Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 172a

23415

Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 december 1993

Op 9 december 1993 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis), Kamerstuknummer 23415, bij Uw Kamer ingediend. In dat wetsontwerp wordt voorgesteld één van de toetredingsvoorwaarden tot het recht op een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW), namelijk de wekeneis, aan te scherpen. De wekeneis houdt op dit moment in dat men in de 12 maanden direct voorafgaande aan het intreden van de werkloosheid in ten minste 26 weken dient te hebben gewerkt. Voorgesteld wordt de periode waarin het aantal van 26 weken dient te worden gehaald, te verkorten tot 39 weken (van «26 uit 52» naar «26 uit 39»). Uw Kamer heeft besloten de datum voor de inbreng voor het (voorlopig) verslag vast te stellen op 11 januari 1994. Zoals u waarschijnlijk bekend is, blijkt uit een recent onderzoek van de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) dat met de beoogde aanscherping een substantieel lagere besparing gepaard zou gaan dan door mijn departement oorspronkelijk geraamd, terwijl volgens dat zelfde onderzoek ook het effect van een andere, door mij voorgenomen maar nog niet bij de Staten-Generaal ingediende aanscherping, namelijk een aanscherping van de zogenaamde «3 uit 5-eis», kleiner zou zijn dan verwacht. Over het bovenstaande heb ik de Tweede Kamer op 26 november en 2 december ingelicht. Tevens heb ik die Kamer medegedeeld dat ik mij zou beraden over maatregelen ter compensatie van het aldus optredende besparingsverlies. Om enigszins in de buurt te komen van de selectie aan de poort tot de WW die het kabinet in de zomer beoogde heb ik inmiddels besloten zo spoedig mogelijk een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen, waarin onder meer zal worden voorgesteld de wekeneis per 1 juli 1994 aan te scherpen tot «39 uit 52».

31634 4FISSN 0921 • 7363 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

Met het oog daarop geef ik u in overweging de behandeling van het bij u aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de wekeneis WW (van «26 uit 52» naar «26 uit 39») voorlopig aan te houden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.Wallage

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.