De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 08 februari 1994 orde 4

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (23141).

(Zie vergadering van 2 februari 1994.)

De artikelen 1 t/m 30 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Brouwer c.s. (stuk nr. 14).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de RPF en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 31, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 15), voorzitter wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 32 t/m 117 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16,1).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 117a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid van artikel 117a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 117a wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 118 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Brouwer trekt haar motie over de verdeling van taken van de SVR (22730, nr. 18) in.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.