Gewijzigd voorstel van wet - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 172

23415

Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 13 december 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wekeneis in de Werkloosheidswet te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 17 wordt: 1°. in het eerste en tweede lid, «12 maanden» telkens vervangen door: 39 weken; 2°. in het vierde lid «het in het eerste lid bedoelde aantal weken» vervangen door: het in het eerste lid bedoelde aantal van 26 weken; 3°. het vijfde lid, aanhef en onder a, vervangen door: 5. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd met betrekking tot het in het eerste lid bedoelde aantal van 26 weken: a. weken, waarin geen arbeid is verricht in de dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden, zonodig in afwijking van het derde lid, gelijk te stellen met weken als bedoeld in het eerste lid; en.

ARTIKEL II

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt als volgt gewijzigd: In artikel 12, tweede lid, wordt «12 maanden» vervangen door: 39 weken.

31609 4FISSN 09217363 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

ARTIKEL III

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 juni 1990 ingediende voorstel van wet, houdende nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering; Kamerstukken II, 1989/90, 21608) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt artikel 17 Werkloosheidswet als volgt gewijzigd:

1°. in het eerste en tweede lid wordt «52 weken» telkens vervangen door: 39 weken; 2°. in het vijfde lid wordt onderdeel a vervangen door: a. weken, waarin geen arbeid is verricht in de dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden, zonodig in afwijking van het derde lid, gelijk te stellen met weken als bedoeld in het eerste lid; en.

ARTIKEL IV

Artikel 17 van de Werkloosheidswet en artikel 12 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing ten aanzien van de persoon wiens eerste dag van werkloosheid ligt voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.