Voorstel van wet - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.2

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 december 1984, Stb. 631.

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van het tegengaan van misbruik in de sociale zekerheid strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet op te nemen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel

De Algemene Bijstandswet (wet van 13 juni 1963, Stb. 284)1 wordt als volgt gewijzigd.

Na artikel 84d worden de volgende artikelen toegevoegd.

Artikel 84e

  • Degene die in strijd met de waarheid een opgave doet of enig gegeven verzwijgt, met het oogmerk om aldus voor zichzelf of voor degene voor wie hij optreedt bijstand of hogere bijstand te verkrijgen dan wel te

S-SV S-RW

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.