19383 nl - wetsvoorstel
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

Dit wetsvoorstel werd op 23 januari 1986 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de intrekking van de Werkloosheidswet, de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet i, de Toeslagenwet i, de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers i, de Wet, houdende nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gehuwden en de Wet, houdende wijziging van de Algemene wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden en de Wet, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten), alsmede regels te stellen met betrekking tot het in het kader van die intrekking en invoering noodzakelijke overgangsrecht, en voorts een aantal wetten en regelingen in verband daarmee aan te passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid i).

Kerngegevens

Ingediend
23 januari 1986

Volledige titel
Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Zes wetsvoorstellen op het terrein van de sociale zekerheid vormen gezamenlijk het pakket maatregelen dat naar de mening van het kabinet in het kader van de structurele herziening van het stelsel van sociale zekerheid dient te worden getroffen. Drie van deze zes voorstellen strekken tot realisering van geheel nieuwe wetten. Het gaat hierbij om de nieuwe Werkloosheidswet, de Toeslagenwet en de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers. Het vierde wetsvoorstel heeft betrekking op de afschaffing van de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en omvat dan ook wijzigingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het vijfde wetsvoorstel houdt in een wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden in de bijstand. Het zesde wetsvoorstel houdt een wijziging van de Algemene Ouderdomswet in strekkende tot gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten. De voornoemde zes wetsvoorstellen zijn bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend (kamerstukken II 1985-1986, 19 256 tot en met 19 261). Het thans voorliggende wetsvoorstel bevat het invoeringsrecht dat behoort bij de eerste vijf van de hiervoor genoemde voorstellen. Onder invoeringsrecht verstaan wij in dit verband niet alleen het tijdstip waarop deze wetten in werking moeten treden, maar ook de intrekking van de huidige Werkloosheidswet (WW), het door het kabinet gewenst geachte overgangsrecht en de uit de voorgenomen maatregelen voortvloeiende wijzigingen van diverse andere wetten en regelingen. Laatstbedoelde wijzigingen liggen voor het belangrijkste gedeelte, doch niet uitsluitend, op het terrein van de sociale zekerheid. Zo worden bij voorbeeld ook wijzigingen voorgesteld van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de loonbelasting. Voorts is in dit wetsvoorstel het tijdstip van inwerkingtreden geregeld van de wijzigingswet AOW. Het bij dit wetsvoorstel behorende overgangs recht is in die wet zelf geregeld. Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 1986, 19 383, nr. 3 I Het opnemen van het invoeringsrecht in één afzonderlijk wetsvoorstel heeft een aantal voordelen. Allereerst wordt er mee bereikt dat de nieuwe wetten zelf verschoond blijven van (een groot aantal) overgangsbepalingen. Voorkomen wordt dus dat deze nieuwe wetten tot in lengte van dagen bepalingen bevatten die slechts voor een beperkte tijd van toepassing behoeven te zijn. Verder menen wij dat het de eenvoud en overzichtelijkheid ten goede komt indien alle wijzigingen die een logisch uitvloeisel zijn van de voorgenomen maatregelen op het de eenvoud en overzichtening, in één afzonderlijke wet worden ondergebracht. In de memories van toelichting bij de eerdergenoemde wetsvoorstellen wordt op tal van plaatsen reeds ingegaan op de hoofdlijnen van het overgangsrecht en worden de ter zake gemaakte keuzes toegelicht. Waar mogelijk zal in deze memorie van toelichting dan ook worden volstaan met verwijzing naar die plaatsen. Dit wetsvoorstel bevat een groot aantal maatregelen van zeer verschillend karakter, soms uitsluitend van technische aard en soms van meer inhoudelijke betekenis. In dit algemeen deel wordt volstaan met een korte aanduiding van de hoofdzaken. Het accent zal ook meer dan in de toelichtingen bij de overige wetsvoorstellen liggen op de artikelsgewijze toelichting.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 34 amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(76 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19383N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19383N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. verzoekt de regering om uitstel van de voorgenomen invoering van de stelselherziening tot een in overleg met de uitvoeringsinstanties te bepalen tijdstip, -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19383N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering alsnog stappen te ondernemen om voor bepaalde groepen overgangsmaatregelen te bewerkstelligen. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19383N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering een staatscommissie in te stellen die -mede in aanmerking genomen de resultaten van een evaluatie van de uitvoering van de aan de orde zijnde wetsvoorstellen -een integrale visie dient te ontwerpen op het gebied van de sociale zekerheid, die als grondslag kan dienen voor een algehele herziening en harmonisering van de bestaande wetgeving. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19383N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over het verzoek aan het kabinet een voorstel voor te bereiden om de vrijlatingsbepaling van de I.O.A.W. gelijk te trekken met die van de TW. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19383N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. nodigt de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken uit om -na overleg met relevante organisaties als de V.N.G. -gezamenlijk de optredende knelpunten te inventariseren en oplossingen hiervoor uit te werken. -
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19383N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 oktober 1986, nr. 9c     KST19383N9cK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 8 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 9b     KST19383N9bK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 9a     KST19383N9aK1
Memorie van antwoord
 
1 23 september 1986, nr. 9     KST19383N9K1
Nota ter verbetering van een drukfout in het voorlopig verslag
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 200a     KST19383N200aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 16 mei 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 200     KST19383N200K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 13 mei 1986, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 51     KST19383N51K2
Wijzigingen voorgesteld door de regering
 
2 13 mei 1986, presentie en opening, Blz. 5003 - 5024     130586 2 1
Presentie en opening (dinsdag 13 mei 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 1
vergadering: 13 mei 1986
 
2 13 mei 1986, stemming(en), 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 5003 - 5024     130586 2 10
De eindstemmingen over de wetsvoorstellen Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongesc... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 10
vergadering: 13 mei 1986
 
2 8 mei 1986, voorstel van wet, nr. 50     KST19383N50K2
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 mei 1986 aangebrachte wijzigingen
 
2 7 mei 1986, amendement, nr. 49     KST19383N49K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S.
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 6 mei 1986, amendement, nr. 48     KST19383N48K2
Amendementen van de leden Weijers/Gerritse over het wijzigen van artikel 6 en 7. -
 
2 6 mei 1986, amendement, nr. 47     KST19383N47K2
Amendement van Ter Veld C.S. over het laten vervallen van artikel 69. -
 
2 2 mei 1986, nota van wijziging, nr. 46     KST19383N46K2
Vijfde nota van wijziging
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 45     KST19383N45K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over wijzigingen in artikel 36 en 51. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 44     KST19383N44K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over wijzigingen in artikel 36 en 51. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 43     KST19383N43K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over wijzigingen in artikel 16 a en b. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 42     KST19383N42K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. over een toevoeging aan artikel 46. -
 
2 29 april 1986, nota van wijziging, nr. 41     KST19383N41K2
Vierde nota van wijziging
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 40     KST19383N40K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. : In artikel 49b, derde lid, vervalt de zinsnede «verminderd met de duur van de uitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet, bedoeld in het eerste lid,». -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 39     KST19383N39K2
Amendementen van het lid Schutte over het wijzigen van artikel 26, 17, 18, 25, 48, 49, 49a. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 38     KST19383N38K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. over het wijzigen van artikel 36 en 77. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 37     KST19383N37K2
Amendement van het lid Willems om een beschermende overgangsbepaling te treffen voor diegenen die door de gelijkstelling van ongehuwden aan gehuwden in de Bijstandswet in hun inkomen getroffen zouden worden. -
 
2 29 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 36     KST19383N36K2
Gewijzigd amendement van de leden Weijers en Nijhuis, ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 35     KST19383N35K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over het beperken van het begrip partner tot diegenen waarmee men is gehuwd en niet duurzaam gescheiden. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 34     KST19383N34K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over wijzigingen in artikel 35 en 43. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 33     KST19383N33K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. om alle arbeidsongeschikten van 35 en ouder onder de overgangsregeling te brengen. -
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 32     KST19383N32K2
Amendementen van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters over wijzigingen van de artikelen 29, 35, 36, 51, 62 en 67. -
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 13
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intre... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 13
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intre... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 8
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19257, Blz. 1 - 55     290486 2 11
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verlening van toesla gen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziekt... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 11
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19257, Blz. 1 - 55     290486 2 6
De behandeling van is de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziek... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 6
vergadering: 29 april 1986
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 31     KST19383N31K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. om de bestaande rechten in stand te houden van jongeren beneden de 23 jaar die een AAW uitkering ontvangen op de dag vóór inwerkingtreding van de wetsvoorstellen. -
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 30     KST19383N30K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. over dat voor degenen die op de dag voorafgaande aan de invoeringsdatum van de WW recht hebben op een uitkering ingevolge Hoofdstuk lllb van de WW alsmede de daarmee gelijkgestelden, evenals in de interim-regeling van de WW de inkomsten van de echtgenoot niet worden verrekend met de uitkering tot aan 70% van het sociaal minimum. -
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 29     KST19383N29K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. over het in artikel 39, vijfde lid, geregelde. Dit amendement beoogt dat tevens de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden niet van toepassing is op de hiervoorbedoelde alleenstaande ouder. Als gevolg daarvan wordt het eventuele partnerinkomen voor het bepalen van het recht op toeslag in die situaties niet in aanmerking genomen. -
 
2 23 april 1986, amendement, nr. 28     KST19383N28K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over dat het onderscheid tussen alleenstaanden en gehuwden, waar het de uitkering bij overlijden betreft, ongedaan wordt gemaakt. -
 
2 23 april 1986, amendement, nr. 27     KST19383N27K2
Amendementen van het lid Ter Veld C.S. over wijziging van zinsneden in artikel 21, 29 en 43. -
 
2 23 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 26     KST19383N26K2
Gewijzigd amendement van het lid Ter Veld C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20
 
2 22 april 1986, amendement, nr. 25     KST19383N25K2
Amendement van het lid Beckers-de Bruijn over het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid ingaat. -
 
2 17 april 1986, nota van wijziging, nr. 24     KST19383N24K2
Derde nota van wijziging
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past elf wetten aan, waaronder:
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid
 • Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
  Wet van 6 november 1986, houdende intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 17-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G.B. (Ad) Nijhuis 17-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
E. (Elske) ter Veld 17-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 17-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L.S. (Louise) Groenman 17-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
I. (Ina) Brouwer 17-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

C.M.A. (Clemens) Bosman 29-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 29-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.