Amendementen van het lid Van Hoof - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Ontvangen 28 oktober 1993

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

I In onderdeel D komt in artikel 18, onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid, het tweede lid te vervallen.

II Onderdeel N wordt vervangen door:

N In artikel 119, derde lid, wordt «103, zesde lid» vervangen door: 103, zevende lid.

III Onderdeel 0 vervalt.

Toelichting In het voorgestelde artikel 18, tweede lid, wordt aan de bedrijfsvereniging de bevoegdheid toegekend ten aanzien van een of meer bepaalde groepen van bij haar verzekerde werknemers, in afwijking van artikel 16, eerste lid, regels te stellen op grond waarvan voor de toepassing van het eerste lid van artikel 18 ook als werkloos wordt beschouwd, de werknemer die minder dan vijf arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren, alsmede het recht op onverminderde doorbetaling van zijn loon over die uren. Dit amendement strekt ertoe deze wijziging ongedaan te maken: het verstrekken van WW-uitkering bij een verlies van minder dan vijf arbeidsuren per kalenderweek dient, ook als het gaat om uitkeringen wegens «onwerkbaar weer», niet mogelijk te 315218F ISSN09217371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

zijn. Dientengevolge vervallen ook de daarmee samenhangende voorgestelde wijzigingen in de bepalingen van procedurele aard.

Van Hoof

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.