23141 nl - wetsvoorstel
Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

Dit wetsvoorstel werd op 10 mei 1993 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een aantal knelpunten in de organisatie van de uitvoering van de sociale verzekeringen op te lossen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
10 mei 1993

Volledige titel
Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Als belangrijkste knelpunt zie ik het bestaan van gescheiden trajecten en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de Ziektewet (ZW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Dit leidt tot een censuur in de gevalsbehandeling en heeft lange behandelingstijden tot gevolg. De huidige uitvoeringsstructuur draagt daardoor niet optimaal bij aan het terugdringen van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Een geïntegreerde gevalsbehandeling is, zelfs bij zeer nauwe samenwerking tussen de uitvoeringsinstanties, niet mogelijk. Daarnaast is het behandelingsproces voor de cliënt ondoorzichtig door de scheiding tussen advisering en begeleiding door de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) enerzijds en beslissing en administratieve uitvoering door de bedrijfsverenigingen anderzijds.

Het tweede knelpunt is dat in de huidige OSV het toezicht niet helder is geregeld. Dit komt onder meer tot uiting in de overlapping van de 31292 6FISSN0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraat s Gravenhage 1993

Het derde knelpunt is het ontbreken van een duideiijke structuur voor de beheersing van de kosten van de uitvoering. De ontwikkeling van die kosten draagt daardoor een vrijwel autonoom karakter.

Het vierde knelpunt betreft het gebrek aan sturing van de uitvoering van de sociale verzekeringen in de regio. De bedrijfsverenigingen (thans 19 in getal) zijn belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen, de AAW en de Toeslagenwet (TW). Het accent ligt daarbij op de autonomie van deze bedrijfstakgewijs georganiseerde instanties. De verschillende uitvoeringsinstanties zijn op verschillende wijze regionaal georganiseerd. De uitvoeringsorganisatie maakt hierdoor naar de cliënt toe een versnipperde en ondoorzichtige indruk. Door het gebrek aan adequate coördinatie en bestuurlijke samenhang op centraal niveau ontstaan verschillen in uitvoering op regionaal niveau. Hierdoor is het niet eenvoudig centraal en regionaal tot afstemming te komen met andere instanties die op aangrenzende beleidsterreinen veelal aan dezelfde cliënten voorzieningen verschaffen. Wellicht ten overvloede wil ik hier tevens de aandacht vestigen op de volume-en uitgavenontwikkeling van de sociale zekerheid die in dit kader een belangrijk aandachtspunt vormen. De vier genoemde knelpunten die ten grondslag liggen aan dit wetsvoorstel bemoeilijken de beheersing van het volume-en uitgavenniveau. Verwacht mag worden dat de oplossing van deze knelpunten een positieve bijdrage levert aan een betere beheersing van het volume en de uitgaven in de sfeer van de sociale zekerheid. Het oplossen van de hiervoorgenoemde knelpunten vergt een aanpassing van de OSV op een groot aantal plaatsen. Daarom is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de uit 1953 stammende OSV, die in de loop van de tijd steeds, zij het op ondergeschikte punten, is aangepast, te herschrijven om zodoende de onderdelen van de wet beter op elkaar te laten aansluiten, de eenduidigheid in terminologie te bevorderen, een logische opbouw aan de wet te geven en de Wet op de Sociale Verzekeringsbank in de OSV te integreren.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en drie amendementen ingediend.

Documenten

(40 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 25 oktober 1994, stemming(en), Blz. 71 - 76     251094 1 2
De stemming over het wetsvoorstel De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen) - Handelingen Eerste Kamer 1994-1995 25 oktober 1994 orde 2
vergadering: 25 oktober 1994
 
1 14 oktober 1994, brief, nr. 11a     KST23141N11aK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 14 oktober 1994, brief, nr. 20     KST23141N20K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 11 oktober 1994, behandeling, Blz. 33 - 70     111094 1 4
De behandeling van het wetsvoorstel De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen - Handelingen Eerste Kamer 1994-1995 11 oktober 1994 orde 4
vergadering: 11 oktober 1994
 
1 13 september 1994, eindverslag, nr. 111     KST23141N111K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 13 september 1994, eindverslag, nr. 11     KST23141N11K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 9 september 1994, brief, nr. 266g     KST23141N266gK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 29 juni 1994, brief, nr. 266f Herdruk     KST23141N266f HerdrukK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 22 juni 1994, brief, nr. 266e     KST23141N266eK1
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 10 juni 1994, nr. 266d     KST23141N266dK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 3 juni 1994, voorlopig verslag, nr. 266c     KST23141N266cK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 11 mei 1994, memorie van antwoord, nr. 266b     KST23141N266bK1
Memorie van antwoord
 
1 21 april 1994, voorlopig verslag, nr. 266a     KST23141N266aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 28 maart 1994, brief, nr. 19     KST23141N19K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 23 maart 1994, brief, nr. 18     KST23141N18K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 22 maart 1994, behandeling, Blz. 4665 - 4914     220394 2 29
De behandeling van de brief over de SER-adviesaanvrage inzake de Organisatiewet sociale verzekeringen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 22 maart 1994 orde 29
vergadering: 22 maart 1994
 
2 16 maart 1994, brief, nr. 17     KST23141N17K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 17 februari 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 266 Herdruk     KST23141N266 HerdrukK1
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 17 februari 1994, gewijzigd voorstel van wet, nr. 266     KST23141N266K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 8 februari 1994, stemming(en), Blz. 3687 - 3740     080294 2 4
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 08 februari 1994 orde 4
vergadering: 8 februari 1994
 
2 2 februari 1994, gewijzigd amendement, nr. 16     KST23141N16K2
Gewijzigde amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 13
 
2 2 februari 1994, amendement, nr. 15     KST23141N15K2
Amendement van het lid Van Nieuwenhoven C.S. over de belasting van de voorzitter met het veranderproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie. -
 
2 2 februari 1994, behandeling, Blz. 3557 - 3608     020294 2 4
De voortzetting van de behandeling van: -het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 02 februari 1994 orde 4
vergadering: 2 februari 1994
 
2 1 februari 1994, amendement, nr. 14     KST23141N14K2
Amendement van de leden Brouwer C.S. strekt ertoe te bewerkstelligen dat het bestuur van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) een meer onafhankelijk karakter heeft en daarmee te voorkómen dat er sprake zal blijven van een ongewenste verstrengeling van belangen van uitvoering en belangenbehartiging. -
 
2 27 januari 1994, amendement, nr. 13     KST23141N13K2
Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. om het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) opte heffen met ingang van 1 januari 1996. -
 
2 27 januari 1994, behandeling, Blz. 3411 - 3490     270194 2 5
De behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 27 januari 1994 orde 5
vergadering: 27 januari 1994
 
2 18 januari 1994, nota van wijziging, nr. 12     KST23141N12K2
Tweede nota van wijziging
 
2 8 november 1993, nota van wijziging, nr. 11     KST23141N11K2
Nota van wijziging
 
2 8 november 1993, nota, nr. 10     KST23141N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 19 oktober 1993, eindverslag, nr. 9     KST23141N9K2
Eindverslag
 
2 16 september 1993, verslag, nr. 8     KST23141N8K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 6 september 1993, memorie van antwoord, nr. 7     KST23141N7K2
Memorie van antwoord
 
2 21 juli 1993, voorlopig verslag, nr. 6     KST23141N6K2
Voorlopig verslag
 
2 14 juni 1993, nota van verbetering, nr. 4     KST23141N4K2
Nota van verbetering
 
2 11 juni 1993, brief, nr. 5     KST23141N5K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 10 mei 1993, memorie van toelichting, nr. 3     KST23141N3K2
Memorie van toelichting
 
2 10 mei 1993, voorstel van wet, nr. 2     KST23141N2K2
Voorstel van wet
 
2 10 mei 1993, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23141N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 7 mei 1993, advies Raad van State, nr. B     KST23141NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1992, memorie van toelichting, nr. A     KST23141NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 27-01-1994 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
M. (Meindert) Leerling 27-01-1994 RPF M. (Meindert) Leerling i
G.J. (Gert) Schutte 27-01-1994 GPV G.J. (Gert) Schutte i
A.J. (Arthie) Schimmel 27-01-1994 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
R.L.O. (Robin) Linschoten 27-01-1994 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 27-01-1994 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J. (Jacques) Wallage 02-02-1994 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Tweede termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 02-02-1994 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
J. (Jacques) Wallage 02-02-1994 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Derde termijn Tweede Kamer

A.J. (Arthie) Schimmel 22-03-1994 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-03-1994 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 22-03-1994 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
I. (Ina) Brouwer 22-03-1994 GL I. (Ina) Brouwer i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-03-1994 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
J. (Jacques) Wallage 22-03-1994 Staatssecretaris J. (Jacques) Wallage i

Eerste termijn Eerste Kamer

H. (Harm) van der Meulen 11-10-1994 CDA H. (Harm) van der Meulen i
H.F. (Han) Heijmans 11-10-1994 VVD H.F. (Han) Heijmans i
M.F. (Ria) Jaarsma 11-10-1994 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
K. (Kars) Veling 11-10-1994 GPV K. (Kars) Veling i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 11-10-1994 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
R.L.O. (Robin) Linschoten 11-10-1994 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Eerste Kamer

H. (Harm) van der Meulen 11-10-1994 CDA H. (Harm) van der Meulen i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.