De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering) - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 02 november 1993 orde 9

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering) (21608).

Het begin van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen A t/m C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Hoof (stuk nr. 20,1).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en het GPV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E t/m 0 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66, de SGP, het GPV, de RPF, PvdA en GroenLinks voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar mij blijkt is er geen behoefte aan het afleggen van stemverklaringen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.