23985 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)

Dit wetsvoorstel werd op 15 november 1994 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de toetredingsvoorwaarden voor het recht op uitkering ingevolge de Werkloosheidswet te wijzigen en de duur van de vervolguitkering te verlengen, alsmede in de Werkloosheidswet en enkele andere wetten enige andere wijzigingen aan te brengen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Werkloosheidswet, enz.  i).

Kerngegevens

Ingediend
15 november 1994

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel moet worden gezien tegen de achtergrond van de recente voorgeschiedenis. Het kabinet sluit hiermee aan bij het voornemen tot aanscherping van de toegangsvoorwaarden tot de Werkloosheidswet (WW) zoals die door het vorige kabinet zijn gepresenteerd in het wetsvoorstel WW-pakket (Kamerstukken II, 1993/94, 23630, nrs. 1-3). De nieuwe invulling van deze doelstelling is mede ingegeven door de schriftelijke inbreng van de fracties op dat wetsvoorstel. In het op 9 juni 1994 vastgestelde voorlopig verslag (Kamerstukken II 1993/94, 23630, nr. 5) onderschreven de meeste fracties de noodzaak van versmalling van de poort, doch de onevenredige spreiding van de effecten over de verschillende sectoren werd sterk gekritiseerd. Met name in die sectoren, waar wel gesproken kan worden van werknemers die een reguliere band met het arbeidsproces hebben maar waar het aanbod van werk in zekere mate seizoengebonden is, werden de effecten van de aanscherping van de wekeneis als onevenredig zwaar ervaren.

Met het voorliggende wetsvoorstel beoogt het kabinet aan deze bezwaren tegemoet te komen door een samenvoeging van wekeneis en «jareneis» als voorwaarde voor het recht op loongerelateerde WW-uitkering. De vervolguitkering, die na de loongerelateerde uitkering genoten kan worden, zal voor personen die op hun eerste werkloosheidsdag jonger waren dan 57,5 jaar, met een jaar worden verlengd. Voor personen die niet aan de jareneis, maar wel aan de wekeneis zullen kunnen voldoen, wordt een zogenaamde «kortdurende» uitkering geïntroduceerd. Ten slotte is een verlenging van de wachtgeldperiode opgenomen, waarmee ook in de WW de financiële verantwoordelijkheid van de verschillende sectoren sterker wordt geaccentueerd.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

Documenten

(16 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 21 december 1994, behandeling, Blz. 407 - 463     211294 1 4
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aan- scherping referte-eisen WW) - Handelingen Eerste Kamer 1994-1995 21 december 1994 orde 4
vergadering: 21 december 1994
 
1 19 december 1994, eindverslag, nr. 132c     KST23985N132cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 16 december 1994, memorie van antwoord, nr. 132b     KST23985N132bK1
Memorie van antwoord
 
1 15 december 1994, voorlopig verslag, nr. 132a     KST23985N132aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegeimheid
 
1 8 december 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 132     KST23985N132K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 1 december 1994, nota van verbetering, nr. 7     KST23985N7K2
Nota van verbetering
 
2 1 december 1994, stemming(en), Blz. 1927 - 2026     011294 2 22
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW) - Handelingen Tweede Kamer 1994-1995 01 december 1994 orde 22
vergadering: 1 december 1994
 
2 1 december 1994, behandeling, Blz. 1927 - 2026     011294 2 14
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW) - Handelingen Tweede Kamer 1994-1995 01 december 1994 orde 14
vergadering: 1 december 1994
 
2 29 november 1994, nota van wijziging, nr. 6     KST23985N6K2
Nota van wijziging
 
2 28 november 1994, nota, nr. 5     KST23985N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 25 november 1994, verslag, nr. 4     KST23985N4K2
Verslag
 
2 15 november 1994, memorie van toelichting, nr. 3     KST23985N3K2
Memorie van toelichting
 
2 15 november 1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23985N2K2
Voorstel van wet
 
2 15 november 1994, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23985N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 9 november 1994, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST23985NAK2
Advies raad van state en nader rapport
 
2 11 april 1995, advies Raad van State en nader rapport, nr. B Herdruk     KST23985NB HerdrukK2
B tweede herdruk
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vier wetten aan, waaronder:
  • Werkloosheidswet
    Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.F. (Flip)  Buurmeijer 01-12-1994 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
E. (Eimert) van Middelkoop 01-12-1994 GPV E. (Eimert) van Middelkoop i
A.Th.B. (Ank)  Bijleveld-Schouten 01-12-1994 CDA A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten i
B.J. (Bas) van der Vlies 01-12-1994 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
P. (Paul)  Rosenmöller 01-12-1994 GL P. (Paul) Rosenmöller i
A.L.E.C. (Anne Lize) van der Stoel 01-12-1994 VVD A.L.E.C. (Anne Lize) van der Stoel i
L.C. (Leen) van Dijke 01-12-1994 RPF L.C. (Leen) van Dijke i
J.G.Ch.A. (Jan)  Marijnissen 01-12-1994 SP J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i
A.J. (Arthie)  Schimmel 01-12-1994 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
L.E.Ch. (Leo)  Boogaard 01-12-1994 AOV L.E.Ch. (Leo) Boogaard i
R.L.O. (Robin)  Linschoten 01-12-1994 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Eerste termijn Eerste Kamer

W.Th. (Wim) de Boer 21-12-1994 GL W.Th. (Wim) de Boer i
W. (Willem) van de Zandschulp 21-12-1994 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han)  Heijmans 21-12-1994 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J. (Jacqueline) de Savornin Lohman 21-12-1994 D66 J. (Jacqueline) de Savornin Lohman i
R.L.O. (Robin)  Linschoten 21-12-1994 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Eerste Kamer

W.Th. (Wim) de Boer 21-12-1994 GL W.Th. (Wim) de Boer i
W. (Willem) van de Zandschulp 21-12-1994 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
R.L.O. (Robin)  Linschoten 21-12-1994 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.