Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 266e

23141

De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen 1 Deze stukken zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 11270 0.6.

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 22 juni1994 Dinsdag 21 juni jl. hebben uw vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik een besloten overleg gevoerd over het in uw Kamer aanhangige wetsvoorstel voor een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen. Bij die gelegenheid heb ik uiteengezet waarom ik van mening ben dat het buitengewoon belangrijk is het wetsvoorstel conform eerder met Uw Kamer gemaakte afspraken zo spoedig mogelijkte behandelen. Daarbij heb ik aangegeven hoe ik aankijk tegen de relatie tussen de onlangs uitgebrachte adviezen van de WRR en de SER en het wetsvoorstel zoals het er ligt.

Tijdens het overleg bleek mij verder dat uw Kamer er behoefte aan heeft kennis te kunnen nemen van deze adviezen. Overeenkomstig mijn toezegging doe ik u deze adviezen hierbij toekomen.

Overigens verwijs ik naar een eerder besluit van uw Kamer (zie lijst van besluiten, Handelingen EK d.d. 31 mei 1994, nr. 34) de nOSV te behandelen zodra de voorbereiding was voltooid, óók gedurende de demissionaire fase van het kabinet. Er hebben zich met betrekking tot de kernelementen van het wetsvoorstel mijns inziens geen nieuwe feiten voorgedaan sinds het moment waarop uw Kamer besloot het wetsvoorstel te behandelen, ook met het demissionaire kabinet.

Een en ander overziende zou ik het ten zeerste op prijs stellen indien u mij in de gelegenheid stelt het wetsvoorstel vóór het zomerreces in uw Kamer te verdedigen. Mocht er behoefte bestaan af te wijken van de eerder met betrekking tot de procedure gemaakte afspraken, dan zou ik het op prijs stellen indien u mij in de gelegenheid wilt stellen zo spoedig mogelijk in een plenaire vergadering met u te debatteren over de vraag of het naar de uitvoeringsorganisatie toe verantwoord is thans niet tot plenaire behandeling over te gaan. De grote groep betrokkenen heeft er naar mijn oordeel recht op de argumenten te kennen voor eventuele 413548F ISSN 0921 -7363 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994 vertraging en de verantwoordelijkheid daarvoor behoort in het openbaar te worden vastgesteld.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Wallage

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.