Amendement van de leden Brouwer C.S. strekt ertoe te bewerkstelligen dat het bestuur van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) een meer onafhankelijk karakter heeft en daarmee te voorkómen dat er sprake zal blijven van een ongewenste verstrengeling van belangen van uitvoering en belangenbehartiging.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

C.S. Ontvangen 1 februari 1994

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De artikelen 31 tot en met 35 worden vervangen door:

Artikel 31

  • Er is een Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming. 2. Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming bezit rechtspersoonlijkheid en heeft zijn zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats.

Artikel 32

  • Het bestuurvan hetTijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming bestaat uit drie leden die zijn benoemd door Onze Minister, alsmede een lid dat is benoemd door naar het oordeel van Onze Minister algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties van werkgevers en een lid dat is benoemd door naar het oordeel van Onze Minister algemeen erkende centrale representatieve organisaties van werknemers. 2. De in het eerste lid bedoelde leden worden benoemd voor een periode van vier jNr. 3. Onze Minister wijst een lid aan dat tevens voorzitter is en wijst een lid aan dat tevens plaatsvervangend voorzitter is. 4. De leden kunnen door Onze Minister worden geschorst en ontslagen. 5. De persoon die tussentijds als lid wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.

Artikel 33

  • Onze Minister regelt de rechtspositie van de leden van het bestuur van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming. 2. Het personeel van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van de zevende titel A van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

411864F ISSN 0921-7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

Artikel 34

Het bestuur van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming stelt een reglement van werkzaamheden vast waarin in elk geval de openbaarheid van de vergaderingen wordt geregeld.

Toelichting Het amendement strekt ertoe te bewerkstelligen dat het bestuur van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) een meer onafhankelijk karakter heeft en daarmee te voorkómen dat er sprake zal blijven van een ongewenste verstrengeling van belangen van uitvoering en belangenbehartiging.

Brouwer Linschoten Schimmel Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23141, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.