23415 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Dit wetsvoorstel werd op 23 september 1993 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wallage i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de wekeneis in de Werkloosheidswet te wijzigen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is ingetrokken tijdens de behandeling in de Eerste Kamer door de brief van 16 mei 1995.

Kerngegevens

Ingediend
23 september 1993

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jacques) Wallage i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel tot wijziging van de Werkloosheidswet (WW) bevat een aanpassing van de in die wet opgenomen wekeneis. Om voor het recht op WW-uitkering in aanmerking te komen, dient men op dit moment onder meer te voldoen aan de voorwaarde, dat in de periode van 12 maanden direct voorafgaande aan het intreden van de werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer in de zin der wet arbeid is verricht (wekeneis). Voorgesteld wordt de wekeneis in die zin te wijzigen, dat de periode waarin gedurende ten minste 26 weken arbeid als werknemer moet zijn verricht -de referteperiode -van 12 maanden naar 39 weken wordt teruggebracht. De motieven die aan de voorgestelde wijziging ten grondslag liggen, worden uiteengezet in paragraaf 2 van het algemene gedeelte van deze memorie. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de gevolgen die te verwachten zijn van invoering van bovengenoemde wijziging voor de positie van vrouwen. Na een korte uiteenzetting over het overgangsrecht in paragraaf 4, komen in paragraaf 5 de financiële gevolgen aan de orde. De paragraaf 6, ten slotte, gaat in op de voorlichtingstechnische aspecten verbonden aan de voorgestelde wijziging.

Op grond van artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (IWS) zijn bij koninklijk besluit van 29 december 1986 (Stb. 686) voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet voorschriften gegeven inzake aanspraken bij werkloosheid ten laste van de werkgever waarbij zij laatstelijk in dienst waren. Deze voorschriften bevatten een wekeneis die gelijk is aan die in de WW. De regering acht het gewenst de wijziging van de wekeneis in de WW ook in deze voorschriften door te voeren.

De wijziging van bovenbedoeld besluit, die gelijktijdig in werking zal treden als het voorliggende wetsvoorstel, zal via een aparte procedure plaatsvinden.

Ook de ontslaguitkeringsregelingen voor het overige overheidspersoneel kennen sinds de invoering van de zogenaamde WW-bodem in deze regelingen, wekeneisen die overeenkomen met die in de WW. Op grond van de aan dit wetsvoorstel ten grondslag liggende motieven, is het wenselijk ook de voor het overheidspersoneel geldende regelingen overeenkomstig te wijzigen. Daarmee blijft in deze regelingen ook de WW-conformiteit behouden De regering zal daarom bevorderen dat gelijktijdig met de verscherping van de wekeneis in de WW, een zelfde verscherping in de ambtelijke rechtspositieregelingen tot stand komt.

Aangezien de verwachte gevolgen van de voorgestelde wijzigingen op sociaal-economisch en emancipatorisch terrein van zeer beperkte aard zijn, is aan de Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad geen advies is gevraagd. Ook de Sociale Verzekeringsraad (SVr) is, nu de wijzigingen geen ingewikkelde wetstechnische ingrepen vergen of aanmerkelijke invloed hebben op de werkwijze en belasting van de uitvoerïngsorganen, niet verzocht te adviseren. Wel is een adviesaanvrage gezonden aan de Raad voor de gemeentefinanciën (Rgf). Het advies van 9 juni 1993 dat deze naar aanleiding daarvan uitbracht, komt in paragraaf 5 aan de orde.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

Documenten

(16 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 mei 1995, brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen, nr. 269     KST8034
Brief staatssecretaris over intrekking van het wetsvoorstel
publicatie: 22 mei 1995
 
1 17 december 1993, brief, nr. 172a     KST23415N172aK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 13 december 1993, gewijzigd voorstel van wet, nr. 172     KST23415N172K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 7 december 1993, stemming(en), Blz. 2587 - 2801     071293 2 5
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis) - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 07 december 1993 orde 5
vergadering: 7 december 1993
 
2 2 december 1993, brief, nr. 10     KST23415N10K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 2 december 1993, behandeling, Blz. 2491 - 2581     021293 2 14
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis) - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 02 december 1993 orde 14
vergadering: 2 december 1993
 
2 29 november 1993, nota van wijziging, nr. 9     KST23415N9K2
Nota van wijziging
 
2 29 november 1993, nota, nr. 8     KST23415N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 25 november 1993, eindverslag, nr. 7     KST23415N7K2
Eindverslag
 
2 8 november 1993, memorie van antwoord, nr. 6     KST23415N6K2
Memorie van antwoord
 
2 2 november 1993, voorlopig verslag, nr. 5     KST23415N5K2
Voorlopig verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging van de wekeneis)
 
2 23 september 1993, memorie van toelichting, nr. 3     KST23415N3K2
Memorie van toelichting
 
2 23 september 1993, voorstel van wet, nr. 2     KST23415N2K2
Voorstel van wet
 
2 23 september 1993, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23415N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 22 september 1993, advies Raad van State, nr. B     KST23415NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1993, memorie van toelichting, nr. A     KST23415NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 02-12-1993 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
P. (Paul)  Rosenmöller 02-12-1993 GL P. (Paul) Rosenmöller i
A.J. (Arthie)  Schimmel 02-12-1993 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
A.Th.B. (Ank)  Bijleveld-Schouten 02-12-1993 CDA A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten i
H.A.L. (Henk) van Hoof 02-12-1993 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
J. (Jacques)  Wallage 02-12-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Tweede termijn Tweede Kamer

P. (Paul)  Rosenmöller 02-12-1993 GL P. (Paul) Rosenmöller i
H.A.L. (Henk) van Hoof 02-12-1993 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
J. (Jacques)  Wallage 02-12-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: WW.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.