Presentie en opening (dinsdag 16 december 1986) - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 16 december 1986 orde 1

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

11e Vergadering

Dinsdag 16 december 1986

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Steenkamp Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten: Steenkamp, Van der Jagt, Kiers, Van Boven, Vogt, Ginjaar, Burkens, Struick-van Bemmelen, Feij, Van den Bos, Van Tets, Veder-Smit, Zoutendijk, Heijne-Makkreel, Luteijn, Geertsema, Tummers, Hofman, Vonhoff-Luijendijk, Maris, Vermeer, Verbeek, De Jong, De Rijk, Eijsink, Schuurman, Tiesinga-Autsema, Kuiper, Van Dalen, Postma, Gelderblom-Lankhout, Maassen, Oskamp, Grol-Overling, Christiaanse, Uijterwaal-Cox, Zoon, Barendregt, Stam, Umkers, M. A. van der Meer, Coenemans, Van der Werf-Terpstra, De Gaay Fortman, Heijmans, Van Veldhuizen, Holdijk, Kruisinga, Kaland, Ermen, Van Kuilenburg-Lodder, Glastra van Loon, Pleumeekers, Schouten, Baarveld-Schlaman, Von Meijenfeldt, Buijsert, Hendriks, Franssen, Groensmit-van der Kallen, Van Leeuwen, J. H. B. van der Meer, (Jijen, De Goede, De Vries, Zijlstra, Vis, Bolding, Wagemakers, Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn en Van de Zandschulp, en de heren Deetman, minister van Onderwijs en Wetenschappen, Ruding, ministervan Financiën, Nijpels, ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Koning, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw De Graaff-Nauta, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de heren Van der Linden, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Koning, staatssecretaris van Financiën en De Graaf, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van het lid Van der Werff wegens ziekte. Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

Herdenking drs. J.G. van der Ploeg

De Voorzitter: Beste medeleden! Op zaterdag 13 december jl. overleed geheel onverwachts ons medelid Jan van der Ploeg. Met verslagenheid hebben wij van dit droeve bericht kennis genomen. Van der Ploeg was een veelzijdige collega, die niet alleen in het parlement de publieke zaak heeft gediend. Groot was zijn ervaring op bestuurlijk terrein. Van 1967 tot 1982 was hij wethouder in Rotterdam, eerst van onderwijs, jeugdzaken en vormingswerk en daarna van stadsvernieuwing. Ook na zijn pensionering bleef hij actief als lid van vele adviesorganen, zoals de Raad voor de Arbeidsmarkt, de Raden voor de Ruimtelijke Ordening en de Volkshuisvesting en bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van de Raad van Nederlandse Gemeenten. Kenmerkend voor hem was ook zijn actieve rol in het Nederlands Gespreks Centrum. Mensen tot elkaar brengen, over partijpolitieke dan wel levensbeschouwelijke tegenstellingen heen zien te komen ten einde de samenleving te vernieuwen, dat stond hem daarbij voor ogen. Misschien mag ik daaraan een persoonlijke herinnering toevoegen. Toen ik in 1951 in de plaats van mijn inwoning bezig was om een afdeling van het Nederlands Gespreks Centrum op te richten, ging ik naar Rotterdam om advies bij Van der Ploeg te vragen. Hij legde mij een uur lang alles uit wat ik zou moeten doen. Het gesprek was afgelopen. Wi j liepen naar de deur. Toen zei hij: Mag ik u nog een laatste raad geven? Ik was vol belangstelling en verwachting van wat hij zou zeggen. Hij zegt: Mijn laatste woord aan u is, let erop dat u altijd kijkt naar wat mensen verenigt en niet naar wat mensen verdeelt. Deze les, beste medeleden, heb ik in mijn leven meegenomen. Deze motivering heeft ook een rol gespeeld bij zijn functie als secretaris van de Nederlandse Volksbeweging. Daarna werd hij docent en later directeur van de sociale academie in Rotterdam. Dat is evenzeer kenmerkend voor onze overleden collega. In het maatschappelijk en politieke leven zullen derhalve velen om zijn heengaan treuren. Dankbare herinneringen blijven echter aan deze sympathieke en markante bestuurder voor het vele dat hij heeft gegeven. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar mevrouw Van der Ploeg en haar kinderen. Jan van der Ploeg, een echte democraat, een bonk van integriteit, een sociaal bewogen mens en een gelovig christen. Wat een combinatie. Moge aan hem de belofte van Christus in vervulling gaan: wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Ik geef het woord aan minister Nijpels.

Minister Nijpels: Mijnheer de Voorziter! Namens de regering spreek ik op dit droevige moment een woord van herdenking uit bij het plotselinge verscheiden van de heer Van der Ploeg. Gedurende een reeks van jaren heeft de heer Van der Ploeg het gezicht van de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing in Nederland in sterke mate mede bepaald. In de jaren zeventig bewerkstelligde hij een omwenteling in het stadsvernieuwingsbeleid. Nog steeds geldt deze aanpak tot ver buiten de landsgrenzen als inspiratiebron voor andere steden. Jan van der Ploeg maakte zich sterk voor een realistische decentralisatie van de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing. Mede dankzij zijn bijdrage kon in 1 985 de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing van kracht worden. Hij toonde een zeer sterke betrokkenheid bij het wel en wee van de stad, met name de grote stad en deed dat met een onwrikbaar vertrouwen in zowel de economische als de sociaal-culturele potenties van de steden. In zijn wethoudersperiode in Rotterdam is het besef daar gegroeid dat een grote havenstad niet zonder een goed stedelijk woonmilieu kan. Hij zag reeds vroeg dat in de grote stad veel meer gebouwd, gewoond, gewerkt kan en moest worden dan toen werd gedacht. Ook na zijn afscheid als wethouder bleef hij zich in woord en geschrift actief inzetten voor versterking van de stedelijke cultuur in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder. Naast actieve deelname aan de RARO en de RAVO noem ik in het bijzonder de Stichting forum stedelijke vernieuwing, waarin hij de vele uiteenlopende denkrichtingen op het terrein van de stadsvernieuwingen, wat hij noemde de revitalisering van de steden, bijeen bracht. Hij was daarvan de geestelijke vader. Daarnaast blijven zijn vele journalistieke bijdragen in bladen als Binnenlands Bestuur, het Financieel Dagblad, Cobouw en dergelijke markante voorbeelden van zijn inzicht en kennis. Hij knokte hard voor zijn stad, maar wist dat te combineren met een collegiaal optreden. Een toetsingspunt stond daarbij uiteindelijk centraal: de zorg voor de bewoner. Jan van der Ploeg heeft een onbetwistbare voortrekkersrol vervuld, waarbij hij zijn elan op vele anderen wist over te brengen. Wij zullen hem ons blijven herinneren als een warme persoonlijkheid die stond voor zijn zaak. Moge het zijn vrouw en kinderen gegeven zijn dit zo grote verlies te dragen.

(De aanwezigen nemen enige ogenblikken stilte in acht.) De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.