Amendement van het lid Van Nieuwenhoven C.S. over de belasting van de voorzitter met het veranderproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

C.S. Ontvangen 2 februari 1994

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. De voorzitter, bedoeld in het eerste lid, onder b, is in het bijzonder belast met het veranderingsproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie. Hij bewaakt de voortgang van dit proces en rapporteert hierover rechtstreeks aan Onze Minister.

Toelichting Zoals in de toelichting bij de tweede nota van wijziging (stuk nr. 12) wordt beschreven is het nadrukkelijk de bedoeling dat een proces op gang komt, dat voor de «uitvoering aan de voet» leidt tot een beweging van sectorale verantwoordelijkheden naar regionale verantwoordelijkheden op de schaal die nu al geldt voor de RBA's. Naar het oordeel van de regering is het Tica de geëigende instantie om die beweging de komende jaren in gang te zetten en te houden. Dit maakt het gewenst dat aan de voorzitter in dezen een specifieke taak en verantwoordelijkheid wordt toegekend. Daartoe strekt dit amendement.

Van Nieuwenhoven Biesheuvel Linschoten Schimmel Brouwer 411864F ISSN0921 -7371 Sdu Uitgeveri] Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.