Gewijzigde motie van het lid Brouwer, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 20 - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 24

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BROUWER, TER VERVANGING VAN DIE, GEDRUKT ONDER NR. 20 Voorgesteld 28 januari 1993

De Kamer, gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de uitvoeringsorganen geacht worden bestaande arbeidsongeschikten jonger dan vijftig jaar binnen 5 jaar te herkeuren met toepassing van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium;

van mening, dat in deze grote operatie bestaande arbeidsongeschikten jonger dan vijftig, die zich spontaan melden en om steun vragen bij begeleiding en reintegratie, de hoogste prioriteit dienen te krijgen in de uitvoering; verzoekt de staatssecretaris in overleg met de SVR en andere uitvoeringsorganen te bevorderen dat deze arbeidsongeschikten snel en doeltreffend ten dienste worden gestaan, en gaat over tot de orde van de dag.

Brouwer

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.