22163 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar

Dit wetsvoorstel werd op 24 juni 1991 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar te wijzigen en dat daartoe een wijziging van de Algemene Bijstandswet noodzakelijk is en dat het voorts wenselijk is de grondslagen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers daaraan aan te passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Algemene Bijstandswet  i).

Kerngegevens

Ingediend
24 juni 1991

Volledige titel
Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord voor de kabinetsperiode 1990-1994 (Kamerstukken II, 1989/90, 21132, nr. 8), waarin het beleidsvoornemen is opgenomen om te komen tot een geïntegreerd scholings-, inkomens en arbeidsmarktbeleid om de werkloosheid onder jongvolwassenen bij de bron te bestrijden. Het accent ligt daarbij op een sluitende aanpak van de werkloosheid onder schoolverlaters via een aanbod van werkervaring of scholing, dan wel een combinatie van beide, na zes danwel uiterlijk twaalf maanden werkloosheid. In het kader van een geïntegreerde benadering is in het regeerakkoord voorts voorzien in een tweetal wijzigingen in de systematiek van jongerenuitkeringen. Het betreft allereerst de beperking van het recht op de uitwonendennorm voor 18-tot 21-jarigen in de bijstand. In de tweede plaats bevatten de afspraken in het regeerakkoord een apart uitkeringsregime voor schoolverlaters van 21 tot 27 jaar dat is afgestemd op het niveau van de budgetten voor levensonderhoud op grond van de Wet op de studiefinanciering (WSF) gedurende het eerste half jaar van de werkloosheid, met een enigszins verruimde vrijlating van arbeidsinkomsten ten opzichte van de bijstand. Deze maatregelen zijn naar het oordeel van het kabinet een wezenlijk element in het geheel van maatregelen en voorzieningen dat ingevolge het regeerakkoord tot stand zal worden gebracht. De daartoe strekkende wijzigingen van de uitkeringssystematiek van de Algemene Bijstandswet (ABW) worden geëffectueerd door middel van een wijziging van het Bijstandsbesluit landelijke normering (Bln.). Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe deze aanpassingen mogelijk te maken door wijziging van wijziging van artikel 1, derde lid, van de Algemene Bijstandswet. Daarnaast draagt dit wetsvoorstel ervoor zorg dat de betreffende wijzigingen in de uitkeringssystematiek van de ABW op de juiste wijze doorwerken in die van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(19 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 22 september 1992, behandeling, Blz. 7 - 66     220992 1 5
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met de wijziging van d... - Handelingen Eerste Kamer 1992-1993 22 september 1992 orde 5
vergadering: 22 september 1992
 
1 18 september 1992, eindverslag, nr. 7     KST22163N7K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 14 september 1992, memorie van antwoord, nr. 377a     KST22163N377aK1
Memorie van antwoord
 
1 8 september 1992, voorlopig verslag, nr. 377     KST22163N377K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 24 juni 1992, stemming(en), Blz. 5777 - 5876     240692 2 4
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijzigin... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 24 juni 1992 orde 4
vergadering: 24 juni 1992
 
2 23 juni 1992, motie, nr. 12     KST22163N12K2
Motie van het lid Willems over het verzoek om af te zien van het voornemen tot beperking van de uitwonendennorm -
 
2 23 juni 1992, behandeling, Blz. 5711 - 5776     230692 2 14
De voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband m... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 23 juni 1992 orde 14
vergadering: 23 juni 1992
 
2 23 juni 1992, behandeling, Blz. 5711 - 5776     230692 2 12
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de b... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 23 juni 1992 orde 12
vergadering: 23 juni 1992
 
2 22 juni 1992, motie, nr. 11     KST22163N11K2
Motie van het lid Doelman-Pel C.S. over dat het wenselijk is dat het nieuwe uitkeringsregime voor jongeren over 2 jaar wordt geëvalueerd en de resultaten worden aangeboden aan de Kamer -
 
2 10 februari 1992, brief, nr. 10     KST22163N10K2
Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 10 februari 1992, amendement, nr. 9     KST22163N9K2
Amendement van de leden Schimmel en Rosenmöller beoogt de invoering van de schoolverlatersnormen in de Algemene Bijstandswet parallel aan de uitbreiding van de doelgroep van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) te laten plaatsvinden. -
 
2 9 december 1991, nota, nr. 8     KST22163N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 6 november 1991, eindverslag, nr. 7     KST22163N7K2
Eindverslag
 
2 26 september 1991, memorie van antwoord, nr. 6     KST22163N6K2
Memorie van antwoord
 
2 16 september 1991, voorlopig verslag, nr. 5     KST22163N5K2
Voorlopig verslag
 
2 11 juli 1991, brief, nr. 4     KST22163N4K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 24 juni 1991, memorie van toelichting, nr. 3     KST22163N3K2
Memorie van toelichting
 
2 24 juni 1991, voorstel van wet, nr. 2     KST22163N2K2
Voorstel van wet
 
2 24 juni 1991, koninklijke boodschap, nr. 1     KST22163N1K2
Koniimklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

G.J. (Gert) Schutte 23-06-1992 GPV G.J. (Gert) Schutte i
A. (Ali) Doelman-Pel 23-06-1992 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
M. (Meindert) Leerling 23-06-1992 RPF M. (Meindert) Leerling i
A.M. (Margo) Vliegenthart 23-06-1992 PvdA A.M. (Margo) Vliegenthart i
B.J. (Bas) van der Vlies 23-06-1992 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
H.A.L. (Henk) van Hoof 23-06-1992 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
A.M. (Margo) Vliegenthart 23-06-1992 PvdA A.M. (Margo) Vliegenthart i
H.A.L. (Henk) van Hoof 23-06-1992 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
A.J. (Arthie) Schimmel 23-06-1992 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
W.J. (Wilbert) Willems 23-06-1992 GL W.J. (Wilbert) Willems i
B.J. (Bas) van der Vlies 23-06-1992 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
W.J. (Wilbert) Willems 23-06-1992 GL W.J. (Wilbert) Willems i
E. (Elske) ter Veld 23-06-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Tweede Kamer

A. (Ali) Doelman-Pel 23-06-1992 CDA A. (Ali) Doelman-Pel i
B.J. (Bas) van der Vlies 23-06-1992 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
H.A.L. (Henk) van Hoof 23-06-1992 VVD H.A.L. (Henk) van Hoof i
L.S. (Louise) Groenman 23-06-1992 D66 L.S. (Louise) Groenman i
W.J. (Wilbert) Willems 23-06-1992 GL W.J. (Wilbert) Willems i
E. (Elske) ter Veld 23-06-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 22-09-1992 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
T. (Truus) van Gijzen 22-09-1992 CDA T. (Truus) van Gijzen i
E. (Elske) ter Veld 22-09-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 22-09-1992 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
T. (Truus) van Gijzen 22-09-1992 CDA T. (Truus) van Gijzen i
E. (Elske) ter Veld 22-09-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.