20854 nl - wetsvoorstel
Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer)

Dit wetsvoorstel werd op 28 september 1988 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is met het oog op een doelmatige uitvoering van de sociale verzekeringen over te gaan tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regels te stellen voor de registratie van verzekerden en in dat verband de regeling met betrekking tot de administratie, de gegevensverstrekking en de geheimhouding in het kader van die verzekeringen aan ' e passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
28 september 1988

Volledige titel
Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Zowel de ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid als de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen hebben geleid tot de noodzaak van een bezinning op de administratieve organisatie bij de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en hun relaties met andere uitvoeringsorganen en overheidsinstellingen. In de laatste decennia heeft de sociale zekerheid een grote toename van het aantal verzekerden te zien gegeven. Het aantal regelingen is sterk uitgebreid en verfijnder geworden en bovendien zijn deze regelingen onderling nauwer verweven. Dit stelt hoge eisen aan de administratie van de uitvoeringsorganen die steeds meer gegevens moeten verwerken, opslaan en uitwisselen. Daarnaast zijn door de automatisering de mogelijkheden in de administratieve sfeer toegenomen. Aan deze ontwikkeling kunnen gevaren verbonden zijn, met name op het gebied van de privacy. Enerzijds moeten de uitvoeringsorganen hun werk zo efficiënt mogelijk doen, anderzijds moeten de persoonlijke belangen van de verzekerden en uitkeringsgerechtigden in de administratieve sfeer beschermd worden. Vanuit de wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid dienen waarborgen te worden geschapen dat er een goede administratie wordt gevoerd, en dat er een efficiënte uitwisseling van gegevens kan plaatsvinden tussen de instanties die de wettelijke regelingen van de sociale zekerheid uitvoeren en andere instanties die daaraan een bijdrage leveren. Voorkomen moet worden, dat gegevens verder worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij dienen, namelijk een goede uitvoering van deze wettelijke regelingen. Een goede administratie dient tevens de belangen van de sociale zekerheid in ruimere zin zoals beheersing van de uitgaven en van de uitvoeringsprocessen en het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik. De wetgever heeft tevens de plicht te zorgen, dat de administraties van de uitvoeringsorganen in de pas blijven met hetgeen vanuit andere doelstellingen van beleid wordt geëist. Dit laatste is evident in het geval van de Wet persoonsregistraties (Kamerstukken II, 1984-1985, 19095).

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en acht amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(39 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 27 december 1988, presentie en opening, Blz. 561 - 604     271288 1 1
Presentie en opening (dinsdag 27 december 1988) - Handelingen Eerste Kamer 1988-1989 27 december 1988 orde 1
vergadering: 27 december 1988
 
1 27 december 1988, behandeling, Blz. 561 - 604     271288 1 5
De voortzetting van de behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer,... - Handelingen Eerste Kamer 1988-1989 27 december 1988 orde 5
vergadering: 27 december 1988
 
1 27 december 1988, behandeling, Blz. 561 - 604     271288 1 3
De behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van... - Handelingen Eerste Kamer 1988-1989 27 december 1988 orde 3
vergadering: 27 december 1988
 
1 27 december 1988, behandeling, Blz. 561 - 604     271288 1 2
De behandeling van het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties (Wet persoonsregistraties) - Handelingen Eerste Kamer 1988-1989 27 december 1988 orde 2
vergadering: 27 december 1988
 
2 12 december 1988, brief, nr. 25     KST20854N25K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 9 december 1988, gewijzigd voorstel van wet, nr. 85     KST20854N85K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 1 december 1988, motie, nr. 24     KST20854N24K2
Motie van het lid Van Nieuwenhoven C.S. over het verzoek aan de regering om de Kamer te informeren hoe de wetgeving met betrekking tot het finummer in overeenstemming kan worden gebracht met de Wet sofinummer. -
 
2 1 december 1988, motie, nr. 23     KST20854N23K2
Motie van de leden Linschoten en De Leeuw over het verzoek aan de regering om een verdergaande integratie van het berichtenverkeer op korte termijn, in het bijzonder op het gebied van de sociale verzekering en de belastingen, te bevorderen. -
 
2 1 december 1988, motie, nr. 22     KST20854N22K2
Motie van het lid Van Nieuwenhoven over het verzoek aan de regering om zodanige maatregelen te treffen, dat de vulling van de verzekerdenadministratie zal aanvangen, nadat de WPR tot wet zal zijn verheven. -
 
2 1 december 1988, gewijzigd amendement, nr. 21     KST20854N21K2
Gewijzigde amendementen van het lid Van Nieuwenhoven ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15 - Wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummmer)
 
2 1 december 1988, motie, nr. 20     KST20854N20K2
Motie van het lid De Leeuw C.S. over de koppeling tussen de bestanden van de GBA, de uitvoeringsorganisatie en de fiscus. -
 
2 1 december 1988, presentie en opening, Blz. 1817 - 1881     011288 2 1
De voortzetting van de behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer) (20854) - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 01 december 1988 orde 1
vergadering: 1 december 1988
 
2 1 december 1988, behandeling, 20866, Blz. 1817 - 1881     011288 2 2
De behandeling van: • de brief over herziening van een opgelegde aanslag - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 01 december 1988 orde 2
vergadering: 1 december 1988
 
2 1 december 1988, behandeling, Blz. 1817 - 1881     011288 2 9
De voortzetting van de behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer,... - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 01 december 1988 orde 9
vergadering: 1 december 1988
 
2 1 december 1988, behandeling, Blz. 1817 - 1881     011288 2 7
De voortzetting van de behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer,... - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 01 december 1988 orde 7
vergadering: 1 december 1988
 
2 1 december 1988, behandeling, Blz. 1817 - 1881     011288 2 3
De voortzetting van de behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer,... - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 01 december 1988 orde 3
vergadering: 1 december 1988
 
2 30 november 1988, amendement, nr. 19     KST20854N19K2
Amendement van het lid Van Es heeft als doel de invoering van het sofinummer niet eerder te laten geschieden dan de inwerkingtreding van de Wet persoonsregistraties met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens in verband met de privacy. -
 
2 30 november 1988, amendement, nr. 18     KST20854N18K2
Amendement van het lid Van Es heeft als doel te voorkomen, dat verzekerden en uitkeringsgerechtigden mede verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de gegevens en op grond daarvan strafbaar zijn. -
 
2 30 november 1988, amendement, nr. 17     KST20854N17K2
Amendement van het lid Van Nieuwenhoven strekt ertoe het gebruik van het fiscaal nummer evenals het sofinummer met waarborgen te omgeven. -
 
2 30 november 1988, amendement, nr. 16     KST20854N16K2
Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven maken het mogelijk dat indien gewenst overleg plaatsvindt over de wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering. -
 
2 30 november 1988, amendement, nr. 14     KST20854N14K2
Amendement van de leden Van der Vlies en Van Nieuwenhoven: In artikel I, onderdeel L, wordt in artikel 50g, derde lid, de laatste volzin vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur worden hierover nadere regels gesteld. -
 
2 30 november 1988, presentie en opening, Blz. 1733 - 1888     301188 2 1
Presentie en opening (woensdag 30 november 1988) - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 30 november 1988 orde 1
vergadering: 30 november 1988
 
2 30 november 1988, behandeling, Blz. 1733 - 1888     301188 2 6
De behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van... - Handelingen Tweede Kamer 1988-1989 30 november 1988 orde 6
vergadering: 30 november 1988
 
2 29 november 1988, amendement, nr. 15     KST20854N15K2
Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven over de bescherming van opgeslagen gegevens. -
 
2 29 november 1988, amendement, nr. 13     KST20854N13K2
Amendement van de leden De Leeuw en Linschoten: In artikel I, onderdeel L, wordt in artikel 50d, tweede lid, na «heeft ontvangen» ingevoegd: en redelijkerwijs kon weten dat hij dit bericht had behoren te ontvangen. -
 
2 29 november 1988, amendement, nr. 12     KST20854N12K2
Amendement van de leden De Leeuw en Linschoten om de minimale verplichting om de in dit lid genoemde gegevensoverzichten aan de verzekerde en uitkeringsgerechtigde ten minste één maal per jaar te verstrekken ook expliciet in de wet op te nemen. -
 
2 25 november 1988, nota van wijziging, nr. 11     KST20854N11K2
Nota van wijziging
 
2 23 november 1988, eindverslag, nr. 9     KST20854N9K2
Eindverslag
 
2 15 november 1988, nota, nr. 10     KST20854N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 15 november 1988, brief, nr. 8     KST20854N8K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen Sofi nummer
 
2 15 november 1988, brief, nr. 7     KST20854N7K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen Sofi nummer
 
2 8 november 1988, memorie van antwoord, nr. 6     KST20854N6K2
Memorie van antwoord
 
2 4 november 1988, voorlopig verslag, nr. 5     KST20854N5K2
Voorlopig verslag
 
2 2 november 1988, nota van verbetering, nr. 4     KST20854N4K2
Nota van verbetering
 
2 28 september 1988, memorie van toelichting, nr. 3     KST20854N3K2
Memorie van toelichting
 
2 28 september 1988, voorstel van wet, nr. 2     KST20854N2K2
Voorstel van wet
 
2 28 september 1988, koninklijke boodschap, nr. 1     KST20854N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 26 september 1988, advies Raad van State, nr. A     KST20854NAK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 25 september 1988, memorie van toelichting, nr. B     KST20854NBK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vijf wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.Ch. (Andrée) van Es 30-11-1988 PSP A.Ch. (Andrée) van Es i
J.F. (Johan) de Leeuw 30-11-1988 CDA J.F. (Johan) de Leeuw i
J.T. (Koos) van den Berg 30-11-1988 SGP J.T. (Koos) van den Berg i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 30-11-1988 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
G.J. (Gert) Schutte 30-11-1988 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 30-11-1988 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M. (Meindert) Leerling 30-11-1988 RPF M. (Meindert) Leerling i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 30-11-1988 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
R.L.O. (Robin) Linschoten 30-11-1988 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 01-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 01-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 01-12-1988 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L. (Louw) de Graaf 01-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 01-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 01-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 01-12-1988 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L. (Louw) de Graaf 01-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 27-12-1988 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H.F. (Han) Heijmans 27-12-1988 VVD H.F. (Han) Heijmans i
H.G. (Driekus) Barendregt 27-12-1988 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i
J. (Jan) van der Jagt 27-12-1988 GPV J. (Jan) van der Jagt i
L. (Louw) de Graaf 27-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 27-12-1988 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H.F. (Han) Heijmans 27-12-1988 VVD H.F. (Han) Heijmans i
L. (Louw) de Graaf 27-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 27-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 27-12-1988 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H.F. (Han) Heijmans 27-12-1988 VVD H.F. (Han) Heijmans i
L. (Louw) de Graaf 27-12-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.