19261 nl - wetsvoorstel
Werkloosheidswet

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 1985 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is opnieuw regels te stellen met betrekking tot de verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, ter vervanging van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964,485).

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Werkloosheidswet i).

Kerngegevens

Ingediend
17 oktober 1985

Volledige titel
Verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit voorstel van wet is onderdeel van een meer omvattend pakket van maatregelen in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Het betreft een nieuwe regeling van de verzekering van werknemers tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid, die in de plaats moet komen van de huidige Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). De andere onderdelen van het pakket maatregelen stelselherziening zijn: -een voorstel tot invoering van een Toeslagenwet ter vervanging van de huidige minimumdagloonregelen van de WW, de WWV, de Ziektewet (ZW) en de toeslagenregeling van artikel 10 van Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW); -een voorstel tot invoering van een Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers (IOW), ertoe strekkende, dat onder bepaalde voorwaarden degene, die werkloos wordt na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar, niet na zekere tijd wordt geconfronteerd met de aan bijstandsverlening inherente vermogenstoets als onderdeel van de middelentoets ; -een voorstel tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de AAW, strekkende tot eliminering van de werkloosheidscomponent uit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; -een voorstel tot wijziging van de Algemene Bijstandwet (ABW), strekkende tot formalisering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden; -een voorstel tot wijziging van de AOW met betrekking tot de gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden. -een voorstel van wet, houdende het overgangsrecht, behorende bij de hiervoor genoemde voorstellen, en voorts strekkende tot technische aanpassing van de wetgeving aan die voorstellen (Invoeringswet stelselherziening). Wij streven ernaar dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de Raad van State in te dienen. In deze toelichting wordt wel reeds op onderdelen aandacht besteed aan de hoofdlijnen van het voorgestelde overgangs-en invoeringsrecht. De inhoud van het voorgestelde pakket van maatregelen laat zich in het kort omschrijven als volgt.

De nieuwe Werkloosheidswet, die in de plaats komt van de huidige WW en WWV, voorziet in aan het laatst verdiende loon gerelateerde uitkeringen gedurende een zekere tijd en vervolgens in individuele uitkeringen op sociaal minimumniveau gedurende één jaar (tussenfase).

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging, twee nota's van verbetering, 48 amendementen en een subamendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(136 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19261N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19261N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. verzoekt de regering om uitstel van de voorgenomen invoering tot een in overleg met de uitvoeringsinstanties te bepalen tijdstip. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19261N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. verzoekt de regering alsnog stappen te ondernemen om voor bepaalde groepen overgangsmaatregelen te bewerkstelligen. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19261N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over dat er behoefte bestaat aan een fundamentele herziening van het hele stelsel waarin rechtvaardigheid, eenvoud, samenhang en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan, verzoekt de regering een staatscommissie in te stellen die -mede in aanmerking genomen de resultaten van een evaluatie van de uitvoering van de aan de orde zijnde wetsvoorstellen -een integrale visie dient te ontwerpen op het gebied van de sociale zekerheid, die als grondslag kan dienen voor een algehele herziening en harmonisering van de bestaande wetgeving. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19261N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. verzoekt het kabinet een voorstel voor te bereiden om de vrijlatingsbepaling van de I.O.A.W. gelijk te trekken met die van de TW. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19261N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. nodigt de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken uit om -na overleg met relevante organisaties als de V.N.G. -gezamenlijk de optredende knelpunten te inventariseren en oplossingen hiervoor uit te werken. -
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19383, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, Blz. 59 - 188     281086 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 7
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19383, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19261N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 oktober 1986, nr. 25b     KST19261N25bK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 8 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 25a     KST19261N25aK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 25     KST19261N25K1
Memorie van antwoord
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 199b     KST19261N199bK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 juli 1986, nr. 199a     KST19261N199aK1
Nota ter verbetering van een misstelling
 
2 28 mei 1986, brief, nr. 98     KST19261N98K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 16 mei 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 199     KST19261N199K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 13 mei 1986, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 97     KST19261N97K2
Wijzigingen voorgesteld door de regering
 
2 13 mei 1986, presentie en opening, Blz. 5003 - 5024     130586 2 1
Presentie en opening (dinsdag 13 mei 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 1
vergadering: 13 mei 1986
 
2 13 mei 1986, stemming(en), 19257, 19258, 19259, 19260, 19383, Blz. 5003 - 5024     130586 2 10
De eindstemmingen over de wetsvoorstellen Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongesc... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 10
vergadering: 13 mei 1986
 
2 8 mei 1986, voorstel van wet, nr. 96     KST19261N96K2
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 mei 1986 aangebrachte wijzigingen
 
2 7 mei 1986, motie, nr. 95     KST19261N95K2
Motie van het lid Ter Veld over dat op korte termijn wetsvoorstellen dienen te worden voorbereid om het hoogste uitkeringspercentage voor politieke ambtsdragers vast te stellen op het niveau als in de nieuwe Werkloosheidswet zal gelden. -
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19383, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 6 mei 1986, subamendement, nr. 94     KST19261N94K2
Subamendement van het lid Ter Veld C.S. om in artikel 42, vijfde lid, na onderdeel b een onderdeel c in te voegen, luidende: c. -
 
2 2 mei 1986, brief, nr. 93     KST19261N93K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 2 mei 1986, gewijzigd amendement, nr. 92     KST19261N92K2
Gewijzigd amendement van het lid Brouwer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 40
 
2 29 april 1986, nota van wijziging, nr. 91     KST19261N91K2
Vijfde nota van wijziging
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 90     KST19261N90K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S. om de gedeeltelijke eindiging van het recht te vervangen door de zogenaamde -ook thans gehanteerde -aftrekregeling. -
 
2 29 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 89     KST19261N89K2
Gewijzigd amendement van het lid Ter Veld C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 68
 
2 29 april 1986, presentie en opening, Blz. 1 - 55     290486 2 1
Presentie en opening (dinsdag 29 april 1986) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 1
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 12
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 12
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 2
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 2
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19258, Blz. 1 - 55     290486 2 10
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 10
vergadering: 29 april 1986
 
2 28 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 88     KST19261N88K2
Gewijzigde amendementen van het lid Beckers-de Bruijn ter vervanging van die gedrukt onder nr. 67
 
2 28 april 1986, amendement, nr. 87     KST19261N87K2
Amendement van de leden Weijers en Linschoten: In artikel 26, tweede lid, wordt «Onze Minister» vervangen door: De Sociale Verzekeringsraad. -
 
2 28 april 1986, amendement, nr. 86     KST19261N86K2
Amendement van de leden Weijers en Linschoten: In artikel 27, derde lid, wordt «Onze Minister» vervangen door: De Sociale Verzekeringsraad. -
 
2 28 april 1986, amendement, nr. 85     KST19261N85K2
Amendement van de leden Weijers en Linschoten: In artikel 79, derde lid, wordt «Onze Minister» vervangen door: De Sociale Verzekeringsraad. -
 
2 28 april 1986, amendement, nr. 84     KST19261N84K2
Amendement van de leden Weijers en Kraaijeveld-Wouters
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 83     KST19261N83K2
Amendement van de leden Leerling en Van der Vlies: In artikel 16, vijfde lid, wordt «maandag» vervangen door: zondag. -
 
2 24 april 1986, motie, nr. 82     KST19261N82K2
Motie van de leden Brouwer en Willems over dat het minimumniveau te laag is. -
 
2 24 april 1986, motie, nr. 81     KST19261N81K2
Motie van de leden Brouwer en Willems over het verzoek aan de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een herintredersregeling, bijvoorbeeld door middel van individualisering van de RWW. -
 
2 24 april 1986, motie, nr. 80     KST19261N80K2
Motie van het lid Willems over dat zo spoedig mogelijk een eind moet worden gemaakt aan de voorrangs-behandeling -
 
2 24 april 1986, motie, nr. 79     KST19261N79K2
Motie van de leden Groenman en Nypels over het verzoek aan de Kamer zo spoedig mogelijk in te lichten over de wijze waarop zij uitkeringsgerechtigden bij de advisering over en de uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid wil betrekken. -
 
2 24 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, Blz. 4835 - 4922     240486 2 3
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband me... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 24 april 1986 orde 3
vergadering: 24 april 1986
 
2 23 april 1986, amendement, nr. 78     KST19261N78K2
Amendement van het lid Willems om de rechtszekerheid van de werknemer te bevorderen. -
 
2 23 april 1986, amendement, nr. 77     KST19261N77K2
Amendement van het lid Willems: In artikel 22, eerste lid, wordt na «stelt» ingevoegd: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden. -
 
2 23 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 76     KST19261N76K2
Gewijzigd amendement van het lid Beckers-de Bruijn ter vervanging van die gedrukt onder nr. 56
 
2 23 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 75     KST19261N75K2
Gewijzigd amendement van het lid Groenman ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59
 
2 22 april 1986, motie, nr. 74     KST19261N74K2
Motie van het lid Ter Veld Dat het wenselijk is dat overleg tussen de federatie van bedrijfsverenigingen en de gemeenten plaats vindt met het oog op een te ontwikkelen sanctiebeleid door de bedrijfsverenigingen, en gaat over tot de orde van de dag. -
 
2 22 april 1986, motie, nr. 73     KST19261N73K2
Motie van het lid Ter Veld over het betrekken van de uitvoeringsorganisaties bij de voorlichtingsopzet. -
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.B. (Ad) Nijhuis 10-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 10-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 10-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 10-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
C.I. (Ien) Dales 10-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
W.J. (Wilbert) Willems 10-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 10-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 15-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G.J. (Gert) Schutte 15-04-1986 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C. (Cathy) Ubels-Veen 15-04-1986 EVP C. (Cathy) Ubels-Veen i
I. (Ina) Brouwer 15-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.G. (Fred) van der Spek 16-04-1986 fractie-Van der Spek (ex-PSP) A.G. (Fred) van der Spek i
L.S. (Louise) Groenman 16-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 16-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.N. (Jan Nico) Scholten 16-04-1986 fractie-Scholten (ex-CDA) J.N. (Jan Nico) Scholten i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 16-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 16-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 17-04-1986 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise) Groenman 24-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 24-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
W.J. (Wilbert) Willems 24-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 24-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 24-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 24-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
C.I. (Ien) Dales 29-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H.B. (Joke) van der Meer 28-10-1986 PvdA J.H.B. (Joke) van der Meer i
W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 28-10-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 28-10-1986 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
B. (Bas) de Gaay Fortman 28-10-1986 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
H.F. (Han) Heijmans 28-10-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E. (Egbert) Schuurman 28-10-1986 RPF E. (Egbert) Schuurman i
H.G. (Driekus) Barendregt 28-10-1986 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.