De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intre... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 8

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) (19258).

De beraadslaging over artikel I en de amendementen, voorzover daarop voorgesteld, wordt hervat.

©

De Voorzitter: Ik merk op dat, ter vervanging van het amendement op stuk nr. 15, zijn ingediend twee amendementen op de stukken nrs. 17 en 18.

©

L. (Louw) de GraafStaatssecretaris De Graaf: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag het oordeel over deze amendementen aan de Kamer overlaten.

De beraadslaging wordt gesloten.

Over de beweegreden en het daarop voorgestelde amendement wordt geen beraadslaging gevoerd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.