Derde nota van verbetering - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Ontvangen 9 februari 1993

In het nader gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 13) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I In artikel I, onderdeel Ab, punt 2°, moet in het voorgestelde artikel 16, derde lid, onderdeel b, in de laatste volzin het woord «toegekend» worden vervangen door: toegerekend.

II In artikel I, onderdeel Ab, punt 5°, moet in het voorgestelde artikel 16, achtste lid, het woord «omstandigheden» worden vervangen door «omstandigheid» en «voordoen» door «voordoet».

III In artikel I, onderdeel B, artikel 17, tweede lid, aanhef, moet de dubbele punt na «de werknemer» vervallen.

IV In artikel I, onderdeel G, punt 2, moet in het voorgestelde artikel 21, tweede lid, de zinsnede «kan,» aan het begin van de volgende regel worden geplaatst.

In artikel I, onderdeel Ib, moet in artikel 43, tweede lid, de komma na «ontvangt» vervallen. In het derde lid van dit artikel moet «samengesteld» worden vervangen door: samengeteld.

VI In artikel I, onderdeel La, moet de komma na «artikel 113» vervallen.

311914F ISSN0921 -7371 Sdu Uitgeveri] Plantijnstraat s Gravenhage 1993

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.