Nota van verbetering - Invoering van een nieuwe Algemene Bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet)

Inhoudsopgave

Tekst

Ontvangen 18 oktober 1994

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 9) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I In artikel 5, vierde lid, tweede volzin, vervalt «het bepaalde in».

II In artikel 5, vijfde lid, eerste volzin, wordt «door een andere gemeente» vervangen door: door burgemeester en wethouders van een andere gemeente. Tevens wordt «aan die gemeente» vervangen door: aan burgemeester en wethouders van die gemeente.

III Artikel 5a, tweede lid, wordt vervangen door: 2. Ten aanzien van degene, aan wiens uitkering op de peildag reeds voorwaarden tot inschakeling in de arbeid op grond van de Algemene Bijstandswet zijn verbonden, kan het onderzoek, gericht op de inschakeling in de arbeid, achterwege blijven, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat een dergelijk onderzoek alsnog dient plaats te vinden.

IVIn artikel 16a, tweede lid, onderdeel b, wordt «de gemeente» vervangen door: burgemeester en wethouders. Tevens wordt «heeft» vervangen door: hebben. In het derde lid wordt «artikel 79 derde lid» vervangen door: artikel 79, derde lid,. In het vierde lid wordt «gestelde» vervangen door: bepaalde.

In artikei 17, onderdeel D, artikel 4, zesde lid, wordt aan het slot een punt geplaatst.

4US15F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

VI In artikel 17, onderdeel E, artikel 12, eerste lid, wordt «woonplaats bedoeld in artikel 11» vervangen door: de in artikel 11 bedoelde woonplaats. Tevens wordt «er zorg voor» vervangen door: zorg voor.

VIIIn artikel 17, onderdeel E, artikel 19a, eerste lid, wordt aan de aanhef toegevoegd: indien. In de onderdelen a en b vervalt telkens «indien».

VIIIIn artikel 18, onderdeel E, artikel 12, eerste lid, wordt «woonplaats, bedoeld in artikel 11» vervangen door: in artikel 11 bedoelde woonplaats.

IXAan artikel 18 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

T De artikelen 52, 53 en 54 vervallen.

X In artikel 26, punt 2, vervalt in het voorgestelde vierde lid «het bepaalde in».

XIIn artikel 50, eerste regel, wordt na «wordt» ingevoegd: in.

XIIIn artikel 51a wordt «artikel II» vervangen door: artikel III.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.