22824 nl - wetsvoorstel
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Dit wetsvoorstel werd op 22 september 1992 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i, de minister van Binnenlandse Zaken, Dales i, de minister van Verkeer en Waterstaat, Maij-Weggen i, en de minister van Defensie, Ter Beek i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is met het oog op terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume het arbeidsongeschiktheidscriterium in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de overheidspensioenwetten te herzien en het recht op uitkering ingevolge die wetten aan een termijn te binden, in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de overheidspensioenwetten de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband te brengen met de leeftijd, waarop de uitkering wordt toegekend en een stimuleringsmaatregel te treffen voor arbeidsongeschikten die herintreden op de arbeidsmarkt.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen i).

Kerngegevens

Ingediend
22 september 1992

Volledige titel
Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i
De minister van Binnenlandse Zaken, C.I. (Ien) Dales i
De minister van Verkeer en Waterstaat, J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen i
De minister van Defensie, A.L. (Relus) ter Beek i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Op 1 maart 1992 is het eerste voorstel wet geworden. Het gaat hier om de wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV, Stb. 1992 nr. 82). In de wet TAV worden vooral die wettelijke maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het najaarsakkoord van 2 oktober 1990 uitgewerkt, voor zover tenminste in dat akkoord een beroep werd gedaan op de wetgever.

Realisatiegegevens over de volumeontwikkeling van de ZW en de AAW/WAO over 1990 en het eerste kwartaal 1991 leidden er in juni 1991 toe dat de oorspronkelijke ramingen dienden te worden bijgesteld. Deze bijstelling had tot gevolg dat in plaats van een daling met 65 000 a 70 000 uitkeringsjaren AAW/WAO een daling met circa 125000 uitkeringsjaren diende te worden gerealiseerd om het niveau van 1989 (758000 uitkeringsjaren) te kunnen bereiken. Het streven naar daling tot het niveau 1989 betreft de nadere kabinetsinvulling van het regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat de doelstelling van het beleid is om zo snel mogelijk te komen tot een situatie waarin het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen in ieder geval niet meer groeit.

De belangrijkste politieke conclusie van het kabinet, verbonden aan de bijgestelde ramingen, was dat niet (langer) ontkomen kon worden aan ingrijpende additionele maatregelen gericht op ombuiging van de nog zichtbaarder geworden trend. Voor het kabinet was de vraag óf er nog additionele wettelijke maatregelen noodzakelijk zouden zijn, niet meer actueel; het ging nog om de vraag wèlke additionele maatregelen getroffen moesten worden. Uit deze laatste vraag zijn na het wetsvoorstel TAV twee nieuwe wetsvoorstellen voortgekomen.

Het derde wetsvoorstel, Terugdringing Ziekteverzuim (TZ), zal met name de wijzigingen in de Ziektewet (ZW) en het Burgerlijk Wetboek (BW) betreffen, alsmede het treffen van een analoge regeling voor het overheidspersoneel. Dit wetsvoorstel is op 20 november 1991 voor advies aangeboden aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr). Op 19 maart jl. heeft de SVr zijn advies vastgesteld. Dit wetsvoorstel zal op korte termijn bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en vijf amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(50 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 20 september 1993, brief, nr. 29     KST22824N29K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 20 september 1993, brief, nr. 29     KST22824N29K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 16 september 1993, brief, nr. 28     KST22824N28K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregeling)
 
2 16 september 1993, brief, nr. 28     KST22824N28K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 8 juli 1993, brief, nr. 199i Herdruk     KST22824N199i HerdrukK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 6 juli 1993, motie, nr. 199h     KST22824N199hK1
Motie van het lid Gelderblom-Lankhout C.S.
 
1 6 juli 1993, stemming(en), Blz. 1549 - 1589     060793 1 8
De stemming over de motie-Gelderblom-Lankhout c.s. - Handelingen Eerste Kamer 1992-1993 06 juli 1993 orde 8
vergadering: 6 juli 1993
 
1 6 juli 1993, behandeling; stemming(en), Blz. 1549 - 1589     060793 1 7
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere... - Handelingen Eerste Kamer 1992-1993 06 juli 1993 orde 7
vergadering: 6 juli 1993
 
1 30 juni 1993, behandeling, Blz. 1509 - 1548     300693 1 2
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere... - Handelingen Eerste Kamer 1992-1993 30 juni 1993 orde 2
vergadering: 30 juni 1993
 
1 29 juni 1993, behandeling, Blz. 1451 - 1507     290693 1 6
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende t... - Handelingen Eerste Kamer 1992-1993 29 juni 1993 orde 6
vergadering: 29 juni 1993
 
1 28 juni 1993, brief, nr. 199g     KST22824N199gK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 24 juni 1993, nr. 199f     KST22824N199fK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 22 juni 1993, verslag, nr. 199e     KST22824N199eK1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 juni 1993, nr. 199d     KST22824N199dK1
Nadere memorie van antwoord
 
2 9 juni 1993, verslag, nr. 27     KST22824N27K2
Verslag van een mondeling overleg
 
1 8 juni 1993, voorlopig verslag, nr. 199c     KST22824N199cK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 14 mei 1993, memorie van antwoord, nr. 199b     KST22824N199bK1
Memorie van antwoord - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheids-uitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsonge-schiktheidsregelingen)
 
2 3 mei 1993, brief, nr. 26     KST22824N26K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 27 april 1993, voorlopig verslag, nr. 199a     KST22824N199aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 3 februari 1993, gewijzigd voorstel van wet, nr. 199     KST22824N199K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 28 januari 1993, gewijzigde motie, nr. 24     KST22824N24K2
Gewijzigde motie van het lid Brouwer, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 20
 
2 28 januari 1993, gewijzigd amendement, nr. 23     KST22824N23K2
Gewijzigde amendementen van het lid Brouwer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15
 
2 28 januari 1993, motie, nr. 22     KST22824N22K2
Motie van het lid Linschoten over het verzoek aan de regering om de evaluatie van het bonusmalus systeem eerder dan voorzien en zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden en de inningen van de malussen uit te stellen. -
 
2 28 januari 1993, motie, nr. 21     KST22824N21K2
Motie van het lid Linschoten over verzoek aan de regering om op korte termijn te onderzoeken op welke wijze hiervoor een oplossing kan worden gevonden en de Kamer van haar bevindingen in kennis te stellen. -
 
2 28 januari 1993, motie, nr. 20     KST22824N20K2
Motie van het lid Brouwer over dat de herkeuring van bestaande arbeidsongeschikten jonger dan vijfitg, die zich spontaan melden en om steun vragen bij begeleiding en re-integratie, de hoogste prioriteit dienen te krijgen in de uitvoering -
 
2 28 januari 1993, motie, nr. 19     KST22824N19K2
Motie van het lid Groenman over het verzoek aan de regering om op korte termijn inzicht te verschaffen in eventueel noodzakelijke nadere maatregelen om aanvullende verzekeringen mogelijk te maken -
 
2 28 januari 1993, behandeling, Blz. 3181 - 3268     280193 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere... - Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 28 januari 1993 orde 6
vergadering: 28 januari 1993
 
2 28 januari 1993, behandeling, Blz. 3181 - 3268     280193 2 3
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere... - Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 28 januari 1993 orde 3
vergadering: 28 januari 1993
 
2 27 januari 1993, brief, nr. 25     KST22824N25K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 27 januari 1993, nota van wijziging, nr. 18     KST22824N18K2
Derde nota van wijziging
 
2 27 januari 1993, amendement, nr. 17     KST22824N17K2
Amendement van het lid Brouwer om onder het bestaande uitkeringsbestand niet alleen de personen te verstaan die een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, maar alle personen die op het moment van de inwerkingtreding van de wet arbeidsongeschikt zijn, of die binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet arbeidsongeschikt worden. -
 
2 27 januari 1993, behandeling, Blz. 3103 - 3261     270193 2 2
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende t... - Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 27 januari 1993 orde 2
vergadering: 27 januari 1993
 
2 26 januari 1993, amendement, nr. 16     KST22824N16K2
Amendement van het lid Brouwer om bestaande uitkeringsgerechtigden jonger dan 50 jaar, die na herbeoordeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse worden mgedeeld, na afloop van de aanvullende loogerelateerde werkloosheidsuitkering recht te geven op een aanvullende vervolguitkering van onbeperkte duur ingevolge de WW. -
 
2 26 januari 1993, amendement, nr. 15     KST22824N15K2
Amendement van het lid Brouwer om voor vroeggehandicapten die reeds een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen het oude arbeidsongeschiktheidscriterium te handhaven. -
 
2 26 januari 1993, amendement, nr. 14     KST22824N14K2
Amendement van het lid Brouwer over het beperken van de beëindiging van de verdiscontering van de werkloosheid in de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, tot alleen de groep van 35 jaar en ouder. -
 
2 26 januari 1993, amendement, nr. 13     KST22824N13K2
Amendementen van het lid Brouwer strekt er toe de positie van arbeidsongeschikten die in blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeren te handhaven. -
 
2 25 januari 1993, nota van wijziging, nr. 12     KST22824N12K2
Tweede nota van wijziging
 
2 25 januari 1993, nota van wijziging, nr. 11     KST22824N11K2
Nota van wijziging
 
2 24 december 1992, brief, nr. 9     KST22824N9K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 22 december 1992, eindverslag, nr. 8     KST22824N8K2
Eindverslag
 
2 1 december 1992, brief, nr. 7     KST22824N7K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 1 december 1992, memorie van antwoord, nr. 6     KST22824N6K2
Memorie van antwoord
 
2 9 november 1992, voorlopig verslag, nr. 5     KST22824N5K2
Voorlopig verslag
 
2 26 oktober 1992, nota van verbetering, nr. 4     KST22824N4K2
Nota van verbetering
 
2 22 september 1992, memorie van toelichting, nr. 3     KST22824N3K2
Memorie van toelichting
 
2 22 september 1992, voorstel van wet, nr. 2     KST22824N2K2
Voorstel van wet
 
2 22 september 1992, koninklijke boodschap, nr. 1     KST22824N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 21 september 1992, advies Raad van State, nr. A     KST22824NAK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 19 januari 1992, nota, nr. 10     KST22824N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 1 januari 1992, memorie van toelichting, nr. B     KST22824NBK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
 • Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
  Wet van 6 november 1986, houdende intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 27-01-1993 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
M. (Meindert) Leerling 27-01-1993 RPF M. (Meindert) Leerling i
F. (Frans) Leijnse 27-01-1993 PvdA F. (Frans) Leijnse i
R.F.M. (Ruud) Lubbers 27-01-1993 Minister R.F.M. (Ruud) Lubbers i

Tweede termijn Tweede Kamer

G.J. (Gert) Schutte 27-01-1993 GPV G.J. (Gert) Schutte i
B.J. (Bas) van der Vlies 27-01-1993 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
E. (Elske) ter Veld 28-01-1993 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i
B. (Bert) de Vries 28-01-1993 Minister B. (Bert) de Vries i

Derde termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 28-01-1993 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
E. (Elske) ter Veld 28-01-1993 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Eerste termijn Eerste Kamer

H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-06-1993 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-06-1993 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
W. (Willem) van de Zandschulp 29-06-1993 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han) Heijmans 29-06-1993 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W.Th. (Wim) de Boer 29-06-1993 GL W.Th. (Wim) de Boer i
K. (Kars) Veling 29-06-1993 GPV K. (Kars) Veling i
H. (Harm) van der Meulen 29-06-1993 CDA H. (Harm) van der Meulen i
J. (Jacques) Wallage 30-06-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Tweede termijn Eerste Kamer

H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 30-06-1993 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
W. (Willem) van de Zandschulp 30-06-1993 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
W.Th. (Wim) de Boer 30-06-1993 GL W.Th. (Wim) de Boer i
H. (Harm) van der Meulen 30-06-1993 CDA H. (Harm) van der Meulen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 06-07-1993 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
W. (Willem) van de Zandschulp 06-07-1993 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H.F. (Han) Heijmans 06-07-1993 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W.Th. (Wim) de Boer 06-07-1993 GL W.Th. (Wim) de Boer i
K. (Kars) Veling 06-07-1993 GPV K. (Kars) Veling i
E.J. (Eef) Rongen 06-07-1993 CDA E.J. (Eef) Rongen i
J. (Jacques) Wallage 06-07-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Derde termijn Eerste Kamer

H.F. (Han) Heijmans 06-07-1993 VVD H.F. (Han) Heijmans i
J. (Jacques) Wallage 06-07-1993 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Vierde termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 06-07-1993 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.