Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, Hoktober 1994

Tijdens de mondelinge behandeling van de nOsv in de Eerste Kamer op 11 oktober jl. is uitvoerig gesproken over de taak van de voorzitter van het Tica, zoals die is neergelegd in artikel 31, derde lid, van het wetsvoorstel. Mw. Jaarsma deed daarbij de suggestie om dit artikellid op een later tijdstip in werking te laten treden. Artikel 117 van het wetsvoorstel bevat hiervoor de mogelijkheid.

Na weging van alle argumenten pro en contra ben ik tot de slotsom gekomen dat het verstandig is om het desbetreffende artikellid nog niet in werking te laten treden. Twee overwegingen zijn in dit verband voor mij van bijzondere betekenis geweest, te weten: (a) dat in het regeerakkoord is uitgesproken dat er in de gewenste eindsituatie sprake zal zijn van een vorm van sectorale bestuurlijke verantwoordelijkheid, en (b) dat ook zonder inwerkingtreding van artikel 31, derde lid het Tica er zorg voor dient te dragen dat de gevalsbehandeling in de regio in nauwe samenwerking met de arbeidsvoorzieningsorganisatie plaatsvindt.

Met het uitstellen van de inwerkingtreding van artikel 31, derde lid, van het wetsvoorstel nOsv is het veranderingsproces gericht op de regionalisering van de uitvoeringsorganisatie geenszins van de baan. Alvorens de voorzitter van het Tica met deze opdracht te belasten, zal het kabinet uitgaande van het regeerakkoord een nader standpunt innemen over de toekomstige uitvoeringsorganisatie, waaronder de wijze waarop aan de beoogde regionalisering vorm zou moeten worden gegeven. Dit standpunt kunt u in de loop van het eerste kwartaal van 1995 tegemoet zien en vormt tevens een kabinetsreactie op het WRR-rapport «Belang en beleid» en het SER-advies inzake de regionalisering van de uitvoeringsorganisatie. Nadat over de richting van de regionalisering overeenstemming is bereikt met de Tweede Kamer, is de opdracht aan de 414497F ISSN 0921-7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat '« Gravenhage 1994 voorzitter van het Tica geoperationaliseerd en zal artikel 31, derde lid, van de nOsv in werking treden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. L 0. Linschoten

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.