Amendement van het lid Dales met de strekking dat een uitwerking van het beginsel dat niemand in dezelfde zaak twee maal bestraft mag worden

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 8 HERDRUK1

AMENDEMENT VAN HET LID DALES Ontvangen 23 september 1986

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan het enig artikel wordt toegevoegd:

Artikel 84g

Indien een persoon bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ter zake van overtreding van artikel 84e en 84f is veroordeeld, vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging, en ten aanzien van die persoon door burgemeester en wethouders een beslissing tot vermindering van de bijstand is genomen, wordt die beslissing door burgemeester en wethouders ongedaan gemaakt voor zover zij is genomen op grond van hetzelfde feit ter zake waarvan de rechterlijke uitspraak is gewezen.

Toelichting Het amendement strekt er toe om te voorkomen dat een strafrechtelijke sanctie krachtens de artikelen 84e en 84f wordt opgelegd naast een administratieve sanctie (de strafkorting) en is derhalve een uitwerking van het beginsel dat niemand in de zelfde zaak twee maal bestraft mag worden («Ne bis in idem»). Een dergelijke anticumulatiebepaling komt ook voor in artikel 21, tweede lid Algemene Wet Rijksbelastingen en het wetsvoorstel tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering ca. (18 983).

Dales

1 Wijziging in toelichting.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.