg arbeidsomstandigheden op 28 mei 2015

Agendapunt:

Cijfers kinderopvang 2014

13.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 28 april 2015

Cijfers kinderopvang 2014 - 31322-274

Voorstel:

Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over kinderopvang

Noot:

 • • 
  Algemeen overleg plannen in september

Agendapunt:

Aanbieding van de SCP-studie “Langer in Nederland”

14.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 28 april 2015

Aanbieding van de SCP-studie “Langer in Nederland” - 29407-202

Voorstel:

Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmigratie

Noot:

 • • 
  Een alternatief zou kunnen zijn deze brief te agenderen voor het algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 4 juni 2015

Agendapunt:

Aanpassingen Fraudewet, aanbevelingen Nationale ombudsman 15.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 30 april 2015

Aanpassingen Fraudewet, aanbevelingen Nationale ombudsman - 17050-504

Voorstel:

Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over handhaving

16. Agendapunt:

Reactie op het actieplan 'Geef kinderen de ruimte' van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk

(MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 1 mei 2015

Reactie op het actieplan 'Geef kinderen de ruimte' van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de

Brancheorganisatie Kinderopvang - 2015Z08292

Voorstel:

Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over kinderopvang

Volgcommissie(s):

OCW

17. Agendapunt:

Inzet tijdens de 104e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 31 mei t/m 13 juni 2015 in Genève

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 13 mei 2015

Inzet tijdens de 104e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 31 mei t/m 13 juni 2015 in Genève - 2015Z08669

Voorstel:

Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

18. Agendapunt:

Aanbieden van meertalige opvang in de kinderopvang (*)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 18 mei 2015

Aanbieden van meertalige opvang in de kinderopvang - 2015Z08726

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34195)

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid

19. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden dd. 24 maart 2015, over het bericht dat de VNG voornemens is om nooit meer een nieuwe cao voor de

Sociale Werkvoorziening af te sluiten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 24 april 2015

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden dd. 24 maart 2015, over het bericht dat de VNG voornemens is om nooit meer een nieuwe cao voor de Sociale

Werkvoorziening af te sluiten - 29817-136

Voorstel:

Betrekken bij het op 24 maart 2015 aangevraagde dertigledendebat

20. Agendapunt:

Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 24 april 2015

Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 - 33975-19

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

21. Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABD

TOPConsult inzake ESF gelden (Kamerstuk 26642, nr.131)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 28 april 2015

Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds

Groothandel (SOG) - 26642-133

Voorstel:

Betrekken bij het aangevraagde VAO.

Noot:

Verzoeken Griffie plenair VAO ESF in te plannen met als eerste spreker het lid

Van Weyenberg

22. Agendapunt:

Planning pensioenonderwerpen 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 1 mei 2015

Planning pensioenonderwerpen 2015 - 2015Z08297

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

23. Agendapunt:

Indicaties doelgroep banenafspraak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 8 mei 2015

Indicaties doelgroep banenafspraak - 2015Z08540

Voorstel:

Ter bespreking.

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen agendapunten

Europese aangelegenheden

24. Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 en 22 april 2015 in Riga

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 20 april 2015

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 en 22 april 2015 in

Riga - 21501-31-370

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal

Beleid van 18 juni 2015 op 17 juni 2015

25. Agendapunt:

Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 21-22 april 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 30 april 2015

Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal

Beleid, van 21-22 april 2015 - 21501-31-371

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal

Beleid van 18 juni 2015 op 17 juni 2015

Volgcommissie(s):

EU

26. Agendapunt:

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak:

Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Voorstel:

Ter informatie.

Volgcommissie(s):

BuZa, DEF, EZ, FIN, I&M, KR, OCW, RU, SZW, V&J, VWS, WR

27. Agendapunt:

Inzet rapporteurs EU-arbowetgeving (*)

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 18 mei 2015

Inzet rapporteurs EU-arbowetgeving - 2015Z08738

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EU

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

Overig

28. Agendapunt:

Open brief Qracht 500 m.b.t. verzoek om aandacht voor problemen rond armoede en om een hoorzitting te organiseren over armoede d.d.2juni 2014

Zaak:

Brief derden - Qracht 500 te Amsterdam - 2 juni 2014

Open brief Qracht 500 m.b.t. verzoek om aandacht voor problemen rond armoede en om een hoorzitting te organiseren over armoede d.d. 2 juni 2014

 • 2015Z06375

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

 • • 
  Aangehouden tijdens vorige procedurevergadering

29. Agendapunt:

Aanbod SER voor presentatie over advies 'Sociale ondernemingen'

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 22 april 2015

Aanbod SER voor presentatie over advies 'Sociale ondernemingen' - 2015Z07523

Voorstel:

Belangstelling via email inventariseren

30. Agendapunt:

Minister van SZW verzoeken wanneer de brief over de financiering kinderopvang zal worden toegezonden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 22 april 2015

Minister van SZW verzoeken wanneer de brief over de financiering kinderopvang zal worden toegezonden - 2015Z07604

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

 • • 
  De minister van SZW heef de Kamer in het algemeen overleg over kinderopvang van 5 februari 2015 toegezegd dat hij rond 1 juli 2015 de

Kamer zal informeren over de besluitvorming over de financieringssystematiek

31. Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Voorstel:

De inbrengdatum voor het indienen van feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken en de slotwet, conform het advies van het Presidium, vaststellen op donderdag 28 mei 2015 om 12.00 uur. De regering zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 aan de Kamer te sturen.

Noot:

Bespreken van de vraag of de commissie nog aanvullende instrumenten wenst in te zetten voor de behandeling van de verantwoordingstukken 2014:

 • • 
  Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid en de Slotwet

 • • 
  Technische briefing van de Algemene Rekenkamer bij het rapport over het jaarverslag SZW 2014
 • • 
  rapporteurschap voor kwaliteit van het jaarverslag

32. Agendapunt:

Verzoek Stichting Geldbelangen tot aanbieding petitie 'Maatregelen tegen het keurslijfpensioen'

Zaak:

Brief derden - Stichting Geldbelangen te Koudum - 8 mei 2015

Verzoek Stichting Geldbelangen tot aanbieding petitie 'Maatregelen tegen het keurslijfpensioen' - 2015Z08542

Voorstel:

Ter bespreking.

33. Agendapunt:

Verzoek om reactie minister van SZW naar aanleiding van het bericht

'Helft Somaliërs in Nederland zit in de bijstand'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 12 mei 2015

Verzoek om reactie minister van SZW naar aanleiding van het bericht 'Helft

Somaliërs in Nederland zit in de bijstand' - 2015Z08587

Voorstel:

Ter bespreking.

34. Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek Technologie en arbeidsmarkt

Noot:

 • • 
  In relatie tot het rapport van het Rathenau Instituut over het onderzoek invloed technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid.

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C. Klapwijk - 13 mei 2015

Voorstel rondetafelgesprek Technologie en Arbeidsmarkt - 2015Z08637

Voorstel:

Instemmen met het voorstel van de begeleidingscommissie technologie en werkgelegenheid

Rondvraag

Geen agendapunten

Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2014A04918

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.