23427 nl - wetsvoorstel
Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Dit wetsvoorstel werd op 30 september 1993 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wallage i, en de minister van Financiën, Andriessen i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat een rechtspersoon wordt aangewezen die aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tegen een maximumpremie aanbiedt aan categorieën van werknemers die een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico lopen en dat andere verzekeraars en pensioenfondsen bijdragen in de tekorten van deze rechtspersoon.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen i).

Kerngegevens

Ingediend
30 september 1993

Volledige titel
Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegen een maximum-premie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt aan werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico (Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jacques) Wallage i
De minister van Financiën, J.E. (Koos) Andriessen i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt er toe om de financiering van de te verwachten tekorten van de aangewezen rechtspersoon door de overige verzekeraars en de pensioenfondsen die aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden te laten geschieden. De wijze waarop de tekorten van de aangewezen rechtspersoon zullen worden verdeeld over die verzekeraars en pensioenfondsen dient door hen zelf te worden bepaald. Primair is het aan de representatieve organisaties van verzekeraars en pensioenfondsen om in gezamenlijke overeenstemming tot een vereveningsregeling te komen. Mocht blijken dat deze organisaties er onderling niet uit kunnen komen dan dient toch een vereveningsregeling te worden vastgesteld. In dit wetsvoorstel wordt daarin voorzien door de Vereveningsinstantie. Het vaststellen van de vereveningsregeling door de Vereveningsinstantie moet als een laatste middel worden beschouwd als de organisaties er niet in slagen tot overeenstemming te komen. Het kabinet heeft de mogelijkheid gecreëerd om de vaststelling van de vereveningsregeling op afstand van de Verzekeringskamer te doen plaatsvinden. Deze ruimte voor de Verzekeringskamer is wenselijk om eventuele conflicterende situaties verbandhoudend met de toezichtstaken van de Verzekeringskamer te vermijden. Door de Verzekeringskamer geheel de vrije hand te laten in de wijze van samenstelling van het bestuur van de Vereveningsinstantie kan de Verzekeringskamer de door haar in te stellen Vereveningsinstantie de benodigde informatie en suggesties meegeven die zij voor de instantie noodzakelijk acht om tot een snelle en zorgvuldige vaststelling van de vereveningsregeling te komen. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid en kennis die bij de Verzekeringskamer aanwezig is.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, twee nota's van verbetering en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(22 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 21 december 1993, behandeling, Blz. 663 - 831     211293 1 6
De behandeling van het wetsvoorstel Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegan een maximumpremie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt aan werknemers met een verhoogd arb... - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 21 december 1993 orde 6
vergadering: 21 december 1993
 
1 10 december 1993, nr. 155b     KST23427N155bK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 10 december 1993, verslag, nr. 155a     KST23427N155aK1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 6 december 1993, gewijzigd voorstel van wet, nr. 155     KST23427N155K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 30 november 1993, gewijzigd amendement, nr. 14     KST23427N14K2
Gewijzigde amendementen van het lid Leijnse ter vervanging van die gedrukt onder nr. 11
 
2 30 november 1993, stemming(en), Blz. 2317 - 2586     301193 2 11
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegen een maximumpremie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt aan werknemers met een ve... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 30 november 1993 orde 11
vergadering: 30 november 1993
 
2 24 november 1993, nota van verbetering, nr. 13     KST23427N13K2
Nota van verbetering
 
2 23 november 1993, motie, nr. 12     KST23427N12K2
Motie van de leden Groenman en Brouwer - Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegen een maximum-premie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt aan werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico (Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
 
2 23 november 1993, amendement, nr. 11     KST23427N11K2
Amendementen van het lid Leijnse beoogt de vrijwillige WAO-verzekerden dezelfde rechten te geven als de verplichte WAO-verzekerden wat betreft de toegang tot de aanvullende verzekering bij verhoogd risico. -
 
2 23 november 1993, amendement, nr. 10     KST23427N10K2
Amendementen van de leden Groenman en Linschoten strekken ertoe te voorkomen dat pensioenfondsen worden betrokken bij de vereveningsregeling met betrekking tot de individuele verzekeringen die worden afgesloten bij het zogenaamde Waarborgfonds. -
 
2 23 november 1993, behandeling, Blz. 2045 - 2108     231193 2 10
De behandeling van het wetsvoorstel Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die tegen een maximumpremie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt aan werknemers met een verhoogd arb... - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 23 november 1993 orde 10
vergadering: 23 november 1993
 
2 19 november 1993, nota, nr. 9     KST23427N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 17 november 1993, eindverslag, nr. 8     KST23427N8K2
Eindverslag
 
2 5 november 1993, nota van wijziging, nr. 7     KST23427N7K2
Nota van wijziging
 
2 5 november 1993, memorie van antwoord, nr. 6     KST23427N6K2
Memorie van antwoord
 
2 1 november 1993, voorlopig verslag, nr. 5     KST23427N5K2
Voorlopig verslag
 
2 18 oktober 1993, nota van verbetering, nr. 4     KST23427N4K2
Nota van verbetering
 
2 30 september 1993, memorie van toelichting, nr. 3     KST23427N3K2
Memorie van toelichting
 
2 30 september 1993, voorstel van wet, nr. 2     KST23427N2K2
Voorstel van wet
 
2 30 september 1993, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23427N1K2
Koiminklijke boodschap
 
2 28 september 1993, advies Raad van State, nr. B     KST23427NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1993, memorie van toelichting, nr. A     KST23427NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 23-11-1993 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
I. (Ina) Brouwer 23-11-1993 GL I. (Ina) Brouwer i
G.J. (Gert) Schutte 23-11-1993 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 23-11-1993 D66 L.S. (Louise) Groenman i
B.J. (Bas) van der Vlies 23-11-1993 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M. (Meindert) Leerling 23-11-1993 RPF M. (Meindert) Leerling i
F. (Frans) Leijnse 23-11-1993 PvdA F. (Frans) Leijnse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 23-11-1993 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
J. (Jacques) Wallage 23-11-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Tweede termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 23-11-1993 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
L.S. (Louise) Groenman 23-11-1993 D66 L.S. (Louise) Groenman i
F. (Frans) Leijnse 23-11-1993 PvdA F. (Frans) Leijnse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 23-11-1993 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
J. (Jacques) Wallage 23-11-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Jacqueline) de Savornin Lohman 21-12-1993 D66 J. (Jacqueline) de Savornin Lohman i
W. (Willem) van de Zandschulp 21-12-1993 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
K. (Kars) Veling 21-12-1993 GPV K. (Kars) Veling i
W.Th. (Wim) de Boer 21-12-1993 GL W.Th. (Wim) de Boer i
J. (Jacques) Wallage 21-12-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 21-12-1993 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
W.Th. (Wim) de Boer 21-12-1993 GL W.Th. (Wim) de Boer i
J. (Jacques) Wallage 21-12-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.