Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 29

AMENDEMENT VAN HET LID DALES CS.

Ontvangen 10 april 1986

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 37 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IV A. HET LANDELIJK ADVIESCOLLEGE

Artikel 37a 1. Het College Algemene Bijstandswet, bedoeld in artikel 72 van de Algemene Bijstandswet, dient Onze Minister, zowel op verzoek als eigener beweging, van advies betreffende algemene aspecten van de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers, alsmede andere onderwerpen verband houdende met deze wet. 2. Het college wordt gehoord over ontwerpen van wet en van algemene maatregelen van bestuur krachtens deze wet. 3. Het bepaalde bij en krachtens de artikelen 73, derde lid, 74 en 74a van de Algemene Bijstandswet is van overeenkomstige toepassing.

Dales Buurmeijer Van Nieuwenhoven Ter Veld

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.