De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijzigïng enkele bepalingen inzake het recht op uitkering) - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 21 december 1993 orde 2


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijzigïng enkele bepalingen inzake het recht op uitkering) (21608); -Goedkeuring van het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, met Aanhangsels (Trb. 1991, 104 en 174) (22883); -Wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de toepassing van de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector (22958); -Wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening (23015); -Financiële compensatie voor langdurige militaire dienst (Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd) (23091); -Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (gesloten dossier) (23156); -Aanpassing van een aantal rijkswetten aan de eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassing rijkswetten Awb) (23252, R1477); -Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet (23261); -Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (23269); -Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de verlenging van de experimentele reclameregeling voor de lokale en regionale omroep en enkele andere wijzigingen (23246); -Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met schoonmaakkosten en aftrekposten van de vergoeding (23452); -Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, de Kernenergiewet, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet arbeid gehandicapte werknemers in verband met de opheffing van de Arboraad (23455).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

©

De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van GroenLinks wordt conform artikel 121 van het Reglement van orde aantekening verleend, dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening (23015) te hebben kunnen verenigen. De aanwezige leden van de fractie van de SGP wordt conform artikel 121 van het Reglement van orde aantekening verleend, dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de verlenging van de experimentele reclameregeling voor de lokale en regionale omroep en enkele andere wijzigingen (23246) te hebben kunnen verenigen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.