22545 nl - wetsvoorstel
Algemene bijstandswet

Dit wetsvoorstel werd op 12 maart 1992 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving en ter versterking van de verantwoordelijkheid der gemeenten voor de verlening van bijstand gewenst is te komen tot een herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) en de daarop berustende nadere regels en daartoe een nieuwe Algemene bijstandswet vast te stellen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Algemene bijstandswet i).

Kerngegevens

Ingediend
12 maart 1992

Volledige titel
Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Velen in Nederland zijn aangewezen op de Algemene Bijstandswet (ABW) als laatste mogelijkheid om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De maatschappelijke betekenis van de ABW is, vanaf de invoering in 1965, eerder toedan afgenomen. In de sindsdien verstreken tijd heeft de wet de invloed ondergaan van ontwikkelingen die zich in de samenleving hebben voorgedaan. Hieruit resulteerden diverse aanpassingen van de regelgeving, terwijl bovendien geleidelijk een uitbreiding van het aantal wettelijke en nadere regels plaatsvond. Met name de aan het begin van de jaren zeventig ingeslagen weg naar een landelijke normering van de bijstandverlening leidde tot een toename van de nadere regelgeving, die op de ABW is gebaseerd. In verhouding tot de wet is het gewicht van de nadere regelgeving aanmerkelijk vergroot. Als gevolg hiervan zijn de rechten en plichten in het kader van de bijstand over diverse regelingen verspreid geraakt en is de samenhang in de regelgeving momenteel minder sterk dan wenselijk is.

De geschetste ontwikkeling ging ermee gepaard dat de gemeenten bij de uitvoering van de ABW, in sterkere mate dan aanvankelijk het geval was, werden gebonden aan centrale voorschriften. Voor deze benadrukking van de centrale verantwoordelijkheid is destijds bij de zogenoemde structurele wijziging van de ABW in 1972 doelbewust gekozen. Deze keuze was ingegeven door de aanzienlijke verschillen in de bijstandverlening, die zich in de voorafgaande periode tussen gemeenten onderling bleken voor te doen. Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid werd die omstandigheid ongewenst geacht. Een landelijke normering van de bijstandverlening werd tot stand gebracht, zowel op het vlak van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsook van de bijzondere bestaanskosten. Gaandeweg is dit normenstelsel verder uitgebouwd en verfijnd. De laatste tijd is herhaaldelijk de vraag aan de orde gesteld of de huidige dichtheid van de regelgeving niet te veel afbreuk doet aan de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van de ABW in medebewind. Is, met andere woorden, het evenwicht in de verdeling van verantwoordelijkheden voor de bijstandverlening tussen de centrale en de lokale overheid thans nog wel optimaal, of is de balans mogelijk teveel doorgeslagen in de richting van de centrale overheid? Deze vraagstelling heeft aan actualiteit gewonnen, enerzijds doordat, in de strijd tegen de langdurige werkloosheid, het inzicht is gegroeid dat alleen door inspanningen op decentraal niveau, via een directe benadering van het individu, weer perspectief kan worden geboden aan degenen die op eigen kracht weinig kans maken op een zelfstandig bestaan. Anderzijds is er het inzicht dat, in het kader van een beleid dat is gericht op het voorkomen en wegwerken van maatschappelijke achterstanden, groot gewicht moet worden toegekend aan de afstemming van te verlenen bijstand op de feitelijke behoefte in het mdividuele geval, zodat financiële hulpverlening een kwestie van maatwerk wordt. Hier treedt de samenhang naar voren met het beleid gericht op sociale vernieuwing. Centraal in dit beleid staat de gedachte dat gebundelde inspanningen, met name op lokaal en regionaal niveau, noodzakelijk zijn om maatschappelijke achterstanden weg te werken. Deze inspanningen zullen in het bijstandsbeleid moeten doorwerken; zij zullen moeten worden gericht op terugdringing van het verschijnsel van langdurige bijstandsafhankelijkheid door inhoud te geven aan een activerend beleid. 

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes nota's van wijziging, vier nota's van verbetering en 13 amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(74 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 7 mei 1996, brief, nr. 56     KST14425
Brief minister over het verhalen van bijstandsuitkeringen op onderhoudsplichtigen na echtscheiding
publicatie: 15 mei 1996
 
2 31 augustus 1995, verslag van een algemeen overleg, nr. 55     KST9595
Verslag algemeen overleg over knelpunten in de verhaalsplicht in de huidige Algemene Bijstandswet
publicatie: 12 september 1995
 
2 14 juli 1995, brief, nr. 54     KST9211
Brief minister over mogelijk cassatieberoep i.v.m. 'oude gevallen' bij de uitvoering van de verhaalsplicht voor ABW-kosten
publicatie: 1 augustus 1995
 
2 14 juli 1995, brief, nr. 53     KST9210
Brief minister en staatssecretaris met concept-AMvB over verruiming van het begrip passende arbeid voor schoolverlaters en academici
publicatie: 27 juli 1995
 
1 8 mei 1995, behandeling, pag. 1093-1110     HAN2474
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet) (22545); Invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (22614) -
vergadering: 11 april 1995
 
1 8 mei 1995, behandeling, pag. 1068-1086     HAN2472
Behandeling van de wetsvoorstellen: Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet) (22545); Invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (22614) -
vergadering: 11 april 1995
 
2 6 april 1995, verslag van een algemeen overleg, nr. 52     KST7528
Verslag algemeen overleg over selectiecriteria voor de experimenten in het kader van artikel 144 nieuwe Bijstandswet en de werkgelegenheidsimpuls voor langdurig werklozen
publicatie: 18 april 1995
 
2 6 april 1995, brief, nr. 51     KST7520
Brief minister over de knelpunten ten aanzien van de verhaalsplicht in de huidige Algemene Bijstandswet
publicatie: 13 april 1995
 
1 13 maart 1995, eindverslag, 22545; 22614, nr. 75f     KST6952
Eindverslag - Algemene Bijstandswet
vergadering: 7 maart 1995
 
1 3 maart 1995, nadere memorie van antwoord, 22545; 22614, nr. 75e     KST6855
Nadere memorie van antwoord over o.a. gezamenlijke huishouding - Algemene Bijstandswet
 
1 2 maart 1995, verslag, 22545; 22614, nr. 75d     KST6785
Verslag over o.a. gezamenlijke huishouding - Algemene Bijstandswet
vergadering: 24 februari 1995
 
1 6 februari 1995, memorie van antwoord, 22545; 22614, nr. 75c     KST6406
Memorie van antwoord - Algemene Bijstandswet
 
1 24 januari 1995, voorlopig verslag, 22545; 22614, nr. 75b     KST6290
Voorlopig verslag - Algemene Bijstandswet
vergadering: 17 januari 1995
 
2 18 januari 1995, brief, nr. 50     KST6287
Brief minister over experimenten met sociale activering
publicatie: 23 januari 1995
 
1 29 november 1994, nota van verbetering, nr. 75a     KST22545N75aK1
Nota van verbetering
 
1 15 november 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 75     KST22545N75K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 8 november 1994, nota van verbetering, nr. 49     KST22545N49K2
Derde nota van verbetering
 
2 8 november 1994, stemming(en), Blz. 1055 - 1122     081194 2 10
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet) 22545). - Handelingen Tweede Kamer 1994-1995 08 november 1994 orde 10
vergadering: 8 november 1994
 
2 3 november 1994, nader gewijzigd amendement, nr. 47     KST22545N47K2
Nader gewijzigde amendementen van de leden Kalsbeek-Jasperse en Scheltema-de Nie ter vervanging van die gedrukt onder nr. 39
 
2 3 november 1994, nader gewijzigd amendement, nr. 46     KST22545N46K2
Nader gewijzigde amendementen van het lid Boogaard ter vervanging van die gedrukt onder nr. 41
 
2 3 november 1994, behandeling, 22614, Blz. 949 - 1054     031194 2 6
De behandeling van het wetsvoorstel Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet) - Handelingen Tweede Kamer 1994-1995 03 november 1994 orde 6
vergadering: 3 november 1994
 
2 2 november 1994, nota van wijziging, nr. 45     KST22545N45K2
Vijfde nota van wijziging
 
2 2 november 1994, brief, nr. 44     KST22545N44K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 2 november 1994, nader gewijzigd amendement, nr. 43     KST22545N43K2
Nader gewijzigde amendementen van het lid Doelman-Pel ter vervanging van het amendement gedrukt onder nr. 40
 
2 2 november 1994, gewijzigd amendement, nr. 42     KST22545N42K2
Gewijzigd amendement van het lid Doelman-Pel ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 26
 
2 31 oktober 1994, verslag, nr. 48     KST22545N48K2
Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 31 oktober 1994, gewijzigd amendement, nr. 41     KST22545N41K2
Gewijzigde amendementen van het lid Boogaard ter vervanging van het amendement gedrukt onder nr. 35
 
2 31 oktober 1994, gewijzigd amendement, nr. 40     KST22545N40K2
Gewijzigd amendement van het lid Doelman-Pel ter vervanging van de amendementen gedrukt onder nr. 25
 
2 31 oktober 1994, gewijzigd amendement, nr. 39     KST22545N39K2
Gewijzigde amendementen van de leden Kalsbeek-Jasperse en Scheltema-de Nie ter vervanging van die gedrukt onder nr. 38
 
2 28 oktober 1994, amendement, nr. 38     KST22545N38K2
Amendementen van de leden Kalsbeek-Jasperse en Scheltema-de Nie beoogt jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar met een kind een hogere uitkering te geven dan nu in het wetsvoorstel is bepaald. -
 
2 28 oktober 1994, amendement, nr. 37     KST22545N37K2
Amendement van de leden Van Dijke en Van Middelkoop over het afstemmen van de verplichtingen voor gehuwden of alleenstaande ouders wat betreft de verzorgende taak voor één of meer kinderen, jonger dan 12 jaar. -
 
2 27 oktober 1994, nota van wijziging, nr. 36     KST22545N36K2
Vierde nota van wijziging
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 35     KST22545N35K2
Amendement van het lid Boogaard strekt ertoe dat jongeren van 18 tot 21 jaar niet zonder middelen komen te staan gedurende het voorafgaand onderzoek van b. en w. in de gevallen waarin ouders niet aan hun onderhoudsplicht kunnen of willen voldoen. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 34     KST22545N34K2
Amendement van het lid Rosenmöller beoogt de medezeggenschap van bijstandsgerechtigden te regelen. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 33     KST22545N33K2
Amendement van het lid Rosenmöller
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 32     KST22545N32K2
Amendement van het lid Rosenmöller biedt gemeenten de mogelijkheid bij langdurige bjstandsafhankelijkheid te voorzien in bijzondere bijstand in verband met de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 31     KST22545N31K2
Amendement van het lid Rosenmöller over dat slechts het feitelijk delen van de woonlasten met een ander aanleiding kan zijn voor een verlaging van de uitkering op grond van artikel 34. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 30     KST22545N30K2
Amendementen van het lid Rosenmöller beogen duidelijk in de wet te omschrijven in welk geval een alleenstaande of alleenstaande ouder recht heeft op de maximale toeslag. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 29     KST22545N29K2
Amendement van het lid Rosenmöller om de sanctiebepaling van artikel 14 te wijzigen van een imperatieve bepaling in een facultatieve. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 28     KST22545N28K2
Amendement van het lid Rosenmöller om aan de definitie van de gezamenlijke huishouding het element van de duurzaamheid toe te voegen -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 27     KST22545N27K2
Amendementen van het lid Rosenmöller over dat niet alleen de samenwoning van bloedverwanten in de eerste graad, maar ook die van bloedverwanten in de tweede graad moet worden uitgezonderd van de definitie van de gezamenlijke huishouding. -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 26     KST22545N26K2
Amendement van het lid Doelman-Pelt tracht de monopoliepositie van de gemeentelijke kredietbanken te doorbreken -
 
2 27 oktober 1994, amendement, nr. 25     KST22545N25K2
Amendementen van het lid Doelman-Pel over dat aanvullende bijstand voor de alleenstaande ouder van 18 tot 21 jaar via de algemene bijstand in plaats van via de bijzondere bijstand wordt vormgegeven -
 
2 18 oktober 1994, nota van wijziging, nr. 24     KST22545N24K2
Derde nota van wijziging
 
2 17 oktober 1994, nota van verbetering, nr. 23     KST22545N23K2
Tweede nota van verbetering
 
2 6 oktober 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 22     KST22545N22K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 21 september 1994, nota, nr. 21     KST22545N21K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 30 juni 1994, eindverslag, nr. 20     KST22545N2K2
Eindverslag
 
2 12 april 1994, nota van wijziging, nr. 19     KST22545N19K2
Tweede nota van wijziging
 
2 21 maart 1994, nota van wijziging, nr. 18     KST22545N18K2
Nota van wijziging
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Rosenmöller 15-12-1993 GL P. (Paul) Rosenmöller i
M. (Meindert) Leerling 15-12-1993 RPF M. (Meindert) Leerling i
J. (Jacques) Wallage 16-12-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten 16-12-1993 CDA A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten i
O. (Olga) Scheltema-de Nie 16-12-1993 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
H.A.L. (Henk) van Hoof 16-12-1993 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
J. (Jacques) Wallage 16-12-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Derde termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Rosenmöller 03-11-1994 GL P. (Paul) Rosenmöller i
B.J. (Bas) van der Vlies 03-11-1994 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
O. (Olga) Scheltema-de Nie 03-11-1994 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
L.C. (Leen) van Dijke 03-11-1994 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
H.A.L. (Henk) van Hoof 03-11-1994 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
A. (Ali) Doelman-Pel 03-11-1994 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
A.P.W. (Ad) Melkert 03-11-1994 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Eerste termijn Eerste Kamer

T. (Truus) van Gijzen 11-04-1995 CDA T. (Truus) van Gijzen i
W.Th. (Wim) de Boer 11-04-1995 GL W.Th. (Wim) de Boer i
N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip 11-04-1995 VVD N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip i
K. (Kars) Veling 11-04-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J. (Jacqueline) de Savornin Lohman 11-04-1995 D66 J. (Jacqueline) de Savornin Lohman i
W. (Willem) van de Zandschulp 11-04-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
A.P.W. (Ad) Melkert 11-04-1995 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Tweede termijn Eerste Kamer

T. (Truus) van Gijzen 11-04-1995 CDA T. (Truus) van Gijzen i
W.Th. (Wim) de Boer 11-04-1995 GL W.Th. (Wim) de Boer i
N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip 11-04-1995 VVD N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip i
K. (Kars) Veling 11-04-1995 GPV K. (Kars) Veling i
J. (Jacqueline) de Savornin Lohman 11-04-1995 D66 J. (Jacqueline) de Savornin Lohman i
W. (Willem) van de Zandschulp 11-04-1995 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
A.P.W. (Ad) Melkert 11-04-1995 Minister A.P.W. (Ad) Melkert i

Verwante dossiers

Aan dit dossier is het volgende trefwoord toegekend: Bijstand.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.