Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 maart 1994

Hierbij ontvangt u een afschrift van de heden door mij aan de Sociaai-Economische Raad verzonden adviesaanvrage betreffende de overgang van een sectorale naar een regionale uitvoering van de werknemersverzekeringen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Wallage 1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

412633F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 11994

-.-

,,

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.