21608 nl - wetsvoorstel
Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering

Dit wetsvoorstel werd op 25 juni 1990 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) en de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) enkele bepalingen inzake het recht op uitkering te wijzigen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Werkloosheidswet  i).

Kerngegevens

Ingediend
25 juni 1990

Volledige titel
Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Bij de stelseiherziening sociale zekerheid, die per 1 januari 1987 haar beslag heeft gekregen, zijn de tot dat tijdstip functionerende wettelijke uitkeringsregelingen voor werkloze werknemers, te weten de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening samengevoegd tot één regeling, de (nieuwe) Werkloosheidswet.

In de tot dusverre functionerende wetgeving was de belangrijkste voorwaarde voor het recht op uitkering -te weten de constatering, wanneer iemand als werkloos moest worden aangemerkt -niet in de wet gedefinieerd. De moeilijke bepaalbaarheid van het begrip werkloosheid vormde bij de totstandkoming van de oude WW en de WWV reden om een definitie ervan achterwege te laten. Door de uitvoeringsorganen zelf werd dan ook in belangrijke mate bepaald of en in hoeverre sprake was van werkloosheid, daarbij rekening houdend met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep terzake, hetgeen daarna in voorkomende gevallen aan de toets van de beroepsrechter werd onderworpen.

In de (nieuwe) WW is een -mede op de jurisprudentie van de oude WW en WWV gebaseerde -concrete invulling gegeven aan het begrip werkloosheid. Hierbij is overwogen dat het voorkeur verdient in de wet een zo concreet mogelijke en een zo duidelijk mogelijke terminologie te volgen. Dit werd niet alleen van belang geacht voor de bedrijfsverenigingen die belast zijn met de uitvoering van de wet maar juist ook voor de gebruikers van de wet. Een duidelijke en heldere terminologie vergroot immers de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Voorts werd het gerechtvaardigd geacht om waar jurisprudentie van de rechter duidelijkheid heeft gebracht, deze in de wet -die toch uiteindelijk de primaire bron van rechtsvinding is -tot uitdrukking te brengen.

Naast de concrete invulling van het werkloosheidsbegrip in wet en uitvoeringsmaatregelen, eist de in de wet gekozen systematiek volgens welke de duur van de uitkering is vastgelegd in halve jaren, dat bij opvolgend arbeidsurenverlies een nieuw recht op uitkering ontstaat met een eigen duur. Hierdoor kan tegelijkertijd meer dan een recht op uitkering bestaan. Theoretisch gezien is hiermee een evenwichtige regeling tot stand gebracht, die een logisch verband heeft gelegd tussen de opbouw en de effectuering van de rechten.

Vanuit de uitvoeringspraktijk is evenwel gesignaleerd, dat de mogelijke samenloop van rechten en de concretisering van het werkloosheidsbegrip, problemen zouden geven bij de uitvoering van de WW. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van de WW, wordt beoogd hieraan tegemoet te komen, waarbij opgemerkt dat niet voor alle door uitvoeringsorganen gesignaleerde problemen een oplossing wordt geboden Dit zou een verregaande wijziging van de wet vergen, waarvan het vooralsnog de vraag is, of en in hoeverre dat wenselijk is. In het vervolg van deze memorie wordt hierop teruggekomen.

In de hoofdstukken 2 en 3 van deze memorie wordt kort ingegaan op de knelpunten die zich bij de uitvoering van de WW voordoen, zoals door de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) bij brief van 17 augustus 1987 ter kennis gebracht aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr) alsmede op de naar aanleiding hiervan door de SVr uitgebrachte adviezen. In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de, naar aanleiding van de gesignaleerde problemen, in opdracht van het ministerie uitgevoerde wetssystematische analyse van het werkloosheidsbegrip. In hoofdstuk 5 worden voorstellen tot wijziging van de wet besproken, voorzover zij direct verband houden met de problemen rond de toepassing van het werkloosheidsbegrip en in hoofdstuk 6, voorzover zij betrekking hebben op de problematiek van werkloosheid bij onwerkbaar weer. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere wijzigingen voor te stellen die wel verband houden met het werkloosheidsbegrip als zodanig, doch niet zozeer met de hierboven genoemde uitvoeringsproblemen. Deze voorstellen worden besproken in hoofdstuk 7 van deze memorie. In de hoofdstukken 8, 9 en 10 zal respectievelijk worden ingegaan op de financiële gevolgen van de voorgestelde wijzigingen, op dereguleringsaspecten en op de gevolgen voor de positie van vrouwen.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, vier nota's van verbetering en een amendement ingediend.

Documenten

(29 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 21 december 1993, behandeling, 22883, 22958, 23015, 23091, 23156, 23252, 23261, 23269, 23426, 23452, 23455, Blz. 663 - 831     211293 1 2
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijzigïng enkele bepalingen inzake het recht op uitkering) - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 21 december 1993 orde 2
vergadering: 21 december 1993
 
2 2 november 1993, stemming(en), Blz. 1345 - 1414     021193 2 9
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering) - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 02 november 1993 orde 9
vergadering: 2 november 1993
 
2 28 oktober 1993, amendement, nr. 20     KST21608N20K2
Amendementen van het lid Van Hoof
 
2 28 oktober 1993, behandeling, Blz. 1241 - 1344     281093 2 10
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 28 oktober 1993 orde 10
vergadering: 28 oktober 1993
 
2 20 september 1993, nota van wijziging; toelichting, nr. 19     KST21608N19K2
Vierde nota van wijziging
 
2 12 augustus 1993, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 18     KST21608N18K2
Tweede nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 16 juli 1993, nota van wijziging, nr. 17     KST21608N17K2
Derde nota van wijziging
 
2 16 juli 1993, verslag, nr. 16     KST21608N16K2
Verslag van een schriftelijk overleg
 
2 15 mei 1993, nota van verbetering, nr. 15     KST21608N15K2
Vierde nota van verbetering
 
2 9 februari 1993, nota van verbetering, nr. 14     KST21608N14K2
Derde nota van verbetering
 
2 7 januari 1993, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 13     KST21608N13K2
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
1 1 januari 1993, nr. 102a     KST21608N102aK1
Kamerstuk eerste kamer 1993-1994 kamerstuknummer 21608 ondernummer 102a
 
1 1 januari 1993, nr. 102     KST21608N102K1
Kamerstuk eerste kamer 1993-1994 kamerstuknummer 21608 ondernummer 102
 
2 11 december 1992, nota van wijziging, nr. 12     KST21608N12K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 11 december 1992, nota, nr. 11     KST21608N11K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 27 oktober 1992, advies Raad van State, nr. D     KST21608NDK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1992, oorspronkelijke tekst, nr. C     KST21608NCK2
Oorspronkelijke tekst
 
2 6 mei 1991, eindverslag, nr. 10     KST21608N10K2
Eindverslag
 
2 1 mei 1991, nota van verbetering, nr. 9     KST21608N9K2
Tweede nota van verbetering
 
2 17 april 1991, gewijzigd voorstel van wet, nr. 8     KST21608N8K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 4 april 1991, nota van wijziging, nr. 7     KST21608N7K2
Nota van wijziging
 
2 4 april 1991, memorie van antwoord, nr. 6     KST21608N6K2
Memorie van antwoord
 
2 28 september 1990, voorlopig verslag, nr. 5     KST21608N5K2
Voorlopig verslag
 
2 19 juli 1990, nota van verbetering, nr. 4     KST21608N4K2
Nota van verbetering
 
2 25 juni 1990, memorie van toelichting, nr. 3     KST21608N3K2
Memorie van toelichting
 
2 25 juni 1990, voorstel van wet, nr. 2     KST21608N2K2
Voorstel van wet
 
2 25 juni 1990, koninklijke boodschap, nr. 1     KST21608N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 13 juni 1990, advies Raad van State, nr. B     KST21608NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1989, memorie van toelichting, nr. A     KST21608NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
  • Werkloosheidswet
    Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid
  • Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
    Wet van 6 november 1986, houdende intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

H.A.L. (Henk) van Hoof 28-10-1993 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
A.J. (Arthie)  Schimmel 28-10-1993 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
J. (Jacques)  Wallage 28-10-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.