Nota van wijziging - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 november 1993

In het voorstel van wet wordt de volgende wijziging aangebracht:

Artikel V wordt vervangen door:

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

TOELICHTING Zoals in de memorie van toelichting en de memorie van antwoord bij het voorliggende wetsvoorstel is uiteengezet, hebben de toegenomen en in de komende jaren naar verwachting verder toenemende werkloosheid en de daaruit voorvloeienden financiële problematiek het treffen van maatregelen op de Werkloosheidswet (WW) noodzakelijk gemaakt. Het voorliggende wetsvoorstel tot aanscherping van de wekeneis is één van de maatregelen. Gezien de snelle toename van het beroep op de Werkloosheidswet en de hiermee samenhangende verslechtering van de financiële positie van de WW-fondsen, is besloten deze aanscherping zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen per 1 januari 1994, te realiseren. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd dan ook in artikel V opgenomen dat het wetsvoorstel op die datum in werking zou treden.

Mede door de medewerking van het parlement, waar ik zeer erkentelijk voor ben, is deze datum in principe nog steeds haalbaar. De marge is echter krap geworden. Indien het wetsvoorstel zonder de voorgestelde wijziging van de inwerkingtredingsbepaling door de Tweede Kamer zou worden aangenomen en zich daarna een vertraging voor zou doen waardoor de datum van 1 januari 1994 niet meer haalbaar zou blijken te zijn, zou een ongewenste situatie ontstaan. Daarom wordt voorgesteld de inwerkingtredingsbepaling zodanig te wijzigen, dat de wetswijziging in werking zal treden met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Wallage

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.